Nytt til skolestart 2017 - grunnskolen

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart for grunnskolen. Vi oppdaterer saken frem mot skolestart.

Nytt regelverk

Mobbing

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.

Ferdighetsprøve i svømming

Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. Ferdighetsprøven i svømming er hjemlet i nytt tredje ledd i forskrift til opplæringslova og friskolelova § 2-4.  På svømmedyktig.no finner du ressurser og gode tips til svømmeopplæringen.

Oppstart av grunnskoleopplæring

Stortinget har vedtatt endring av reglene for oppstart av grunnskoleopplæring for barn som kommer til Norge. Endringen i opplæringsloven § 2-1 innebærer at barn skal få opplæring så raskt som mulig, og senest innen én måned. Endringen trer i kraft 1. august 2017. Se Lovdata om Lov om endringar i opplæringslova.

Skolebasert vurdering av opplæringen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt en endring i forskrift til opplæringsloven § 2-1. Det er tatt inn i bestemmelsen at elevene skal være en del av vurderingen skolen skal gjøre av organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av egen opplæring. Endringen trådte i kraft 17.08.2017.
Skolen har også tidligere skullet legge til rette for elevmedvirkning, men dette har ikke stått direkte i lov eller forskrift. Skolen har stor frihet med tanke på hvordan elevene involveres. Endringen innebærer ikke at elevene skal vurdere hver enkelt lærer. Du kan lese mer om samarbeid om skolebasert vurdering i denne veilederen om undervisningsvurdering.

Læreplan

Programmering

Alle grunnskoler kan tilby programmering valgfag fra høsten 2017. Det er denne læreplanen som gjelder programmering valgfag.

Andre nyheter

Obligatorisk å tilby nettbaserte hjelpemidler til eksamen våren 2018

Fra og med eksamensperioden våren 2018 er det obligatorisk for skoleeier å tilby nettbaserte hjelpemidler til sine elever under eksamen. Utvelgelsen av disse nettsidene skal skje i tett samarbeid med skolene, slik at elevene møter det de er kjent med fra opplæringen.

RefLex

Det kommer to nye egenvurderingstemaer i RefLex fra skolestart. Grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne. RefLex er et verktøy for alle som jobber med barnehage og skole. Det hjelper deg å vurdere om egen praksis er i samsvar med barnehageloven og opplæringsloven.

Hjelp til å håndtere mobbing

Direktoratet har utviklet tre tilbud om kompetanseutvikling som skal styrke skoler, myndighet og eiere i å utvikle gode miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!