Nytt fra nyttår 2020

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole. Vi oppdaterer saken ut januar om det kommer noe nytt. 

Nytt for barnehage

Makspris for barnehageplass

Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 135 per måned fra og med 1. januar 2020. Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Les mer om foreldrebetaling

Veileder: Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Vi har laget en veileder med råd om blant annet tekniske løsninger for skjerming, og om hvordan dere kan jobbe med digital dømmekraft og nettvett hos barn.

Les veilederen

Nytt støttemateriell til rammeplanen: temaside om barnekonvensjonen 

I forbindelse 30 års-markeringen av barnekonvensjonen har vi laget en ny temaside for barnehager. Her finner du blant annet mer om artiklene i barnekonvensjonen som handler om barnets beste og barnets rett til å gi uttrykk for sin mening. Siden inneholder også ressurser og refleksjonsspørsmål.

Gå til temasiden

Kompetanseutvikling for inkluderende barnehage- og skolemiljø – rekruttering til nye puljer

I 2020 starter nye puljer i de ulike kompetansetilbudene for inkluderende barnehage- og skolemiljø. Rekrutteringen skjer i samarbeid med fylkesmannen. Ta kontakt med saksbehandler i ditt embete for avklaringer.

Les om de ulike tilbudene

Nytt tilskudd for opplæring i tegnspråk

Hensikten med tilskuddet er å etablere en tidsavgrenset stimuleringsordning over to år som legger til rette for at barnehager og skoler kan gi opplæring i tegnspråk til søsken og barn av døve foreldre. Tilskuddet ble lyst ut i desember 2019. Ordningen starer opp i august 2020.

Les om tilskuddet

Nytt om fagfornyelsen

Nye læreplaner for fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående

De nye læreplanene for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående ble fastsatt i november 2019. Læreplanene skal tas i bruk trinnvis fra skolestart høsten 2020.

Se de fastsatte læreplanene

Støtte til å innføre nye læreplaner – kompetansepakker

I løpet av desember 2019 har vi lansert tre nye moduler i kompetansepakken som skal støtte skoleeiere, skoleledere og lærere med å ta i bruk det nye læreplanverket. I mars kommer den siste modulen i kompetansepakken.

I løpet av våren 2020 kommer en ny kompetansepakke i teknologi, programmering og algoritmisk tenkning. Dette er temaer som kommer tydeligere inn i fagene med det nye læreplanverket.

Les mer om kompetansepakken for innføring av nytt læreplanverk

Nye funksjoner i læreplanvisningen

Vi utvikler nye funksjoner i læreplanvisningen slik at du som jobber i skolen kan logge deg inn og planlegge opplæringen direkte fra læreplanvisningen. Disse funksjonene kommer våren 2020.

Les mer om nye funksjoner i læreplanvisningen

Nye læreplaner for programfagene på studieforberedende

Vi utvikler nye læreplaner for programfagene på studieforberedende i to puljer. Læreplanene i pulje 1 er på høring fram til 25. februar 2020. Læreplanene i pulje 2 er under utvikling og vi deler utkast i mars 2020. Det blir også en høring senere i 2020.

Les om nye læreplaner på studieforberedende

Nye læreplaner for programfagene på yrkesfag

Vi utvikler nye læreplaner for programfagene på yrkesfag. Læreplanene for Vg1 har vært på høring og blir fastsatt i februar 2020. Læreplanene for Vg2 og Vg3 kommer på høring i 2020.

Les om nye læreplaner på yrkesfag

Navn på nye utdanningsprogram

Kunnskapsdepartementet har fastsatt navn på de fire nye utdanningsprogrammene i ny yrkesfaglig tilbudsstruktur, og dermed også navn på Vg1.

Les mer om yrkesfaglige utdanningsprogram

Nye læreplaner for valgfagene på ungdomsskolen

Læreplanene kommer på høring i midten av januar 2020.

