Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole. Vi oppdaterer artikkelen ut august om det kommer noe nytt.

SFO

12 timer gratis SFO for 1. trinn

Elever på 1. trinn får 12 timer gratis SFO. Kommunene må selv avgjøre hvordan de 12 timene skal fordeles, og avgjøre hvilke dager og når på dagen timene skal plasseres. Kommunen kan ikke regne om de 12 timene i uken slik at tilbudet over ett år til sammen gir gjennomsnittlig 12 timer gratis SFO per uke. 

Automatisert saksbehandling

En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever på 1. - 4. trinn. Det er nytt at det er tatt inn i forskriften at kommunen kan treffe vedtak om reduksjon av foreldrebetaling ved automatisert saksbehandling. Det vil si at sakene blir behandlet automatisk etter gjeldende regelverk og de personopplysninger kommunen allerede har. Les mer om moderasjonsordninger i SFO.

Skole

Enklere å ta i mot flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har vedtatt midlertidige endringer i opplæringsloven for å gjøre det enklere for barnehager og skoler å ta imot flyktninger fra Ukraina. 

  • Kommuner må gi opplæring til elevene så raskt som mulig. Fristen for å gi fullverdig opplæring utvides fra én til tre måneder.
  • Kommunene kan organisere opplæringstilbudet for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler (innføringstilbud) uten at eleven eller foresatte må samtykke. 

Ressurser og støttemateriell

Vi har laget en side der vi har samlet nyttige ressurser for dere som jobber med flyktninger eller minoritetsspråklige elever.

Fraværsgrensen

Fra august vil fraværsreglene gjelde som normalt. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner.

Privatskoleloven erstatter friskoleloven

Det innebærer at loven endrer navn til lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskolelova). Det er ikke lenger mulig å gi godkjenning av nye skoler etter grunnlagene videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ogsærskilt profil. Se ny privatskolelov.

Muntlig-praktisk: Ny eksamensform for 10. trinn

Etter innføringen av nye læreplaner kan elevene bli trukket ut i en ny eksamensform der de skal gjøre noe praktisk på selve eksamen.

Nasjonale prøver

Elever med dysleksi eller betydelige lesevansker skal få tilbud om å bruke lesestøtte når de skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk og lesing. Gjennomføringsperioden er 5. - 30. september. I løpet av høsten kommer det nye støtteressurser som skolene kan bruke for å følge opp resultatene i nasjonale prøver. 

Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn inneholder åpne oppgaver som lærere (prøvegruppeansvarlige) må vurdere og skåre. Skåringsverktøyet er endret før årets gjennomføring, og dere finner en video som viser hvordan dere skårer åpne oppgaver her.

Nasjonale prøver i engelsk vil inkludere en ny lyttedel. Dette krever at elevene har hodetelefoner under gjennomføringen.

Kartleggingsprøver 

Elever på 3. trinn skal gjennomføre nye digitale prøver i lesing og regning i oktober. Les mer om kartleggingsprøver.

Nye læreplaner

1. august blir de nye læreplanene innført for vg3 og enkelte studieforberedende programfag. De nye læreplanene er da innført for alle trinn. Se innføring og overgangsordninger for nye læreplaner.

Mange skoler har jobbet mye med de nye læreplanene. Samtidig har pandemien gjort at ikke alle er kommet like langt. Her finner du hjelp og støtte til å ta i bruk nye læreplaner.

Det er laget to nye moduler til kompetansepakken «Innføring av nytt læreplanverk»: modul 6 støtter skolenes arbeid med å videreutvikle vurderingspraksis i tråd med nytt læreplanverk og endringene i vurderingsforskriften, mens modul 7 handler om hvordan skolene kan ta i bruk læreplanen i praksis.

 

I ungdomsskolen er det kompetansemål etter hvert trinn i matematikk. Vi ønsker dine erfaringer med å sette standpunktkarakter etter denne læreplanen. Svar her (Questback).

Noen læreplaner er endret etter at de ble fastsatt. Se endringer i læreplanene.

Ny læreplan i vg3 elektroreparatørfaget ble publisert i juni.

Til høsten kommer eksempeloppgaver i flere fag som viser hvordan eksamen kan bli våren 2023, både for studieforberedende og yrkesfag.

Bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Regjeringen har vedtatt endringer i 14 velferdstjenestelover. Målet med endringene er å styrke samarbeidet mellom velferdstjenestene og sørge for bedre oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familie. Dette innebærer blant annet endringer barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Vi jobber med en veileder, som vil være klar i midten av september.

Les mer om endringene på regjeringen.no.

Oppdatert trusselvurdering fra PST 

I midten av juni oppdaterte PST sin vurdering av terrortruslene mot Norge. PST skriver at det har vært flere høyreekstreme angrepsplott i Europa rettet mot ungdomsskoler og videregående skoler det siste året. Derfor vurderer de nå også at skoler kan være mål for høyreekstremister. PST understreker imidlertid at de ikke har noen konkrete bekymringer om at skoler skal være mål for noen terroraksjon i Norge nå.

Kommunenes og skolenes beredskapsarbeid er viktig. Det er ingen nye nasjonale forventninger om tiltak for skoler som følge av trusselvurderingen, men vi ønsker å minne om plikten virksomhetsledelsen ved skolene allerede har til å vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, og planlegge beredskap i henhold til risikobildet.

Våre årlige spørringer til Skole-Norge viser at mer enn 90 prosent av skolene har beredskapsplaner, og at omtrent halvparten har hatt beredskapsøvelse de siste tre årene. Det betyr at mange følger godt opp, men det er viktig at alle skoler kontinuerlig jobber med og oppdaterer beredskapen.

Gratis webinarer og konferanser om ulike temaer

I kalenderen på udir.no finner du oversikt om ulike temaer, som du kan melde deg på.