Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn

Vi minner om at fristen for rapportering er 17. januar 2020. Du finner lenken til den digitale rapporteringsmalen under punkt 3. Under punkt 4, finner du også tips til rapporteringen.

Fra 2020 kommer denne finansieringen gjennom rammetilskuddet til kommunene. Finansieringen for kommunene fremkommer i Grønt hefte, tabell c.

I 2019 ble det totalt utbetalt 1,75 mrd. kroner til tidlig innsats (tilskudd fra Utdanningsdirektoratet). I 2020 er dette beløpet 1,32 mrd. kroner (via rammetilskuddet), jf. tabell c. Avviket er på drøyt 400 mill. kroner.

Begrunnelse for avviket: Prop 1 S 2019-2020, Kunnskapsdepartementet s. 66.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning.

Det er bevilget egne midler til forskning på effekter av flere lærerstillinger på 1.-10. trinn.  Forskningsprosjektet kalles "LÆREEFFEKT" og administreres av Forskningsrådet. Målet er å utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt lærertetthet i småskolen. Utdanningsdirektoratet viser for øvrig til at det på direktoratets nettsider finnes informasjon om eksisterende forskning på lærertetthet. Finn forskning og rapporter for mer om dette. 

Tilskuddet er en del av 0-24-samarbeidet mellom direktoratene, for tiltak til barn og unge mellom 0-24 år som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Tilskuddet er rettighetsbasert. Kommunen skal ikke sende inn søknad om tilskudd. Utdanningsdirektoratet beregner og utbetaler tilskudd.

2. Slik beregnes tilskuddet

Hoveddelen av midlene fordeles etter grunnskolenøkkelen. Om lag 500 mill. kroner fordeles i 2019 etter særskilt fordeling til kommuner som mangler ytterligere årsverk utover det fordelingen etter grunnskolenøkkelen gir rom for. Utbetaling av tilskuddet skjer i februar og mars.

Fordelingen av tilskuddet for 2019 mellom kommunene finner du her. 

3. Dette må du rapportere

For midlene som utbetales for 2019 skal du rapportere følgende til Utdanningsdirektoratet:

  • en enkel rapportering som bekrefter at tilskuddsmidlene er brukt til lærerårsverk til undervisning på 1.-10. trinn.

Rapporteringen fra kommunene skal skje senest 17. januar 2020

Her rapporterer du

4. Tips til utfylling av den elektroniske rapporten

  1. Hvis svar på spørsmål (utsagn) 1 er «Ja» trenger ikke kommunen besvare de øvrige spørsmålene.
  2. Du svarer på spørsmål 2a og 2b hvis svaret er  «Nei» på utsagn 1.
  3. Du svarer på spørsmål 3 hvis svaret er «Vet ikke» på utsagn 1.
  4. Alle kan besvare spørsmål 4 hvis dere ønsker.
  5. Når rapporten er ferdig besvart,  trykker du på «LAGRE OG SEND INN».

Du må fylle ut en dialogboks med data til slutt. Trykk «LAGRE OG SEND INN» når disse dataene er fylt inn.
Utdanningsdirektoratet mottar rapporten elektronisk, og den blir også vil bli sendt til e-postadressen som er angitt i dialogboksen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!