Nytt til skolestart 2019

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart. Vi oppdaterer artikkelen ut august. 

Fagfornyelsen – nye læreplaner 2020

Nye læreplaner for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående blir fastsatt i november 2019, og gjelder fra skolestart 2020. Ny overordnet del av læreplanverket trer i kraft samtidig som de nye læreplanene. Alle skoler må planlegge og forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. 

Vi jobber med en kompetansepakke som skal støtte skoler i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk, og en kompetansepakke i teknologi, programmering og algoritmisk tenkning. 

Her finner dere oversikt over støtte til arbeidet
Vi har publisert en tekst om forventninger og ansvar til arbeidet

Nye læreplaner yrkesfag

Vi jobber med nye læreplaner på yrkesfag og vil ha flere innspillsrunder og høringer i løpet av høsten.

Innspillsrunde – nye læreplaner på yrkesfag – Vg2 og Vg3
Innspillsrunden åpnet 20. juni og avsluttes 1. september. Det blir en ny mulighet til å gi innspill når læreplanene sendes på offisiell høring i desember 2019.

Gå til innspillsrunden.

Høring – nye læreplaner på yrkesfag – Vg1
Høringen åpnet 1. juli og avsluttes 1. november 2019.

Gå til høringen.

Nye læreplaner på studieforberedende

Innspillrunde – nye læreplaner på studieforberedende, pulje 1
Innspillsrunden åpner 26. august og avsluttes 27. september. Det blir en ny mulighet til å gi innspill når læreplanene sendes på offisiell høring i november 2019.

Innspillrunde – nye læreplaner på studieforberedende, pulje 2
Innspillsrunden åpner 1. november og avsluttes 2. desember. Det blir en ny mulighet til å gi innspill våren 2020 og når læreplanene sendes på offisiell høring i september 2020.

Friskoler og nye læreplaner

Friskoler skal ta i bruk nye læreplaner fra høsten 2020, og skoler med alternative læreplaner må søke om ny godkjenning innen fastsatte frister.

Overordnet del på samisk

Les overordnet del av læreplanverket, og se film om innholdet i overordnet del, på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Grunnskole


Plikt for kommunene til å tilby leirskoleopphold

Det er nå lovfestet at kommunene som en del av grunnopplæringen skal tilby elevene leirskole-opphold eller en annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger. Dette er fastsatt i ny § 13-7 b i opplæringsloven. Endringen trådte i kraft 1. august 2019.

Opplæring i kvensk

Det er lovfestet at elever i grunnskolen som har rett til opplæring i finsk, skal ha rett til opplæring i kvensk dersom de heller ønsker det. Dette gjelder elever med kvensk-norskfinsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark. Dette er en presisering av rettigheter som allerede fremgår av læreplanen i finsk som andrespråk. Det er et vilkår at minst tre elever på samme skole, uavhengig av årskull, krever opplæring i finsk eller kvensk. Det er ikke krav om at minst tre elever krever finsk eller tre elever krever kvensk.  Dette er fastsatt i § 2-7 i opplæringsloven. Endringen trådte i kraft 1. august 2019.

Felles gjennomføringsperiode for alle nasjonale prøver

Skoler skal fra og med høsten 2019 gjennomføre alle nasjonale prøver for 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn i en felles gjennomføringsperiode fra 2. - 27. september (uke 36 - 39). 

Les mer om felles gjennomføringsperiode for nasjonale prøver

Fem nye læringsstøttende prøver i matematikk

Fra skolestart tilbyr vi fem nye læringsstøttende prøver i matematikk for 5. -10. trinn. Prøvene skal avdekke elevenes misoppfatninger innen områdene tall, tallregning, brøk og prosent.

Les mer om nye læringsstøttende prøver i matematikk

Realfagsløyper

realfagsløyper.no finner dere nye kompetansepakker om hvordan dere kan jobbe med elevene og realfag i skolen.

