Tilskudd til kommunene for lærernorm

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en norm for lærertetthet i hele grunnskolen fra høsten 2018. Kommunene vil få en samlet øremerket bevilgning på i om lag 712 millioner kroner høsten 2018 for å oppfylle normen. Her finner du svar på hvordan tilskuddet blir beregnet. 

Regjeringen har siden 2015 bevilget betydelige midler til økt lærerinnsats på 1.-4. trinn. Samlet sett får kommunene 200 millioner kroner mer i 2018 enn det de fikk til økt lærerinnsats i 2017

Beregning av tilskudd til kommunene høsten 2018

 • Regjeringen forutsetter at alle kommunene har brukt de øremerkede midlene i perioden 2015-2018 til flere lærerstillinger.
 • I beregningen av tilskudd til norm for lærertetthet, er det derfor tatt utgangspunkt i skoleåret 2014-2015 for 1.-4. trinn, det vil si tall fra før bevilgningen av de øremerkede midlene til lærerinnsats, og før forskningsprosjektene i LÆREEFFEKT ble igangsatt.
 • For 5.-10. trinn benyttes GSI-tall fra skoleåret 2017-2018.
 • Fra det beregnede behovet er det i hver kommune trukket fra det antall årsverk som det øremerkede tilskuddet til lærerinnsats gir rom for.
 • Lærertetthetsnormen gjelder på hovedtrinn på skolenivå. Beregningen av kompensasjon høsten 2018 for innføring av lærernormen, er gjort på skolenivå.
 • I beregningen er det er lagt til grunn at kommunene har fleksibilitet til å flytte lærerårsverk mellom trinn på den enkelte skole, men ikke mellom skoler.
 • Beregningen tar ikke høyde for endringer i elevtall, lærertetthet eller lignende som har skjedd ved skolene etter det skoleåret som er lagt til grunn i for beregningene. Kommunene som opplever økning i elevtall som skyldes demografiske endringer, kompenseres på vanlig måte gjennom innbyggertilskuddet.

Fordeling av tilskuddet

 • Det samlede beløpet som blir fordelt høsten 2018 vil være noe høyere enn det som fremkommer i tabellen som ble lagt fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB). Der var beløpet til fordeling avrundet til 500 mill. kroner og tilsvarende avrundet for hver kommune.
 • Sum til fordeling høsten 2018 vil være totalt 711 581 429,- kroner.
 • Fordi beregningen av tilskuddet tar utgangspunkt i skoleårene 2014-2015 og 2017-2018 viser RNB-tabellen beregnet behov og fordeling mellom kommunene etter grunnskolenøkkelen for 2017. Høstvirkningen 2018 av det øremerkede tilskuddet kommunene fikk våren 2018, dvs. 511 581 429,- kroner vil imidlertid bli fordelt mellom kommunene på samme måte som på våren - dvs. etter delkostnadsnøkkelen for grunnskolen 2018.
 • 200 millioner kroner fordeles kun til kommuner som trenger flere lærerårsverk enn det som kan dekkes av de 512 millioner kronene. Fordelingen gjøres etter årsverksbehov (i antall årsverk).

Beregning av behovet for årsverk ved den enkelte skole høsten 2018

 • Kommunene må selv beregne hvor mange lærerårsverk det er behov for på den enkelte skole for å oppfylle lærernormen på hvert hovedtrinn høsten 2018.
 • Kalkulatoren som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider er et hjelpemiddel for kommunene og skolene når de skal beregne dette. Kalkulatoren finner du her.
 • Kalkulatoren vil ikke gi samme sum for årsverksbehov som vist i kolonne 1 i Kunnskapsdepartementets pressemelding i forbindelse med RNB. Det er fordi beregningen av behovet for kompensasjon tar utgangspunkt i skoleåret 2014-2015 for 1.-4. trinn og 2017-2018 for 5.-7. og 8.-10. trinn, deretter er det i hver kommune trukket fra det antall årsverk som det øremerkede tilskuddet til lærerinnsats gir rom for. Kalkulatoren tar utgangspunkt i skoleåret 2017-2018 på alle hovedtrinnene.
 • Kalkulatoren er laget slik at brukeren kan endre tallene så de blir i tråd med den forventede situasjonen for skoleåret 2018-2019 med hensyn til elevtall, timer til spesialundervisning o.a. som endrer seg fra ett skoleår til et annet.
 • Skoleeier må uansett også sørge for at alle klasser og grupper har en forsvarlig størrelse, at enhver elev får tilpasset undervisning og at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Utbetaling av tilskuddet

I 2018 og 2019 mottar kommunene midlene som tilskudd utbetalt av Utdanningsdirektoratet. Delkostnadsnøkkelen for grunnskole revideres for å ta høyde for de nye forskriftene om lærertetthet. Bevilgningen til lærernormen innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, og fordeles etter ordinære kriterier i inntektssystemet når ny kostnadsnøkkel foreligger, etter planen i 2020. Frem til innlemming i rammetilskuddet gis kompensasjonen til kommunesektoren for innføring av lærernormen som et øremerket tilskudd.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!