Tilskudd til leirskoleopplæring

Tilskuddet er et bidrag til finansiering av leirskoleopplæring for våren og høsten 2019. 

Fra 1.august 2019 har kommunene en lovfestet plikt til å tilby sine elever leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av elevenes grunnskoleopplæring.

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til leirskoleopplæring for våren og høsten 2019 på grunnlag av kommunenes registrerte antall leirskoleelever i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) pr. 1. oktober. 

Følgende tilskuddskriterier må være oppfylt:

  • opplæringen skal skje ved en bemannet leirskole eller ved turer som er en del av opplæringen
  • oppholdet skal strekke seg over minst tre sammenhengende overnattinger og fire undervisningsdager
  • det må være minimum 5,5 klokketimer med undervisning pr. dag.

Det er bare mulig å motta tilskudd til opplæring på ett leirskoleopphold pr. elev i løpet av grunnskolen. Utgifter til selve oppholdet og reise må kommunen dekke selv.

Hvem kan få tilskudd?

  • kommuner
  • fylkeskommuner som har ansvar for grunnopplæring ved institusjoner

Kommuner som ifølge kommunens rapportering i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) har gjennomført leirskoleopplæring i 2019 og hvor mye tilskudd som er utbetalt til hver enkelt kommune for 2019   

Bevilgningen for 2019 er på 54 millioner kroner. I Statsbudsjettproposisjonen for 2020 er det foreslått at leirskoleopplæringhold fra og med 2020 blir en del av rammetilskuddet til kommunene. Det er derfor mulig at 2019 er det siste året Utdanningsdirektoratet tildeler øremerkede tilskudd til leirskoleopplæring.

Dette må du rapportere

Kommunen registrerer en oversikt over leirskoledeltakere i GSI, del I-Diverse, punktene 7, 8 og 9. Du skal fordele antallet leirskoleelever på denne måten:

  • gjennomført leirskoledeltakelse foregående vårsemester
  • gjennomført leirskoledeltakelse om høsten inneværende skoleår
  • planlagt leirskoledeltakelse om våren inneværende skoleår  

Du skal bare registrere leirskoleopplæring som oppfyller kravene i tilskuddsordningen. Hver elev skal kun registreres en gang. Hvis skoler arrangerer skoleturer eller leirskoleopphold for elevene i tillegg til dette, skal ikke dette registreres i GSI.

Opplysningene må registreres innen 1. oktober.

Det er kommunens GSI-opplysninger for leirskole som danner grunnlaget for tilskuddet til leirskole. Du trenger ikke sende inn noe mer enn rapporteringen som er gitt i GSI-statistikken.
Kontroller at opplysningene som er registrert er korrekte, og fyller kravene for tilskudd til leirskoleopplæring. Utdanningsdirektoratet beregner tilskudd og utbetaler tilskuddet til kommunen i desember.

Slik blir tilskuddet beregnet

Tilskudd blir beregnet pr. gruppe pr. kommune, med inntil 22 elever pr. gruppe. Årsbudsjettet blir fordelt på antall grupper som i løpet av kalenderåret har gjennomført leirskoleopplæring som fyller kravene i tilskuddsordningen. Dette innebærer at vi på forhånd ikke kan fastsatte en tilskuddssats for leirskoleopplæringen.

Vi gjennomfører stikkprøvekontroll i tilskuddsordningen, og du må da kunne dokumentere med regnskapsbilag og elevlister at leirskoleopplæringen er gjennomført som rapportert i GSI.

Se oversikt over kommuner som har gjennomført leirskoleopplæring i 2018, og utbetalt tilskudd.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!