Tilskudd for inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO

Kommuner kan søke om tilskudd til en ressursperson som bidrar til å prøve ut tiltak for en mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO.

De siste årene har flere rapporter og undersøkelser pekt på at det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge i skolen er for tilfeldig og at det ofte har for dårlig kvalitet. Tiltak blir satt inn for sent og det er for lav spesialpedagogisk kompetanse blant de voksne som er nærmest barna og elevene.

Utdanningsdirektoratet ønsker å innhente kunnskap om hvordan tilbudet i barnehage, skole og SFO kan styrkes slik at alle barn og unge får et godt tilpasset og inkluderende tilbud. Dette skal blant annet gjøres ved å prøve ut alternative praksiser. Formålet er å stimulere til praksisendring, få erfaringer med ulik praksis og å synliggjøre gode eksempler.

Om tilskuddet

Målet med tilskuddet er å gi en støtte til kommuner som ønsker å prøve ut tiltak som kan føre til mer inkludering og bedre tilpassing av tilbudet i barnehage, skole eller SFO, enten gjennom det ordinære tilbudet eller i form av spesialpedagogiske tiltak. Utprøvingene skal gi kunnskap om ulike måter å organisere og forbedre tilbudet på. Det er mulig å søke midler til utprøvinger som allerede er i gang. Ressurspersonen skal blant annet bidra til framdrift i utprøvingen og sørge for at det blir rapportert.

Det er en fordel om hele kommunen deltar i utprøvingen, og at kommuneledelsen, barnehager, skoler og andre hjelpetjenester er involvert, men det er ingen forutsetning. Det er også et mål at den spesialpedagogiske kompetansen skal finnes og brukes nærmere barn og unge, for å bidra til god faglig og sosial utvikling og inkludering.

Aktuelle temaer for utprøvingene kan være;

  • nye måter å organisere tjenestene på, for eksempel bedre tverrfaglig samarbeid og samordning mellom PPT, skolehelsetjeneste og helsestasjon
  • forebyggende arbeid i regi av PPT
  • tiltak som innebærer at spesialpedagogiske tiltak/spesialundervisning gis innenfor barnegruppen og klassen
  • bruk av spesialpedagogisk kompetanse i barnehager og skoler uten at det fattes vedtak etter sakkyndig vurdering

En kombinasjon av flere temaer er også mulig.

Utprøvingene skal følges av et eksternt forskningsmiljø. Vi vil ta stilling til hvilken forskning som er mest hensiktsmessig etter at det er avklart hvilke kommuner som mottar tilskudd. Dette vil avklares innen januar 2020. Vi forventer at kommunen og ressurspersonen samarbeider med forskningsmiljøet. Oppfølging og resultater fra forskningen skal være av nytte både for kommunens videre tjenesteutvikling og for nasjonale myndigheter. Utdanningsdirektoratets rolle er å tildele midler, utlyse og følge opp forskningsoppdrag og motta rapportering fra deltakende kommuner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. september, og kommunene velges ut innen 1. oktober. Vi vil kontakte kommuner for eventuelle avklaringer før kommunene velges ut. Midlene deles ut i 2019 og gjelder for perioden fram til avslutning våren 2022.

Søknaden sendes til post@udir.no og merkes «Tilskudd 2019/4171».

Tilskuddsbeløp

Utdanningsdirektoratet vil støtte inntil fem kommuner som skal delta i utprøvingen med 600 000 kroner hver for hele perioden. Midlene er tenkt som tilskudd til kommunens kostnader til en ressursperson for prosjektet.

Kriterier for tildeling

Når vi velger ut kommuner vil vi legge vekt på at søker:

  • beskriver utprøvingen, viser til bakgrunnen for utprøvingen, hva dere vil oppnå med utprøvingen samt framdriftsplan
  • beskriver hvordan dere vil organisere og forankre arbeidet i kommunen, og ressurspersonens rolle og oppgaver
  • viser til hvordan dere skal involvere barn, elever og foreldre
  • viser til hvordan dere skal involvere PP-tjenesten og andre relevante tjenester
  • oppgir hvor mange og hvilke barnehager/skoler som vil bli involvert i arbeidet

Grunnlag for tilskudd

Vi vurderer søknadene i henhold til kriteriene over og tilskuddets formål. Vi legger vekt på å få en bredde i tiltakene og når utprøvingene er klare til å settes i gang.

Rapportering

Kommunene skal rapportere på bruken av midlene og overordnede resultater i form av en kortfattet sluttrapport til Utdanningsdirektoratet innen 1. oktober 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!