Tilskudd til leirskoleopplæring

Tilskuddet skal stimulere kommunene til å sende elevene på leirskole.

Hvem kan få tilskudd?

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner som har ansvar for grunnopplæring ved institusjonar

Frittstående grunnskoler med godkjenning etter friskolelova § 2-1 kan ikke motta tilskudd fra tilskuddsordningen. Utgifter til leirskoledeltakelse er inkludert i beregningsgrunnlaget for driftstilskudd til de frittstående grunnskolene, og forventes dekket av friskolenes ordinære statstilskudd.

Om ordningen

Tilskuddet skal stimulere kommunene til å sende elevene på leirskole.

Opplæringen skal skje ved en bemannet leirskole eller ved ekskursjoner/turer som er en del av grunnopplæringen. Oppholdet skal strekke seg over minst tre sammenhengende overnattinger.

Tilskuddet skal medvirke til å finansiere opplæringsutgiftene på leirskoleoppholdet. Kommunen kan bare motta tilskudd til opplæring på ett leirskoleopphold pr. elev i løpet av grunnskolen. Utgifter til selve oppholdet, reise m.m. må kommunen dekke av egne midler.

Tilskuddsordningen er en budsjettstyrt ordning. Bevilgningen i statsbudsjettet fastsetter rammen for den totale tilskuddssummen som kan bli innvilget i ordningen pr. år. 

Lov og regelverk

Opplæringslova, etter § 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden brukes til leirskoleopplæring.

Regelverk for skoleturer og leirskole

1. Før du mottar tilskudd

Kommunen registrerer skoleårets gjennomførte og planlagte leirskoledeltakelse for kommunens elever i GSI, Del I-Diverse, punkt 7 og 8.

Vi viser til rettledningen for GSI om hvilke krav som gjelder for leirskoleopplæring som skal registreres i GSI:

«Her skal dere registrere antall elever som i løpet av skoleåret har vært på, eller skal på et   leirskoleopphold, som oppfyller kravene i tilskuddsordningen for leirskoleopplæring.

Tilskuddordningen definerer leirskole og leirskoleopplæring slik:

  • Leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det her eksempelvis ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen.
  • Leirskoleopplæringen må omfatte undervisning i minimum 5,5 klokketimer pr. dag.
  • Det gis tilskudd til kun ett leirskoleopphold per elev i løpet av grunnskolens 1. – 10. trinn. Hver elev skal derfor ikke registreres her mer enn én gang i løpet av sin 10-årige grunnskoleopplæring. Hvis skoler har ekskursjoner, skoleturer eller leirskoledeltakelser for elevene i tillegg til dette, skal dette altså ikke registreres i GSI.»

Du må regne med at din kommune må avgi en bekreftelse til Utdanningsdirektoratet om at den registrerte leirskoleopplæringen er gjennomført som planlagt, og at leirskoleopplæringen fyller kravene for tilskuddstildeling.

Tilskuddstildeling til leirskoleopplæring antas å ha allmenn interesse, og planlegges kunngjort med tilskuddsbeløp pr. kommune på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

2. Slik blir tilskuddet beregnet

  • Tilskudd blir beregnet pr. gruppe pr. kommune, med inntil 22 elever pr. gruppe.
  • Årsbudsjettet blir fordelt på antall grupper som i løpet av kalenderåret har gjennomført leirskoleopplæring som fyller kravene i tilskuddsordningen. Dette innebærer at det på forhånd ikke blir fastsatt en tilskuddssats for leirskoleopplæringen.

3. Dette må du rapportere

Du må rapportere leirskoleopplæring i GSI-statistikken for det enkelte skoleår.

Det vil bli gjennomført stikkprøvekontroll i tilskuddsordningen, og du må da kunne dokumentere med regnskapsbilag og elevlister at leirskoleopplæringen er gjennomført som rapportert i GSI.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!