Bemanningsnorm i barnehager

Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

Normen ble innført 1. august 2018. Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet. Hvis barnehagen ikke innfrir kravet innen 1. august 2019 må barnehageeier søke om dispensasjon.

Stortinget har for 2018 bevilget 100 mill. kroner for å styrke finansieringen av bemanningsnormen. Midlene fordeles med 60 mill. kroner til de private barnehagene, og 40 mill. til kommunale barnehager. Midlene utbetales som et øremerket tilskudd og fordeles til kommuner der det er mer enn 6,0 barn per voksen i de ordinære kommunale barnehagene.

Om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til å styrke innføringen av bemanningsnorm i ordinære kommunale og private barnehager. Små barnehager skal prioriteres.

  • Tilskuddsordningen er midlertidig.
  • Tilskuddsmottaker er kommuner og private barnehager.
  • Målgruppen er små private og kommunale barnehager i kommuner som i gjennomsnitt har over 6,0 barn per voksen i kommunenes egne barnehager, og hvor barnehagen selv også har over 6,0 barn per voksen.

Kriterier for tildeling

En barnehage må oppfylle følgende tre kriterier for å motta tilskudd:

  1. Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen. Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.
  2. Barnehagen er liten. En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.
  3. Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen. Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.

Tildelingskriteriene er de samme for private og kommunale barnehager.

Grunnlaget for fordeling avtilskudd

Årsmeldingsskjemaene for barnehager utgjør grunnlaget for å utarbeide bl.a. årlig offisiell statistikk om barnehager. Dette er derfor det beste grunnlaget man har til fordeling av tilskuddsmidlene for å oppnå intensjonen med ordningen. Årsmeldingsskjema pr. 15.12.2017 er det nyeste grunnlaget. Justeringer kommunale og private barnehager har gjort etter levering av siste årsmeldingsskjema fanges dermed ikke opp ved fordeling av midlene for 2018.

Tildeling av midler beregnes av Kunnskapsdepartementet og utbetales av Utdanningsdirektoratet. Kommunen skal derfor ikke sende inn søknad om tilskudd.

Tilskudd til kommunen

Tilskuddet gis som en fast sats per barnehage. Utbetalingen til kommunen gjelder tilskudd til både kommunale og private barnehager. Basert på beregningene kan det være slik at kun kommunale barnehager får tilskudd, at kun private barnehager får tilskudd eller både kommunale og private barnehager får tilskudd. Dette kan variere fra kommune til kommune.

Det er ulike satser for kommunale og private barnehager som oppfyller kriteriene. Satsene beregnes ut fra gjeldende bevilgning.

I 2018 er satsene som følger:

  • Kommunale barnehager: kr. 465 116,-pr. barnehage
  • Private barnehager:  kr. 431 654,- pr. barnehage

Tilskudd til private barnehager i kommunen

Kommunen er også mottaker av tilskudd til private barnehager som oppfyller kriteriene. I vedlegget til tilskuddsbrevet som kommunen mottar vises beløp som er tildelt den enkelte kommunale og private barnehage.

Kommunen skal, uten unødig opphold, utbetale tilskuddet videre til de respektive private barnehagene med det beløp som er angitt i vedlegget.

Rapportering

Det er ingen spesielle krav til rapportering ut over opplysningene som gis i årsmeldingsskjemaet for barnehager pr. 15.12 (innrapportert i BASIL). Opplysningene leveres og godkjennes av hver barnehage. Kommunen kontrollerer og godkjenner rapporteringen.

Feilaktige mottatte midler skal tilbakebetales

De innrapporterte opplysningene i BASIL er grunnlag for beregning av tilskuddet. Barnehager som finner at de grunnet feilrapporteringer har mottatt tilskudd, bes ta kontakt med kommunen. Kommunene bes videre ta kontakt med Utdanningsdirektoratet angående tilbakebetaling av feilaktig mottatt tilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!