Les om nye læreplaner for valgfag

Friskoler og frister for godkjenning av nye læreplaner

Friskoler skal ta i bruk nye læreplaner fra høsten 2020. Skoler med alternative læreplaner må søke om ny godkjenning innen følgende frister:

  • 1. februar 2020: Overordnet del, alle fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående skole
  • 30. april 2020: programfag Vg1
  • 1. april 2021: programfag Vg2 og Vg3

Det ligger et eget søknadsskjema i Tavla under «Søk om endring av godkjenning». Bruk skjemaet «Søknad om nye læreplaner etter fagfornyelsen – Kunnskapsløftet 2020».

Skoler som skal følge læreplaner utarbeidet av et friskoleforbund, trenger ikke søke direkte til Udir. Forbundene søker om godkjenning på vegne av sine skoler.

Logg deg på Tavla

Det stilles ulike krav til læreplanen etter hvilket grunnlag i friskoleloven skolen er godkjent for. Skolen må følge de kravene som gjelder for deres godkjenningsgrunnlag. Skoler som er godkjent for å tilby opplæring etter alternative læreplaner må altså fortsatt ha slike planer. Dette gjelder skoler som er godkjent på grunnlag av et livssyn, en anerkjent pedagogisk retning eller en særskilt profil, i tillegg til internasjonale skoler og toppidrettsgymnas. De andre skolene skal følge LK20 fullt ut.

Les kravene til læreplanene (rundskriv Udir-02-2011)

Annet nytt for skole

Ny frist for å oppfylle kravene i lærernormen i grunnskolen

Noen skoler har ikke fått nok kvalifiserte søkere når lærernormen skal oppfylles 1. januar 2020. Kunnskapsdepartementet har derfor besluttet å forlenge muligheten til å gjøre unntak fra normen. Ny frist for å oppfylle lærenormen er 1. august 2020.

Kompetanseutvikling for inkluderende barnehage- og skolemiljø – rekruttering til nye puljer

I 2020 starter nye puljer i de ulike kompetansetilbudene for inkluderende barnehage- og skolemiljø. Rekrutteringen skjer i samarbeid med fylkesmannen. Ta kontakt med saksbehandler i ditt embete for avklaringer.

Les om de ulike tilbudene

Veileder: tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

Veilederen beskriver skolens og skoleeiers handlingsrom for å tilrettelegge for elever med stort læringspotensial.

Alle elever skal oppleve at deres læringspotensial verdsettes, og opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. Selv om elever med stort læringspotensial i utgangspunktet er godt rustet til å prestere bra på skolen, skjer ikke dette uten at de blir identifisert og anerkjent av lærere, har et trygt læringsmiljø og får utfordringer på sitt nivå.

Les veilederen

Veileder: Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Vi har laget en veileder med råd om blant annet tekniske løsninger for skjerming, og om hvordan dere kan jobbe med digital dømmekraft og nettvett hos barn og elever på 1.- 4. trinn.

Les veilederen

Nytt innhold på Dembra.no 

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Dembra ble relansert i november 2019, blant annet for å passe godt med de nye læreplanene. Målgruppene er lærere, skoleledere, lærerutdannere og lærerstudenter.

Gå til dembra.no

Nettstedet Realfagsløyper har fått nye kompetansepakker

Realfagsloyper.no har lansert nye kompetansepakker i naturfag og matematikk, som er relevante for arbeidet med de nye læreplanene. I modulene blir sentrale begreper som dybdelæring, utforsking, problemløsing og algoritmisk tenkning belyst, og det er egne moduler om programmering. Det er Naturfagsenteret og Matematikksenteret som står bak nettstedet.

Gå til realfagsloyper.no

Nettstedet Språkløyper har fått nye kompetanseutviklingspakker

Nettstedet Språkløyper har flere nye ressurser for lærere. På sporet – tidlige intensive tiltak er en ny ressurs for begynneropplæringen. Formålet med den er at elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker skal identifiseres og få hjelp så tidlig som mulig. For grunnskole og videregående opplæring har det kommet flere fagspesifikke ressurser, i tillegg til ressurser på områder som undervisningsplanlegging, skolebibliotek og lese- og skrivevansker. Det er Lesesenteret og Skrivesenteret som står bak nettstedet.

