Rekrutteringstiltak for barnehage i utsatte byområder

Tilskuddet skal bidra i arbeidet med å rekruttere barn i barnehage i utsatte byområder. Midlene fordeles til fem bykommuner som allerede har områdesatsing i utsatte byområder: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

I statsbudsjettet for 2019 er det over kap. 231 post 21 bevilget 9 millioner kroner til dette arbeidet.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

Om ordningen

Tilskuddet skal brukes til aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke deltakelsen i barnehage for barn i utsatte byområder. Kommunen bestemmer selv hvordan informasjons- og rekrutteringsarbeidet best kan organiseres og utføres, og hvilke virkemidler som skal benyttes. Tilskuddet kan f.eks. benyttes til ansettelser eller frikjøp av ansatte til å drive slikt arbeid.

Tilskuddet kan også brukes til åpen barnehage. Åpen barnehage kan være en god møte- og inkluderingsarena for barn og foreldre og kan rekruttere barn til ordinært barnehagetilbud.

Tilskuddet kan ses i sammenheng med tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn, kap. 231 post 66.

Tilskuddet er ettårig.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Tildeling av midler beregnes av Utdanningsdirektoratet. Kommunen skal derfor ikke sendt inn søknad om tilskudd.

2. Slik beregnes tilskuddet

Midlene fordeles etter antall minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år som ikke går i barnehage i de fem kommunene. Tallgrunnlaget hentes fra SSB.

3. Dette må du rapportere

Det er ingen spesielle krav til rapportering ut over opplysningene som gis i årsmeldingsskjemaet for barnehager pr. 15.12 (innrapportert i BASIL).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!