Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehager. Vi oppdaterer artikkelen ut august om det kommer noe nytt.

Feil informasjon om midlertidig godkjenning av barnehager

Vi har dessverre gått ut med feil informasjon om at kommunen kan få mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og at de kan nedskalere barnehagetilbudet når det ikke lenger er behov for det.

Kommunen har ikke mulighet til det. Departementet har fått hjemmel til å gi forskrift om midlertidig godkjenning ved etablering av barnehager og barnehageplasser hvis det kommer svært mange barn fra Ukraina. Det er per i dag ikke gitt slike forskrifter.

Endringene er hjemlet i barnehageloven § 14 fjerde ledd og § 19 tredje ledd.

Ressurser og støttemateriell

Vi har laget en side der vi har samlet nyttige ressurser for dere som jobber med flyktninger eller flerspråklige barn i barnehagen.  Les mer om flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen.

Automatisert saksbehandling

En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid til kommunen. Det er nytt at det er tatt inn i forskriften at kommunen kan treffe vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved automatisert saksbehandling. Det vil si at sakene blir behandlet automatisk etter gjeldende regelverk og de personopplysninger kommunen allerede har. 

Endringer i barnehageloven

  • Statsforvalteren kan føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet
  • Udir kan føre tilsyn med internkontrollen i barnehagen.
  • Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i bank.

 Her finner du en oversikt over endringene.

Vi har oppdatert veilederen om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Regjeringen har vedtatt endringer i 14 velferdstjenestelover. Målet med endringene er å styrke samarbeidet mellom velferdstjenestene og sørge for bedre oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familie. Dette innebærer blant annet endringer barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. 
Vi jobber med en veileder, som vil være klar i midten av september.

Les mer om endringene på regjeringen.no.

Beredskapsarbeid i barnehagene 

I lys av PSTs oppdaterte trusselvurdering for skoler ønsker vi å minne også barnehagene om at beredskapsarbeid er viktig.

I midten av juni oppdaterte PST sin vurdering av terrortruslene mot Norge. PST skriver at det har vært flere høyreekstreme angrepsplott i Europa rettet mot ungdomsskoler og videregående skoler det siste året. Derfor vurderer de nå også at skoler kan være mål for høyreekstremister. PST understreker imidlertid at de ikke har noen konkrete bekymringer om at skoler skal være mål for noen terroraksjon i Norge nå.

Selv om trusselvurderingen gjelder ungdomsskoler og videregående skoler, ønsker vi å minne om at alvorlige hendelser også kan ramme barnehager, og at kommunenes og barnehagenes beredskapsarbeid er viktig. Vi minner derfor om plikten virksomhetsledelsen ved barnehagene allerede har til å vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, og planlegge beredskap i henhold til risikobildet.

Våre årlige spørringer til Barnehage -Norge viser at mer enn 90 prosent av barnehagene har beredskapsplaner, og at omtrent halvparten har hatt beredskapsøvelse de siste tre årene. Det betyr at mange følger godt opp, men det er viktig at alle barnehager kontinuerlig jobber med og oppdaterer beredskapen.