Nytt til skolestart 2017 - videregående opplæring

Nye læreplaner for yrkesfaglige utdanningsprogram

Alle endringene gjelder fra 1. august.

TIP

Helsearbeiderfaget

Grafisk produksjonsteknikk

  • Læreplan for Vg3 grafisk produksjonsteknikk erstatter Vg3 trykkerfaget, Vg3 bokbinderfaget og Vg3 grafisk emballasjefaget.

    Overgangsordning:

    Lærlinger som har tegnet lærekontrakt i fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje, fullfører løpet etter disse læreplanene. Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i disse tre fagene er høsten 2019.

    Lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017, tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk. Første mulighet til å ta fagprøve i grafisk produksjonsteknikk er våren 2019.

Nye læreplaner for studieforberedende utdanningsprogram

Alle endringene gjelder fra 1. august.

Fem nye valgfrie programfag

Kunst, design og arkitektur

Fire læreplaner i valgfrie programfag kan tas i bruk i opplæringen:

Nytt regelverk

Mobbing

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.

Rett til videregående opplæring

Det blir innført en rett til videregående opplæring for dem som har fullført videregående opplæring i utlandet og ikke får den godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. Stortinget har vedtatt å utvide ungdomsretten til videregående opplæring slik at det blir en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring. Endringene er gjort i opplæringsloven §§ 3-1 og 4A-3 og trer i kraft 1. august 2017. Se lovdata lov om endringar i opplæringslova

Skolebasert vurdering av opplæringen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt en endring i forskrift til opplæringsloven § 2-1. Det er tatt inn i bestemmelsen at elevene skal være en del av vurderingen skolen skal gjøre av organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av egen opplæring. Endringen trådte i kraft 17.08.2017. Skolen har også tidligere skullet legge til rette for elevmedvirkning, men dette har ikke stått direkte i lov eller forskrift. Skolen har stor frihet med tanke på hvordan elevene involveres. Endringen innebærer ikke at elevene skal vurdere hver enkelt lærer. Du kan lese mer om samarbeid om skolebasert vurdering i denne veilederen om undervisningsvurdering.

 

Andre nyheter

Åpent internett til eksamen i noen fag

Våren 2018 åpner vi for åpent internett til sentralt gitt skriftlig eksamen i sju fag.
Se hvilke fag der bruk av internett er tillatt.

RefLex

Det kommer to nye egenvurderingstemaer i RefLex fra skolestart. Grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne. RefLex er et verktøy for alle som jobber med barnehage og skole. Det hjelper deg å vurdere om egen praksis er i samsvar med barnehageloven og opplæringsloven.

Hjelp til å håndtere mobbing

Direktoratet har utviklet tre tilbud om kompetanseutvikling som skal styrke skoler, myndighet og eiere i å utvikle gode miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Veileder i nærværsarbeid

Nærværsarbeid handler om å legge til rette slik at elever trives og ønsker å være til stede på skolen. Vi har samlet prinsipper, regelverk, forskning og gode eksempler på hvordan skolene kan legge til rette for et godt nærvær og forhindre fravær. Veileder i nærværsarbeid

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid er fastsatt

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge gjelder fra august 2017 for elever i videregående opplæring, privatister, og deltakere i videregående opplæring spesielt organisert for voksne.  Alle skoler skal tilby opplæring etter planen.  Se læreplanen.

Eksamen i thai

Fra og med våren 2018 blir det eksamen i thai som fremmedspråk, fellesfag og programfag, nivå I, II og III.
Her finner du alle fremmedspråk privatister kan ta.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!