Tilskudd til merutgifter ved innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke merutgifter som kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen. 

Målgruppen for ordningen er elever og lærere i offentlige grunnskoler i Norge.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommunene.

Om ordningen

Høsten 2020 ble nytt læreplanverk i grunnopplæringen tatt i bruk. Det nye læreplanverket (LK2020) skal gi et verdiløft i skolen, og legge bedre til rette for dybdelæring. De nye læreplanene skal også bli et bedre arbeidsverktøy for lærerne og gi god støtte til undervisning og vurdering av elevene.

Tiltak for læremidler til fagfornyelsen må sees i sammenheng med regjeringens satsing på digitale læremidler i Den teknologiske skolesekken.

Ordningen er ikke søknadsbasert

Kommunene skal ikke søke om tilskudd. Tilskudd blir beregnet og utbetalt på grunnlag av elevtallet i GSI 1. oktober året før utbetalingsåret.

Vilkår for å få tilskudd

Vilkåret for å få tilskudd er at midlene brukes til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen og at det rapporteres innen gitte frister.

Rapportering

Kriterier for måloppnåelse er at tilskuddsmottakerne kjøper inn læremidler til fagfornyelsen.

Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen:

Kommunen skal bekrefte at midlene er benyttet til læremidler i offentlige grunnskoler.

Kommunen skal oppgi om lag hvor stor andel av midlene som er brukt 

  • på digitale læremidler
  • analoge læremidler
  • og derav skal kommunen oppgi om lag hvor stor andel av midlene som er brukt på
    • nynorske læremidler
    • samiske læremidler

Rapportering for tilskudd utbetalt i 2022

Rapportering av tilskudd utbetalt i 2020 og 2021

Vi har per dato ikke mottatt rapportering fra alle kommunene for tilskudd utbetalt i 2020 og 2021.

 Slik beregnes tilskuddet

Beregning av tilskudd bygger på GSI-tall:

  • Antall elever på 1.-10. trinn, per 1. oktober året før utbetaling, rapportert i GSI.

Satsen blir fastsatt på grunnlag av:

  • vedtatt budsjett
  • dividert på antall elever

Utbetalt tilskudd til kommunene