Gå til språkløyper.no

Vurdering av realkompetanse kan gjennomføres på flere språk

Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for vurderinger av realkompetanse i henholdsvis grunnskolen og i videregående opplæring. Fra 1. januar 2020 kan kommunen og fylkeskommunen velge å gjennomføre disse vurderingene på andre språk enn norsk og samisk. Det har Kunnskapsdepartementet bestemt gjennom å endre forskrift til opplæringsloven § 4-13 tredje ledd. Endringen åpner også for at realkompetansevurderingen kan gjennomføres med tolk.

Nytt tilskudd for opplæring i tegnspråk

Hensikten med tilskuddet er å etablere en tidsavgrenset stimuleringsordning over to år som legger til rette for at barnehager og skoler kan gi opplæring i tegnspråk til søsken og barn av døve foreldre. Tilskuddet ble lyst ut i desember 2019. Ordningen starer opp i august 2020.

Les om tilskuddet

Endringer i økonomiforskriften til friskoleloven og forskrift til voksenopplæringsloven

Kunnskapsdepartementet har med virkning fra 1. januar 2020 fastsatt endringer i økonomiforskrift til friskoleloven og forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4. Endringene åpner for at nye friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 kan bruke statstilskuddet for juli måned, til å dekke oppstartskostnader som er pådratt fra og med januar i det kalenderåret skolen starter opp, eller fra tidspunktet for godkjenning hvis det kommer senere.

Nyheter i Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skole er et frivillig verktøy for skolebasert vurdering som ligger i pålogget del av Skoleporten. Vi var lagt inn tall for skolebidragsindikator under Fase 1 Innsamlet informasjon om skolen Elevresultater. Vi har også publisert nye påstander i Fase 2, egenvurderingsdelen. Påstandene er justert i tråd med nytt læreplanverk. Skolene kan selv velge hvilke og hvor mange påstandsbolker de ønsker å inkludere i sin ståstedsanalyse. Påstandene er utformet slik at Ståstedsanalysen kan brukes både i lokal analyse av kompetansebehov i desentralisert ordning, og i forberedelser til å ta i bruk nytt læreplanverk.

Les mer om Ståstedsanalysen

Grunnopplæring for voksne – overføring av oppgaver fra Utdanningsdirektoratet til Kompetanse Norge 

Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i utvalgte utdanningsprogram i fag- og yrkesopplæringen. Dette innebærer at Kompetanse Norge får ansvar for alle forsøkene med modulstrukturert voksenopplæring. 

Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for råd, veiledning, foredragsvirksomhet og kompetanseheving på realkompetanseområdet.

Eksamen i automatiseringsfaget

Forberedelsestiden for automatiseringsfaget AUT4002, 4003 og 4030 utvides fra en til to dager fra og med eksamen våren 2020.

Følg med her om hva som er nytt til våreksamen

Filmer til elever på videregående som skal søke læreplass

Vi har laget seks korte filmer som lærere, fylkeskommuner og opplæringskontorer kan bruke for å motivere og inspirere elever til å søke læreplass. Vi bruker humor for å vise at jobben med å søke læreplass krever engasjement og egeninnsats. Filmene har tema som blant annet «Hvordan skrive en god CV» og «Hvordan skal jeg selv aktivt søke læreplass?»

Filmene finner du her (scroll helt ned)

Kartleggingsverktøyet Spekter

Flere skoler har brukt verktøyet Spekter i kartlegging av mobbing på skolen. I oktober fattet Datatilsynet et vedtak mot Arendal kommune, der de pålegger kommunen å avslutte bruken slik de gjennomfører den. Datatilsynet mener at måten Arendal kommune har behandlet personopplysninger er i strid med personvernforordningen. 

Arendal kommune klaget på vedtaket 13. november 2019. Klageinstansen er Personvernnemnda. Datatilsynet har på sine nettsider presisert at vedtaket deres gjelder slik Spekter ble benyttet i Arendal kommune, og at hver enkelt kommune har et selvstendig ansvar for sin behandling av personopplysninger.

Les mer på datatilsynet.no

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!