Tilskudd til leirskoleopplæring

Tilskuddet skal stimulere kommunene til å sende elevene på leirskole.

Hvem kan få tilskudd?

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner som har ansvar for grunnopplæring ved institusjonar

Om ordningen

Tilskuddet skal stimulere kommunene til å sende elevene på leirskole.

Opplæringen skal skje ved en bemannet leirskole eller ved ekskursjoner/turer som er en del av grunnopplæringen. Oppholdet skal strekke seg over minst tre sammenhengende overnattinger og fire undervisningsdager, med undervisning i minimum 5,5 klokketimer pr. dag.

Tilskuddet skal medvirke til å finansiere opplæringsutgiftene på leirskoleoppholdet. Kommunen kan bare motta tilskudd til opplæring på ett leirskoleopphold pr. elev i løpet av grunnskolen. Utgifter til selve oppholdet, reise m.m. må kommunen dekke av egne midler.

Tilskuddsordningen er en budsjettstyrt ordning. Bevilgningen i statsbudsjettet fastsetter rammen for den totale tilskuddssummen som kan bli innvilget i ordningen pr. år. 

Se oversikt over hvilke kommuner, ifølge kommunens rapportering i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), som har gjennomført leirskoleopplæring i 2018, og hvor mye tilskudd som er utbetalt til hver enkelt kommune for 2018.  

Lov og regelverk

Opplæringslova, etter § 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden brukes til leirskoleopplæring.

Regelverk for skoleturer og leirskole

1. Før du mottar tilskudd

Kommunen registrerer skoleårets gjennomførte og planlagte leirskoledeltakelse for kommunens elever i GSI, Del I-Diverse, punkt 7 og 8.

I GSI per 1. oktober skal kommunen registrere

  • gjennomført leirskoledeltakelse foregående vårsemester
  • gjennomført leirskoledeltakelse om høsten inneværende skoleår
  • planlagt leirskoledeltakelse om våren inneværende skoleår

Kommunen gir på den måten tall for gjennomført leirskole i kalenderåret, og opplysninger om kommunens planlagte leirskole den kommende våren.

Vi viser til rettledningen for GSI om hvilke krav som gjelder for leirskoleopplæring som skal registreres i GSI:

«Her skal dere registrere antall elever som i løpet av skoleåret har vært på, eller skal på et leirskoleopphold, som oppfyller kravene i tilskuddsordningen for leirskoleopplæring.

Tilskuddordningen definerer leirskole og leirskoleopplæring slik:

  • Leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det her eksempelvis ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen.
  • Leirskoleopplæringen må strekke seg over minimum fire dager med undervisning i minimum 5,5 klokketimer pr. dag.
  • Det gis tilskudd til kun ett leirskoleopphold per elev i løpet av grunnskolens 1. – 10. trinn. Hver elev skal derfor ikke registreres her mer enn én gang i løpet av sin 10-årige grunnskoleopplæring. Hvis skoler har ekskursjoner, skoleturer eller leirskoledeltakelser for elevene i tillegg til dette, skal dette altså ikke registreres i GSI.»

I GSI pr. 1. oktober skal det registreres gjennomført og planlagt leirskoleopplæring i inneværende skoleår, og gjennomført leirskoledeltakelse om våren i foregående skoleår.

Den enkelte kommune skal ikke lenger sende inn søknads- og rapporteringsskjema til Fylkesmannen. Det er kommunens GSI-opplysninger for leirskole som fra og med 2018 vil være grunnlaget for kommunens tilskudd til leirskoleopplæring. Det er derfor viktig at kommunen påser at GSI-opplysningene for leirskole per 1. oktober 2018 er korrekte og fyller kravene for tilskudd til leirskoleopplæring. (Se hjelpeteksten i GSI.)

På grunnlag av kommunens GSI-opplysninger for leirskole, vil Utdanningsdirektoratet beregne tilskudd og utbetale tilskuddet til kommunen i desember.

Tilskuddstildelingen til leirskoleopplæring antas å ha allmenn interesse, og planlegges kunngjort med tilskuddsbeløp pr. kommune på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

2. Slik blir tilskuddet beregnet

  • Tilskudd blir beregnet pr. gruppe pr. kommune, med inntil 22 elever pr. gruppe.
  • Årsbudsjettet blir fordelt på antall grupper som i løpet av kalenderåret har gjennomført leirskoleopplæring som fyller kravene i tilskuddsordningen. Dette innebærer at det på forhånd ikke blir fastsatt en tilskuddssats for leirskoleopplæringen.

3. Dette må du rapportere

Du må rapportere leirskoleopplæring i GSI-statistikken for det enkelte skoleår.

I GSI pr. 1. oktober skal du registrere gjennomført og planlagt leirskoleopplæring i inneværende skoleår. I tillegg skal du også registrere gjennomført leirskoleopplæring for våren i foregående skoleår. Du trenger ikke sende inn mer rapportering enn den rapporteringen som er gitt i GSI-statistikken.

I GSI skal du registrere bare leirskoleopplæring som oppfyller kravene i tilskuddsordningen for leirskoleopplæring.

Det vil bli gjennomført stikkprøvekontroll i tilskuddsordningen, og du må da kunne dokumentere med regnskapsbilag og elevlister at leirskoleopplæringen er gjennomført som rapportert i GSI.

Retningslinjer for tilskudd til leirskoleopplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!