Nytt til skolestart 2020

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart. Vi oppdaterer artikkelen ut august.

Planlegging av skolestart ut fra koronasituasjonen

Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Ved gult nivå kan hele skoleklasser være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Det er ikke behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå.

Les mer om nivåinndeling av smitteverntiltakene.

Om smittesituasjonen 

Nye studier om barn og unges rolle i smittespredning av covid-19 viser at de fleste som er syke, smitter ingen eller veldig få andre. Det er sjelden barn smitter andre barn, og smitte fra barn til voksen forekommer først og fremst innen samme husholdning. Ungdom smitter andre i større grad enn barn.

I Sverige, der barnehager og grunnskolen har vært åpen i hele utbruddsperioden, er det ikke påvist at lærere og pedagoger har høyere risiko for koronasmitte enn andre yrkesgrupper.

Det er rapportert enkelte utbrudd i både barnehager og skoler fra flere land, og vi forventer at det vil komme smitte i barnehager og skoler fremover. Det er ikke grunnlag for å hevde at det er mer smitte i barnehager og skoler enn generelt i samfunnet. Barnehage- og skoleeiere må ha planer for overgang til rødt tiltaksnivå dersom det blir nødvendig.

Bruk av munnbind

Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. 

Elever i ungdomsskole og videregående bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å bruke munnbind.

Elever i risikogruppen

Elever som er i risikogrupper, eller som har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring hjemme. 

Spesialundervisning

Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring, skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme fordi eleven er i risikogruppen.

Føring av fravær

Fra høsten skal skolene igjen føre fravær på vitnemål og kompetansebevis. Fraværsgrensen gjelder også som normalt fra skolestart. De midlertidige unntakene gjelder kun ut skoleåret 2019–2020.

Informasjon til foreldre

Vi har laget et informasjonsskriv som dere kan bruke for å informere foreldrene om skolehverdagen fremover. Informasjonsskrivet finner du her.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Skoleeier må derfor planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se forslag til beredskapsplan for skoleeiere.

Se oppdatert informasjon om koronasituasjonen for skoler

Nye læreplaner

Fra august gjelder ny overordnet del av læreplanverket for hele grunnopplæringen. Den erstatter generell del.

Nye læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring begynner å gjelde fra august. De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år.

 • Skoleåret 2020–21 tar 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner.
 • Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner.
 • Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.

Fra august 2020 skal alle de nye læreplanene for valgfagene innføres for alle trinn, også på 10. trinn. Dette skiller seg fra innføringen av de andre fagene i grunnskolen. 

Se nye læreplaner grunnskolen og gjennomgående fag vgo

Se nye læreplaner Vg1 yrkesfag

Se nye læreplaner Vg1 studieforberedende – fag som velges på Vg1

Se nye læreplaner for valgfag

Nye læreplaner for yrkesfaglige utdanningsprogram  Vg2 og Vg3 kommer på høring 17. august. Nye læreplaner for programfagene på studieforberedende utdanningsprogram kommer på høring i september. Les mer om utviklingen og innføringen av nye læreplaner.

Nytt navn på utdanningsprogram for elektrofag og teknikk og industriell produksjon

Utdanningsprogram for elektrofag endrer navn til elektro og datateknologi. Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon endrer navn til teknologi- og industrifag. De nye navnet beskriver bedre innholdet i utdanningsprogrammet, slik at det er mer tydelig både for elever og arbeidslivet.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Elever på Vg1 som tar yrkesfaglig fordypning skal fremdeles følge dagens forskrift og læreplaner. Nye læreplaner for Vg2 og Vg3 vil være klar til skoleåret 2021 /2022. Det betyr at elever på Vg1 skal bruke læreplaner fra programområder og lærefag fra LK06 til yrkesfaglig fordypning for skoleåret 2020/21. Les mer under innføring av nye læreplaner

Støtte til nye læreplaner

Vi har utviklet støtte til å ta i bruk de nye læreplanene. Støtten er i form av verktøy, kjennetegn på måloppnåelse, ressurser, kompetansepakker og en Facebook-gruppe for å dele erfaringer. Les mer om støtten til nye læreplaner

Kvalitetskriterier for læremidler

Udir har laget verktøy for å vurdere kvaliteten i læremidler for engelsk og norsk. I tillegg har vi fra før av verktøy for vurdering av læremidler i matematikk. Dette veiledningsmateriellet støtter arbeid med forståelsen av nye læreplaner i profesjonsfellesskapet. 

