Nytt til barnehagestart 2017

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2017.

Ny rammeplan

Ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver gjelder fra 1. august

  • Rammeplanen er tilgjengelig på udir.no/rammeplan i ny visning med tydeligere koblinger til frivillig veilednings- og støttemateriell.
  • Vi har publisert pdf-er av rammeplanen på bokmål, nynorsk, sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Se den nye rammeplanen.
  • Trykt utgave av rammeplanen er sendt ut til grunnbemanningen i alle barnehager. Administrativt ansatte og andre finner rammeplanen på udir.no/rammeplan.

Vi oppdaterer støttemateriell utover høsten. Følg med på udir.no/rammeplan.

Regelverk

Barn født i november har rett til barnehageplass

Stortinget har vedtatt at barn født i november har rett til barnehageplass. Retten gjelder fra 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Les mer om rett til barnehageplass

Ny forskrift om utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Forskriften innebærer at det gis bestemmelser som i det vesentlige viderefører opplæringslovens bestemmelser om kommunens ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn som mottar hjelp utenfor bostedskommunen, og barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon utenfor kommunen.

Forskriften trådte i kraft 1. august 2017.

Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder (Lovdata)

Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Tidligere forskrift om pedagogisk bemanning og forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder oppheves. Bestemmelsene samles i en ny forskrift.

Forskriften innebærer enkelte endringer fra de tidligere forskriftene.

Barn skal regnes som tre år fra august det året barnet fyller tre år. Videre er det nå blitt forskriftsfestet at kravet om at et ekstra barn utover pedagognormens minstekrav utløser behov for en ny heltidsstilling som pedagogisk leder. Det særlige unntaket fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid er fjernet.

Forskriften trådte i kraft 1. august 2017.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager (Lovdata)

Endring i finansieringsforskriften

Det er gitt en ny bestemmelse som fastsetter at kommunen skal gi tilskudd til pedagogisk bemanning til private ordinære barnehager. Fylkesmannen skal være klageinstans for vedtak etter denne bestemmelsen. Endringen kommer som en følge av at Stortinget har bevilget penger til flere barnehagelærere og skal sikre at private barnehager får kompensert økte utgifter som følge av krav til styrket pedagogisk bemanning samtidig med kommunene.

Endringen trådte i kraft 1. august 2017.

Forskrift om endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (Lovdata)

Kompetanseutvikling

Direktoratet har utviklet tre tilbud om kompetanseutvikling som skal styrke barnehager, myndighet og eiere i å utvikle gode miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!