Forsøkslæreplan – valgfag i praktisk håndverksfag

Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen og er nå tilgjengelig som en forsøkslæreplan fra høsten 2019.
Læreplanen er et utkast, og alle valgfagene skal samlet på høring høsten 2019.

Støtte til digital læring i skole

Nye kompetansepakker for lærere i digital dømmekraft, kommunikasjon og samhandling, produksjon og opphavsrett, søk og kildekritikk. Se iktplan.no

Elever med særskilte behov

Nå kan du raskt få råd fra Statped om å tilrettelegge for og inkludere barn med særskilte behov. Chat, ring eller send en e-post til Statpeds rådgiverteam.


Videregående opplæring

Adgang til å pålegge skolebytte i videregående opplæring

Det er lovfest en adgang til å pålegge skolebytte for elever i videregående opplæring dersom eleven mobber medelever.  Dette gjelder både offentlige skoler og friskoler. Tiltaket kan være aktuelt i saker der bortvisning for resten av skoleåret er uforholdsmessig inngripende, eller der bortvisning ikke er aktuelt av andre årsaker. Et vilkår for å pålegge skolebytte er at oppførselen til en elev i alvorlig grad går ut over tryggheten til en eller flere medelever og at mindre inngripende tiltak ikke vil kunne avhjelpe situasjonen. Eleven det gjelder har rett til å fortsette på samme utdanningsprogram og programområde, og skolebytte kan ikke pålegges dersom eleven må flytte hjemmefra eller skoleskyssen blir uforsvarlig lang. Fylkeskommunen har vedtaksmyndighet for både offentlige skoler og friskoler, mens fylkesmannen er klageinstans. Dette er fastsatt i ny § 9 A-12 i opplæringsloven. Endringen trådte i kraft 1. august 2019.

Forbud mot ansettelse i videregående opplæring dersom man er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige

Det er lovfestet et forbud mot ansettelse i videregående skoler for personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige. Dette gjelder offentlige skoler og friskoler. Endring i § 10-9 i opplæringsloven og § 4-3 i friskoleloven. Tilsvarende bestemmelser gjelder allerede for grunnskolen og barnehager. Endringen medfører ikke konsekvenser for den som allerede er tilsatt, men vil utelukke tilsetting i ny stilling ved samme eller en annen skole. Dette er fastsatt i § 10-9 i opplærings¬loven og § 4-3 i friskoleloven. Endringen trådte i kraft 1. august 2019.

Fraværsgrensen og trafikkopplæring

Det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø). Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringene trådte i kraft fra 1. august 2019.

Ungarsk nytt eksamensfag

Det blir eksamen i et nytt språk, ungarsk, fra våren 2020. Som med alle andre språk, er det eksamen på alle tre nivåer – I, II og III. Her er oversikten over alle fremmedspråk.

Karakterforsøket i norsk

I høringsutkastet til ny læreplan er det foreslått å ha to karakterer i underveisvurderingen i norsk. For å gi skolene kontinuitet fram til den nye læreplanen trer i kraft, kan karakterforsøket forlenges for skoleåret 2019/2020 for de av forsøksskolene som ønsker det. Skolene trenger ikke å søke på nytt, men dere må informere skoleeier.

Les mer om forsøksordningen med en eller to karakterer i norsk

Realfagsløyper

realfagsløyper.no finner dere nye kompetansepakker om hvordan dere kan jobbe med elevene og realfag i skolen.

Nytt lærefag – brønn- og borefaget

Brønn og borefaget på VG3 blir et nytt lærefag som gjelder fra høsten 2019. Læreplanen blir publisert så snart den er klar.

Elever med særskilte behov

Vi har laget en veiviser med ressurser for unge med funksjonsnedsettelser.

Nå kan du raskt få råd fra Statped om å tilrettelegge for og inkludere barn med særskilte behov. Chat, ring eller send en e-post til Statpeds rådgiverteam.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!