Tilskudd til gratis SFO for familier med lav inntekt

Kommuner som ønsker å tilby gratis SFO til elever fra familier med lav inntekt, kan søke om tilskudd. Det er kun elever fra lavinntektsfamilier på 1. trinn som kvalifiserer for tilskudd. Tilskuddet gjelder ikke  for elever på 2.-4. trinn, eller andre elever på 1.trinn.

Kommunen skal bruke midlene til å gi gratis tilbud til elever fra familier med lav inntekt ved SFO på 1.trinn. Ettersom det er kommunale forskjeller i foreldrebetalingen, vil ikke kommuner med høyere foreldrebetaling enn gjennomsnittet få dekket hele foreldrebetalingen av de gratis SFO-plassene.

Tilskuddet vil bli utbetalt to ganger i året, i november for høstterminen og i mai for vårterminen.

Søk tilskudd

I søknaden må dere oppgi:

  • Hvilken inntektsgrense dere ønsker å benytte i ordningen. Det kan eksempelvis være det samme som kommunens inntektsgrense for ordningen om redusert foreldrebetaling i SFO (6 prosent-ordningen), eller en annen inntektsgrense.
  • Antall hel-/deltidsplasser dere søker tilskudd til.
  • Om SFO tilbyr mat.
Se oversikt over tilskuddsmottakere for skoleåret 2021/22. 

Slik beregner vi tilskuddet

Vi vurderer søknadene og gjør vedtak om tildeling av midler. Tilskuddet utbetales i form av faste satser per SFO-plass. Det fastsettes to satser for selve SFO-plassen:

  1. sats for en fulltidsplass
  2. sats for en redusert plass (kun ettermiddag).

Satsene fastsettes basert på GSI-tall for gjennomsnittlig foreldrebetaling for fulltidsplass og deltidsplass på nasjonalt nivå. Satsene justeres årlig i tråd med de nyeste tallene i GSI. I tillegg fastsettes en sats for kost per måned.

  • Månedlig sats for heltidsplass i SFO: 2925 kr
  • Månedlig sats for deltidsplass i SFO: 1840 kr
  • Månedlig sats for kost: 230 kr

Dersom det samlede beløpet kommunene søker tilskudd for overstiger bevilgningen avsatt for posten, vil vi prioritere hvilke kommuner som får tildelt midler. Dette vil vi gjøre basert på en spredning av kommunens størrelse og geografisk spredning.
 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!