Tilskudd til gratis SFO for familier med lav inntekt

Kommuner som ønsker å tilby utvidet gratis SFO til elever fra familier med lav inntekt, kan søke om tilskudd. Det er kun elever på 1. trinn som kvalifiserer for tilskudd.

Hvem kan søke: kommuner
Søknadsfrist: 1. mai
Søk her: elektronisk søknadsskjema

Kommunen skal bruke midlene til å gi et utvidet gratis tilbud om heltidsplass til elever fra familier med lav inntekt ved SFO på 1. trinn . Tilskuddet gjelder ikke for elever på 2.–4. trinn, eller andre elever på 1. trinn.

Gratis deltids SFO er lagt inn i rammene til kommunen fra skoleåret 2022/23. Kommunen kan derfor kun søke tilskudd for elever på 1. trinn fra lavinntektsfamilier som ønsker å utvide deltidsplassen til gratis heltidsplass.

Ettersom det er kommunale forskjeller i foreldrebetalingen, vil ikke kommuner med høyere foreldrebetaling enn gjennomsnittet få dekket hele foreldrebetalingen av de gratis SFO-plassene.

Tilskuddet vil bli utbetalt to ganger i året, i august for høstterminen og i januar for vårterminen.

Søk tilskudd

I søknaden må dere oppgi:

  • hvilken inntektsgrense dere ønsker å benytte i ordningen
    • det kan eksempelvis være det samme som kommunens inntektsgrense for ordningen om redusert foreldrebetaling i SFO (6 prosent-ordningen), eller en annen inntektsgrense
  • antall heltidsplasser dere søker tilskudd til
  • om SFO tilbyr mat

Slik beregner vi tilskuddet

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og gjør vedtak om tildeling av midler. Tilskuddet utbetales i form av en fast sats for heltids SFO-plass.

For skoleåret 2022/23 fastsettes satsen ved å ta prisforskjellen mellom gjennomsnittlig foreldrebetaling for fulltidsplass og heltidsplass i GSI på nasjonalt nivå. I tillegg fastsettes en sats for kost per måned.

  • månedlig sats for heltidsplass i SFO: 1091 kr
  • månedlig sats for kost: 230 kr

Dersom det samlede beløpet kommunene søker tilskudd for overstiger bevilgningen avsatt for posten, vil vi prioritere hvilke kommuner som får tildelt midler. Dette vil vi gjøre basert på en spredning av kommunens størrelse og geografisk spredning.