Nytt til barnehagestart 2018

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2018. Vi oppdaterer saken frem til barnehagestart.

Regelverk

Forbudt med nikab og burka for ansatte i barnehagen

Fra 1. august er det forbudt for ansatte i barnehagen å bruke nikab og burka i arbeidstiden. Det har Stortinget vedtatt

Ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Les mer om foreldrebetaling og moderasjonsordninger.

Ny pedagognorm 

Det er vedtatt ny pedagognorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Les mer på lovdata.no.

Ny bemanningsnorm 

Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.

Lov om endringer i barnehageloven
Forskrift om overgangsregler

Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO

Stortinget har vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Les mer på lovdata.no

Språkkrav for å bli ansatt i barnehage

Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage trer i kraft 1. august 2018. Les om kravet

Reglene om opplysningsplikt til barnevernet har blitt endret

Barneverntjenesten er avhengig av at andre som er bekymret for barnet melder fra til den kommunale barneverntjenesten.  Reglene om opplysningsplikten ble 1. juli 2018 endret, slik at det det skal være lettere å bruke bestemmelsene på en riktig måte.

Det er gjort endringer i barnehageloven § 22, opplæringsloven § 15-3 og friskoleloven § 7-4

Andre saker

Mobbeombud i alle fylker

Fra høsten av får alle fylker sitt eget mobbombud. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. Mobbeombudet skal også samarbeide med elev- og lærlingeombudet for at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring. Ordningen skal evalueres.  Les mer på regjeringen.no

Kalkulator for ny bemannings- og pedagognorm

Vi skal lage en enkel kalkulator som viser hvor mange nye årsverk den enkelte barnehage trenger for å oppfylle ny bemannings- og pedagognorm. Kalkulatoren er klar i løpet av august.  

Ståstedsanalysen for barnehage

Ståstedsanalysen har fått flere nye tilleggstema. Du finner alle temaene i høyre spalte på denne siden.

Veileder om spesialpedagogiskhjelp – nytt kapittel

Veilederen om spesialpedagogisk hjelp er oppdatert med et nytt kapittel om skillet mellom spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Les veilederen.

Veiledning og støtte til digital praksis i barnehagen

Vi har oppdatert udir.no med veilednings- og støtteressurser for barnehagenes digitale praksis. Her finner du blant annet:

  • Forslag til hvordan digital praksis kan bidra til barnas lek, kreativitet og læring knyttet til de ulike fagområdene.
  • Beskrivelser av hva det kan bety å utøve digital dømmekraft og hvordan man som barnehageansatt kan ivareta barns rett til privatliv og personvern.
  • Kurs for utvikling av personalets digitale kompetanse.

Nyhetsbrev

Denne høsten tester vi å sende ut saker som er nyttige og interessante å vite om som nyhetsbrev. All informasjon som er helt nødvendig at dere vet om, vil vi fortsatt sende ut på ordinær e-post. Dette er et prøveprosjekt for oss, og frekvens er ikke planlagt enda. Vil du være med og teste ut nyhetsbrev sammen med oss? Meld deg på som mottaker her.

Nytt til skolestart høsten 2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!