Nytt til skolestart 2018

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart høsten 2018. Vi oppdaterer saken frem til skolestart.

Regelverk

Ny lærernorm i grunnskolen

Stortinget har bestemt en ny lærenorm i grunnskolen. Denne trer i kraft 1. august 2018. Målet er at det høsten 2018 skal være én lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og én lærer per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 er målet at det skal være én lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og én lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. 

Skolen skal tilby intensiv opplæring 

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven som innebærer at skolen har plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Endringen trer i kraft 1. august 2018.

Skolen skal delta i kommunalt tverrfaglig arbeid 

Stortinget har vedtatt en plikt i opplæringsloven og friskoleloven for skolen til å samarbeide med kommunale tjenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elever med spesielle vansker. Endringen trer i kraft 1. august 2018. 

Folkehøyskoleloven gjelder også for Svalbard

Stortinget har vedtatt en endring i folkehøyskoleloven slik at den også gjelder for Svalbard. Lovendringen trer i kraft 1. august 2018.

Forbudt med nikab og burka i skolen

Fra 1. august er det forbudt å bruke nikab og burka i skolen. Det har Stortinget vedtatt. Forbudet gjelder for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor, inkludert skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område. 

Fagbrev på jobb – ny modell 

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven som innebærer en ny modell for å få fag- eller svennebrev. Ordningen gir personer mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Ny økonomiforskrift til friskoleloven 

Ny økonomiforskrift til friskoleloven trer i kraft fra 1. august 2018.

Eksamen og prøver

Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakter - videregående

I løpet av høsten 2018 vil vi publisere nye vurderte eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakter i en rekke fag i videregående opplæring. Besvarelsene er fra eksamen våren 2018 og kan blant annet brukes i undervisningen som utgangspunkt for samtaler om faget, kjennetegn på måloppnåelse og vurdering. 

Sentralt gitt eksamen i Mediesamfunnet 3

Våren 2019 kan elever ved Medier og Kommunikasjon bli trukket ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i programfaget Mediesamfunnet 3. Faget tilbys første gang skoleåret 2018/19. Et eksempel på hvordan en eksamensoppgave i faget kan se ut, er tilgjengelig på nett ved skolestart. 

Tilgang til tidligere gitte nasjonale prøver i lesing 

Nasjonale prøver i lesning på norsk og samisk fra 2017 er nå tilgjengelig på nett, slik skoler kan bruke prøvene til etterarbeid og undervisning. Prøvene er beskyttet av opphavsrett, og dere trenger derfor et passord for å få tilgang til prøvene. Rektor ved skolen kan kontakte kommunen for å få passordet.

Nye læringsstøttende prøver på VG1 

I høst kommer seks nye læringsstøttende prøver for Vg1, fire prøver i engelsk, én i regning og én i lesing. De nye prøvene har samme kvalitet og måler det samme som prøvene fra 2016 og 2017. Alle prøvene kan altså brukes om hverandre, uavhengig av hvilket år de er laget. Prøvene er tilgjengelig i PAS – prøver, og kan gjennomføres når dere selv ønsker.

Andre saker

Gratis utlån av tilrettelagte skolelydbøker  

Fra høsten blir det enklere å låne gratis lydbøker på nett. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn som av ulike grunner strever med å lese. Skoler kan registrere seg på statped.no. 

Lærebøker på lyd er aktuelt for elever som har utfordringer med syn, dysleksi, andre lesevansker, ADHD med konsentrasjonsvansker eller fysisk funksjonsnedsetting som gjør det vanskelig å lese bok. 

Kalkulatoren for beregning av lærernorm skal oppdateres

I juli oppdaterer vi kalkulatoren for å beregne hvor mange ekstra undervisningsårsverk skolen din trenger for å oppfylle kravene i lærernormen. Dette betyr blant annet at dere også skal kunne beregne behovet når normen innskjerpes ytterligere før skoleåret 2019-20. 

Mobbeombud i alle fylker

Fra høsten av får alle fylker sitt eget mobbeombud. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at de får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. Mobbeombudet skal også samarbeide med elev- og lærlingeombudet for at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring. Ordningen skal evalueres.  Les mer på regjeringen.no

Mal for tilstandsrapport og Ståstedsanalysen skal oppdateres med mobbeindikatorer

I juli oppdaterer vi malene som er tilgjengelige på Skoleporten med de nye mobbeindikatorene som ble publisert i Skoleporten våren 2018. Mobbeindikatorene fra Elevundersøkelsen høsten 2016 skal også gjøres tilgjengelige i Skoleporten. 

Forskning på tidlig lese-, skrive- og matematikkopplæring

I serien «Tall & forskning» vil det foreligge en artikkel om forskning på intensivopplæring med fokus på tidlig lese-, skrive- og matematikkopplæring. Denne vil være klar til skolestart.

Nyhetsbrev

Denne høsten tester vi å sende ut saker som er nyttige og interessante å vite om som nyhetsbrev. All informasjon som er helt nødvendig at dere vet om, vil vi fortsatt sende ut på ordinær e-post. Dette er et prøveprosjekt for oss, og frekvens er ikke planlagt enda. Vil du være med og teste ut nyhetsbrev sammen med oss? Meld deg på som mottaker her.

Nytt til barnehagestart høsten 2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!