Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Utdanningsdirektoratet er et ordinært statlig forvaltningsorgan (en bruttobudsjettert virksomhet) som er underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Vi har etatsstyringsansvar for utdanningsadministrasjonene til fylkesmennene og det statlige pedagogiske støttesystemet Statped. Vi har også etatsstyringen av styret for de to statlige samiske videregående skolene i Finnmark og for Sørsamisk kunnskapspark.

Samfunnsoppdraget vårt

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir satt i verk. Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet. Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er å øke satsingen på de mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

Det er flere aktører som har ansvaret for å realisere målene i utdanningssektoren. Sektormålene nedenfor beskriver hva mange aktører skal få til i felleskap. Utdanningsdirektoratet skal bidra til at sektormålene som er satt for barnehagen og grunnopplæringen i Prop. 1 S (2017–2018) for KD, nås.

Mål for barnehagen:

 • barnehager med høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring
 • et tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn
 • forutsigbare rammevilkår som medvirker til mangfold og likeverd i barnehagesektoren

Mål for grunnopplæringen:

 • elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
 • elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 • flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring   

Brukereffektmål for Utdanningsdirektoratet 2018

 • Barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter ivaretar barn og unges utvikling, læring og trivsel i barnehager, skoler og lærebedrifter.
 • Barnehageeiere og skoleeiere har ansatte med kompetanse som fremmer utvikling, læring og trivsel tilpasset barn og unges behov.
 • Barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter forstår, formidler og etterlever regelverket.
 • Barnehageeiere og skoleeiere arbeider kunnskapsbasert i utviklingen av sine barnehager og skoler og overfor lærebedrifter.
 • Barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter utnytter de mulighetene digitaliseringen gir, i læringsarbeid og administrative prosesser.

Direktoratet har en rådgivende rolle overfor departementet og den politiske ledelsen. Vi bidrar med utredninger, utvikler og formidler relevant kunnskap, gir innspill til statsbudsjettprosessene og forvalter tilskudd til sektorene. Direktoratet har ansvar for å utvikle læreplaner for skolen og rammeplaner for barnehagen. Vi utarbeider kartleggingsprøver, nasjonale prøver og sentralt gitt eksamen for norsk grunnskole og videregående opplæring. Videre har vi den overordnede faglige myndigheten for tilsyn, og vi forvalter og tolker regelverket som gjelder barnehager og skoler i Norge. En stor del av jobben vår handler om å veilede og støtte barnehageeierne, barnehagemyndighetene og skoleeierne.

Samarbeid med andre direktorater

Utdanningsdirektoratet er en del av direktørnettverket, der ti direktorater innenfor velferdssektoren er representert. Formålet med nettverket er blant annet å bidra til dialog og samarbeid på tvers av sektorene.

Gjennom 0–24-samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de trenger for å mestre sitt eget liv. 0–24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Omtale av organisasjon og ledelse

Utdanningsdirektoratet ledes av direktør Hege Nilssen. Hovedkontoret er i Oslo, og i tillegg har vi kontorer på Hamar, i Tromsø og i Molde. Ved utgangen av 2018 hadde direktoratet 339 årsverk fordelt på de fire kontorstedene våre: 

KontorÅrsverk
Oslo (hovedkontor) 275 årsverk
Hamar 11 årsverk
Tromsø 32 årsverk
Molde 21 årsverk
Totalt 339 årsverk

Utdanningsdirektoratet er delt inn i fem divisjoner med til sammen 23 avdelinger. I tillegg har vi to staber: én stab for digitalisering og én stab for kommunikasjon.

Organisasjonskart og hovedtall for virksomheten 2018

Organisasjonskart 2018

 

Overordnede tall for prøver og eksamen
Antall sentralt gitte eksamener 2018
Grunnopplæring 

71 800
Videregående opplæring  149 900
Privatister i videregående opplæring  69 800

 

Kompetanse for kvalitet oppsummert 
Antall som begynte på videreutdanning2018  
 Videreutdanningstiltak for lærere  6 556
 Rektorutdanning    491

 

Feide
Antall2018
Innlogginger i Feide  177 millioner

 

Bruk av nettsider
Antall2018
Økter på Udir.no 9,6 millioner
Økter på Utdanning.no 7,8 millioner

 

Overordnede tall for klagesaker
Antall  2018
Tilsyn åpnet private skoler
36
Foreløpig tilsynsrapport private skoler (varsel om vedtak) 37
Klager på 9A (skolemiljø)  22
Andre klager 63

 

Utgivelser
Utgivelser på nettstedene våre2018

Antall publiserte forsknings-, evaluerings- og kartleggingsrapporter

30


Nøkkeltall fra årsregnskapet til Utdanningsdirektoratet

Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet fra 2018
Antall årsverk 
339

Samlet tildeling post 01–99 i kr 1 000 

13 676 842

Utnyttelsesgrad post 01–29 i prosent 

95,6

Driftsutgifter i kr 1 000 

987 527

Lønnsandel av driftsutgifter i prosent 

33,3

Lønnsutgifter pr årsverk i kr 1 000 

970

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!