Råd for likeverdig utdanning (URLU)

URLU står for Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning og består av representanter for personer med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og særlig utsatte grupper.

Mandat

Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning har en rådgivende funksjon overfor Utdanningsdirektoratet i saker på nasjonalt, statlig nivå som gjelder barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Rådet skal tilstrebe et overordnet og strategisk perspektiv.

Rådet skal ha et spesielt fokus på barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og særlig utsatte grupper og bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for direktoratets faglige virksomhet.

Områder rådet har kommet med innspill på

 • Overganger mellom barnehage og skole, og mellom ulike skoleslag.
 • Støtteordninger og tiltak for bedrifter og skole, for å få flere elever med funksjonsnedsettelse gjennom fagopplæringen.
 • En inkluderende skole, klassetilhørighet og bremsing av opprettelse av spesialskoler eller klasser.
 • Mulighet for muntlige prøver eller eksamen i skriftlige fag, og skriftlige prøver eller eksamen i muntlige fag, når en funksjonsnedsettelse tilsier at dette best får fram elevens kunnskapsnivå
 • Behovet for universelt utformede skoler som ikke stenger funksjonshemmede elever ute
 • Endring av opplæringsloven knyttet til skolefritidsordningen for elever med nedsatt funksjonsevne
 • Ønske om fremskaffing av statistikk og et bredere kunnskapsgrunnlag rundt elever med nedsatt funksjonsevne
 • Tilsyn på spesialundervisning på videregående skoler

Rådets fokusområder 2015-2016

 • Inkludering og integrering

 • Spesialundervisningen

 • Psykisk helse

Sammensetning

Rådet består av 9 medlemmer, med 6 varamedlemmer.

Rådet settes sammen slik at den samlede kompetanse- og erfaringsbakgrunn vil ivareta det fokus og de elevgruppene som omtales i mandatet. Rådet skal settes sammen med representanter for begge kjønn. Det er ønskelig at sammensetningen av rådet ivaretar en god aldersbalanse og at alle landsdeler er representert.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for to år av gangen på bakgrunn av nominasjoner fra organisasjoner og utvalg.

Ved oppnevning av medlemmer til ny rådsperiode, søker Utdanningsdirektoratet å sikre kontinuitet ved at noen - inntil halvparten - av medlemmene reoppnevnes for en ny periode.

Rådet konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Leder av rådet sitter normalt én periode, med mulighet for en reoppnevning.

Medlemmer i URLU

Leder/nestleder

Inger Andersen Kise - Leder -FFO
Martine Hoseth Myklebust - Nestleder - Elevorganisasjonen

Medlemmer

Joachim Svendsen - Medlem -FFO
Lise Connelly - Medlem- FFO
Eirik Dahl - Medlem - SAFO
Halvard Arneberg - Medlem -SAFO
Kristian Kise Haugland - Medlem- Unge Funksjonshemmede
Hege Tegler - Medlem - FUB
Elisabeth Strengen Gundersen - Medlem - FUG

Varamedlemmer

Marit Skatvedt- Varamedlem - FFO
John G. Torsvik - Varamedlem - SAFO
Marianne Kufaas Sæterhaug - Varamedlem - Unge Funksjonshemmede
Sindre Lamvik Sollie - Varamedlem - Elevorganisasjonen
Åse-Berit Hoffart - Varamedlem - FUB
Synøve Buan - Varamedlem - FUG

 

Oppgaver, funksjon og organisering

 • Rådet kan behandle saker etter ønske fra Utdanningsdirektoratet eller på eget initiativ.
 • Varamedlemmer innkalles til rådsmøtene når medlemmer er forhindret.
 • Rådet bidrar i direktoratets planlegging av møtene i Brukerforum for likeverdig utdanning.
 • Representanter fra rådet kan delta i Brukerforum for likeverdig utdanning.
 • Rådet bistår direktoratet i den årlige behandlingen av prosjektstøtte til funksjonshemmedes interesseorganisasjoner gjennom å behandle direktoratets innstilling i rådsmøte.
 • Rådet benytter e-post for drøfting av saker mellom møtene.

Rådet har fire ordinære rådsmøter i året, samt et møte med Utdanningsdirektoratets direktør. Det er faste telefonmøter mellom rådets ledelse og sekretariatet.

Sekretariat

Utdanningsdirektoratet ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet. Sekretariatet skal i samarbeid med rådets ledelse og direktoratet for øvrig forberede de sakene rådet skal behandle og ta seg av de praktiske oppgavene i forbindelse med rådets arbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!