Nytt direktorat fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 fusjonerer Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, og blir Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Direktoratet vil være underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt. Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet blir økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

Organisering av Utdanningsdirektoratet fra 1. januar

Utdanningsdirektoratet får fra 1. januar 2018 omtrent 370 ansatte, fordelt på kontorer i Tromsø, Molde, Hamar og Oslo (som er vårt hovedkontor). Direktør er Hege Nilssen.

Det nye organisasjonskartet består av seks divisjoner med til sammen 24 underavdelinger. I tillegg har direktoratet to staber, en stab for digitalisering og en stab for kommunikasjon.

Hvilke oppgaver har divisjonene og stabene?

Oppgavene i de ulike divisjonene og avdelingene blir avklart frem mot 1. januar 2018, og videreutvikling i arbeidet med ny strategi for direktoratet.

Divisjon for administrasjon har ansvar for administrative funksjoner, og har fem avdelinger; økonomi, organisasjonsutvikling, HR og arkiv, IKT drift og virksomhetsstyring. Divisjonen har ansvaret for å legge til rette for effektive interne prosesser og god ressursutnyttelse.

Divisjon for læring og vurdering består av fire avdelinger, med oppgaver knyttet til utvikling og forvaltning av rammeplan for barnehage, læreplaner for skolen og vurdering. Divisjonen har også ansvar for arbeid med eksamen og prøver.

Divisjon for veiledning og tjenesteutvikling har ansvar for pedagogiske støtte og veiledningstiltak i arbeid med rammeplan for barnehage og læreplaner for skolen, inkludert digital tjenesteutvikling og veiledningstiltak. Divisjonen har også en avdeling med ansvar for sektorarkitektur, fellesløsninger og standardisering.

Divisjon for kompetanseutvikling har ansvar for en rekke kompetansehevingstiltak for skoler og barnehager, og utvikling og forvaltning av barnehage- og skolemiljøområdet, rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger. Divisjonen har fire avdelinger.

Divisjon for regelverk og tilskudd har fire avdelinger, og forvalter oppgaver innen regelverk, tilsyn og våre ulike tilskuddsordninger.

Divisjon for kunnskap, analyse og formidling består av fire avdelinger, og har ansvar for et bredt spekter av oppgaver knyttet til kunnskapsinnhenting, -analyse og -formidling.

Stab for digitalisering bistår alle divisjoner og avdelinger i arbeid med helhet og sammenheng i IKT-relaterte oppgaver, og jobber med digitalisering på policynivå og oppfølging av digitaliseringsstrategien.

Stab for kommunikasjon har redaktøransvar for direktoratets nettsider og sosiale medier, og bistår alle divisjoner og avdelinger med kommunikasjonsfaglige råd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!