Kilder

DEL I

0-24 samarbeidet
www.0-24-samarbeidet.no/

Læringsmiljøprosjektet
www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/eksterne-veiledere-laringsmiljoprosjektet/

NTNU: Elevundersøkelsen 2018
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2018-mobbing-og-arbeidsro/

DEL III

Inkluderende barnehage- og skolemiljø
www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/

Universitetet i Oslo ILS: Tjue år med TIMSS og PISA
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/tjue-ar-med-timss-og-pisa---trender-og-nye-analyser/

Rektorutdanning og videreutdanning for skoleledere
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/

Deltakerundersøkelsen, videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/-videreutdanning-for-barnehagelarere-og-lederutdanning-for-styrere-2018/

Deltakerundersøkelsen, videreutdanning av lærere
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/videreutdanning-av-larere-deltakerundersokelsen-for-larere-2018/

Trøndelag Forskning og Utvikling: Spørsmål til Barnehage-Norge 2018
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-barnehage-norge-2018/

Foreldreundersøkelsen 2018
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/foreldreundersokelsen/

Fafo: Evaluering av eksamen i matematikk 2018
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-eksamen-i-matematikk-2018/

Evaluering av åpent internett til eksamen
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-apent-internet-eksamen/

Gjennomføring videregående opplæring
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/gjennomforing2/gjennomforing-i-videregaende2/

Utdanningsspeilet 2018
https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/tall-og-forskning/statistikknotater2/Hva-gjor-de-som-ikke-fikk-lareplass/

Skolebidragsindikatorer for 2017-18
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/skolebidragsindikatorer-for-skolearet-2017-18--analyse/

Fafo: I fraværsgrensens dødvinkel
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/i-fravarsgrensens-dodvinkel/

NTNU: Elevundersøkelsen 2018
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2018-mobbing-og-arbeidsro/

Statistikk grunnskolen
www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/gsi-notat-grunnskole/

Ny modell for kompetanseutvikling i skole
www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/

Evaluering av rektorutdanningen
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-rektorutdanningen/

PP-tjenesten (SEVU-PPT)
www.sevuppt.no/

Skolemiljø og antall saker meldt til fylkesmann
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/saker-meldt-til-fylkesmennene-om-skolemiljo/

Regjeringen: Klarspråkprisen 2017
www.regjeringen.no/no/aktuelt/forste-gang-en-forskrift-far-klarsprakpris/id2594474/

Barnehagefakta
www.barnehagefakta.no

Kvalitet i barnehagen
www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/

Den teknologiske skolesekken
www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/

Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse
www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/

RefLex

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!