Bemanningsnorm i barnehager

Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

Normen ble innført 1. august 2018 og barnehagene hadde ett år på seg til å innfri kravet.

I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget ca. 111 mill. kroner for å styrke finansieringen av bemanningsnormen. Midlene utbetales som et øremerket tilskudd og fordeles til små private barnehager i kommuner der det er mer enn 6,0 barn per voksen i de ordinære kommunale barnehagene.

Om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til å styrke innføringen av bemanningsnorm i ordinære private barnehager. Små barnehager skal prioriteres.

  • Tilskuddsordningen er midlertidig. 2020 er siste året tilskuddet utbetales.
  • Tilskuddsmottaker er private barnehager.
  • Målgruppen blant de private barnehagene er små ordinære barnehager i kommuner som i gjennomsnitt har over 6,0 barn per voksne i kommunenes egne barnehager.

Kriterier for tildeling

En privat barnehage må oppfylle følgende to kriterier for å motta tilskudd:

  1. Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen.
    Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen var over 6,0 i 2017 og/eller 2018. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12 2017 og per 15.12.2018.
  2. Barnehagen er liten.
    En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.

Grunnlaget for fordeling av tilskudd

Årsmeldingsskjemaene for barnehager utgjør grunnlaget for å utarbeide bl.a. årlig offisiell statistikk om barnehager. Dette er derfor det beste grunnlaget man har til fordeling av tilskuddsmidlene for å oppnå intensjonen med ordningen.

Årsmeldingsskjema for ordinære kommunale barnehager pr. 15.12.2017 og 15.12.2018 danner grunnlaget for å bestemme i hvilke kommuner de private barnehagene som kan få tilskudd er lokalisert (tildelingskriterie 1). De private barnehagenes årsmeldingsskjema per 15.12.2019 danner grunnlaget for vurderingen av barnehagens størrelse (tildelingskriterie 2). Årsmeldingsskjema per 15.12.2019 er det nyeste tallgrunnlaget. Justeringer private barnehager har gjort etter levering av siste årsmeldingsskjema fanges dermed ikke opp ved fordeling av midlene for 2020.

Tildeling av midler er beregnet basert på tildelingskriteriene over. Barnehagene skal derfor ikke sende inn søknad om tilskudd.

Tilskudd til kommunen

Ingen ordinære kommunale barnehager mottar tilskudd i 2020. Kun små ordinære private barnehager som ligger i kommuner som ikke oppfyller normen i 2017 og/eller 2018 kvalifiserer for tilskudd.

Tilskudd til private barnehager i kommunen

Tilskuddet gis som en fast sats per privat barnehage. Satsen beregnes ut fra gjeldende bevilgning.

I 2020 er satsen som følger:

  • Private barnehager: kr. 293 112,- per barnehage

For de private barnehagene som oppfyller kriteriene utbetaler Utdanningsdirektoratet tilskuddet til kommunen barnehagene er lokalisert. Kommunen skal, uten unødig opphold, utbetale tilskuddet videre til de respektive private barnehagene med det beløp som er angitt i vedlegget til tilskuddsbrevet kommunen mottar vedrørende utbetalingen.

Rapportering

Det er ingen spesielle krav til rapportering ut over opplysningene som gis i årsmeldingsskjemaet for barnehager pr. 15.12 (innrapportert i BASIL).

Opplysningene leveres og godkjennes av hver barnehage. Kommunen kontrollerer og godkjenner rapporteringen.

Feilaktige mottatte midler skal tilbakebetales

De innrapporterte opplysningene i BASIL er grunnlag for beregning av tilskuddet. Barnehager som finner at de grunnet feilrapportering i BASIL per 15.12.2019 har mottatt tilskudd, bes ta kontakt med kommunen. Kommunene bes videre ta kontakt med Utdanningsdirektoratet angående tilbakebetaling av feilaktig mottatt tilskudd.

Klage

Private barnehager som ønsker å klage på ikke å ha mottatt tilskudd fra ordningen i 2020, sender denne til:

Utdanningsdirektoratet, post@udir.no. Klagen må være begrunnet i kriteriene for tildeling av tilskudd.

Fristen for å klage er 14. april 2020.

Oversikt over hvilke barnehager som får tilskudd i 2020. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!