Fjellheimen leirskole

Tilskuddet skal stimulere Engerdal kommune til å opprettholde et leirskoletilbud ved Fjellheimen leirskole for barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemning eller med lærevansker.

Hvem kan motta tilskudd?

Engerdal kommune.

Om ordningen

Tilskuddet skal stimulere Engerdal kommune til å opprettholde et leirskoletilbud ved Fjellheimen leirskole for barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemning eller med lærevansker.

Forvaltningsansvaret for ordningen er delegert til Statsforvalteren i Innlandet. Ordningen forvaltes i henhold til virksomhetens interne instruks for virksomhets- og økonomistyring.

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt Statsforvalteren i Innlandet.

Lov og regelverk

 • Ikke hjemlet i lov

1. Før du mottar tilskudd

 • Du skal innen oktober året før budsjettåret sende inn budsjettforslag til Statsforvalteren i Innlandet. Budsjettet skal omtale bruken av tilskuddet.
 • Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet blir bevilget på egen budsjettstyrt post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget, og skal benyttes til drift av Fjellheimen leirskole.

Tilskuddet blir gitt som en kombinasjon av grunntilskudd og tilskudd pr. deltaker begrenset oppad til 900 deltagere pr. år. Utgifter som kan dekkes av tilskuddet er lærerlønn, lønn til annet personale, utgifter til drift av bygninger og skole, inklusive kapitalkostnader.

 • Resultatkravet er på minst 900 besøkende elever og ledsagere pr. år.
  - Der skolen ikke oppfyller resultatkravet foretas et trekk i tilskuddet som utbetales i mars påfølgende budsjettår. Trekket blir beregnet på følgende måte:

  Fratrekk =B/1000*M
  B = Bevilgning
  M = Manglende deltakerantall i forhold til resultatkrav (dvs. 900 – faktisk antall deltakere)

3. Dette må du rapportere

Du skal rapportere til Statsforvalteren i Innlandet:

 • Oversikt som viser antall elever/ledsagere foregående regnskapsår og elevenes/ledsagernes hjemkommune, sendes innen 10. januar.
  - Oversikten skal spesifiseres på antall som har hatt opphold på leirskolen og på antall påmeldte som har deltatt.
 • Årsrapport og årsregnskap for foregående budsjettår sendes innen 30. juni. 
  - Antall elever/ledsagere spesifiseres i egen note til regnskapet.

Revisor skal: 

 • Attestere årsregnskap for foregående budsjettår.

Retningslinjer for tilskudd til Fjellheimen leirskole

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!