Les mer om kvalitetskriterier forremidler

Opplæringsmodell ambulansefaget videreføres

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at opplæringsmodellen for ambulansefaget videreføres i en hovedmodell med to år opplæring i skole og to år opplæring i bedrift.

Karakterforsøket i norsk

Karakterforsøket i norsk forlenges for Vg2 fram til den nye læreplanen blir tatt i bruk i 2021.

Eksamen og prøver

Nye eksamener for fellesfagene

For skoleåret 2020 – 2021 skal alle elever følge nye læreplaner på Vg1 studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. Våren 2021 vil elevene bli trukket til eksamen etter nye læreplaner.

Vi har beskrevet overgangsordningene som gjelder mellom nye og gamle læreplaner her .

Privatisteksamen for høsten 2020

Privatister som skal ha eksamen etter gamle læreplaner kan ta disse høsten 2020, våren 2021 eller høsten 2021. For eksamen gjelder dette følgende fagkoder for privatister (gamle læreplaner):

 • MAT1011 Matematikk 1P
 • MAT1001 Matematikk 1P-Y
 • MAT1013 Matematikk 1T
 • MAT1006 Matematikk 1T-Y
 • ENG1002 Engelsk fellesfag, studieforberedende
 • ENG1003 Engelsk fellesfag, yrkesfag
 • ENG1005 Engelsk for hørselshemmede, Vg2 yrkesfag
 • ENG1006 Engelsk for hørselshemmede, Vg1 studieforberedende

Endringer i eksamen i engelsk og matematikk på Vg1

Innføringen av de nye læreplanene innebærer endringer i eksamen i årene som kommer. Eksamen i engelsk og matematikk på Vg1 skal gjennomføres i et nytt system fra våren 2021 der alle oppgaver skal løses digitalt. Det betyr at matematikk ikke lenger vil ha en del som besvares på papir. I engelsk blir det flere oppgaver som gis til eksamen enn tidligere. Eksamen i matematikk og engelsk vil bestå av et bredt utvalg av oppgavetyper for å prøve kompetanse etter nye læreplaner.

I midten av september skal vi publisere de første oppgaveforslagene til eksamen i begge fagene. Oppgaveforslag vil si eksempler på hvordan ulike enkeltoppgaver i en eksamen kan se ut.

Karakterstøttende- og læringsstøttende prøver utgår fra og med august 

De frivillige prøvene, som kan brukes som del av underveisvurderingen, og i noen tilfeller som hjelp til sluttvurdering, skal ikke videreføres. Prøvene er utviklet etter gammel læreplan og har ikke blitt oppdatert de siste årene. Les mer om hva som skjer med prøvene ved innføring av nye læreplaner

Regelverk

Endringer i forskrift om individuell vurdering

Kunnskapsdepartementet har  vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og forskrift til friskoleloven kapittel 3 om individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring. Endringene trådte i kraft 1. august 2020.

Midlertidige regler om inntak til friskoler 2020

Det er åpnet opp for at friskoler kan ta inn flere søkere enn det skolen er godkjent for. 

 • Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag.
 • Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev.
 • Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen

Det er vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen. Endringene trer i kraft 1. august 2020. 

Høring om endringer i reglene om tegnspråkopplæring er utsatt

Vi har utsatt høringen som gjelder retten til valg av læreplaner for elever som benytter tegnspråk. Årsaken til dette er at Kunnskapsdepartementet ønsker å se endringsforslagene i sammenheng med de foreslåtte endringene i reglene om tegnspråkopplæring som har vært på høring i forslaget til ny opplæringslov (NOU 2019:23). Innspillene fra denne høringen vil også være nyttige i arbeidet med forskriftsendringene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!