Del I Leders beretning 2018

Moderne forvaltning

Utdanningsdirektoratet skal bidra til barn og unges læring, mestring og trivsel. Vi gikk inn i 2018 som en fusjonert virksomhet med høye ambisjoner for arbeidet vårt. Nytt mandat for virksomheten og nye organisatoriske strukturer har gitt oss mulighet til å gjennomgå arbeidsprosesser og oppgaver for å sikre at vi utvikler virkemidlene våre til å være mer treffsikre og effektive.

Vi bygger en kultur for åpenhet og deling, der vi lærer av hverandre, slik at virkemidlene våre henger godt sammen og skaper merverdi i skoler og barnehager. Arbeidsprosessene våre er forbedret ved at vi i større grad tar utgangspunkt i brukernes behov og arbeider sammen med dem for å finne og utvikle gode løsninger. Vi samarbeider i økende grad på tvers av fagområder og strukturer – både innad i direktoratet og sammen med andre virksomheter – slik at vi sammen kan utvikle helhetlige løsninger som er gode for brukerne. For å lykkes med digitaliseringen av utdanningssektoren, må IKT inkluderes med øvrig arbeid og tjenester, også organisatorisk. Oppgavene i 2018 er preget av økt oppmerksomhet rundt teknologiske muligheter og brukerretting av tjenester.

Min vurdering er at Utdanningsdirektoratet har levert godt på resultatkravene i 2018. Vi har meget dyktige medarbeidere som har holdt høy kvalitet på arbeidet i en periode som har vært preget av omstilling og endring.

Vi styrker tilbudet til utsatte barn og unge

Alle barn og unge skal bli sett og hørt og oppleve mestring, læring og trivsel i barnehage og skole. Det er avgjørende at vi oppdager sårbare og utsatte barn og unge og gir dem hjelp så tidlig som mulig. Sammen med fire andre direktorater1 gjennomfører vi 0–24 samarbeidet, som skal forbedre og koordinere tjenester for utsatte barn og unge under 24 år. Samarbeidet er en god modell og en viktig læringsarena for å løse oppgaver på tvers av statlige virksomheter.

Alle barn og unge har rett til et inkluderende barnehage- og skolemiljø. Det er fremdeles mange som opplever mobbing, men vi ser også at tiltakene våre har effekt. De skolene som har deltatt i læringsmiljøprosjektet, har redusert mobbingen. Det er også færre elever som svarer i elevundersøkelsen at de blir mobbet. Å motvirke mobbing krever samarbeid i alle ledd. Fylkesmannen har i år hatt en raskere og mer effektiv håndtering av læringsmiljøsaker, og fylkesvise mobbeombud bidrar med støtte og veiledning til barn, elever og foreldre.

Fagfornyelsen – høye ambisjoner for elevenes læring

Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi ønsker oss barn og unge som er i stand til å finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer. Da må vi ha læreplaner som legger til rette for varig kunnskap, ferdigheter og forståelse hos elevene. I fagfornyelsen har vi jobbet med å utvikle læreplaner som har tydeligere prioriteringer for det viktigste i skolen, som er fremtidsrettet, og som legger til rette for skolenes pedagogiske handlingsrom og elevenes medvirkning. I mars 2019 sendes forslag til nye læreplaner for grunnskolen og gjennomgående fag på høring.

I en moderne forvaltning må vi jobbe sammen med brukerne våre når vi utvikler virkemidler og tjenester. I fagfornyelsen har vi hatt et tett og åpent samarbeid med Sametinget, partene og andre i sektoren. Vi har delt skisser og fått innspill underveis. Vi har hatt møter, seminarer og arbeidsverksteder. Det er mange som har engasjert seg og bidratt. Det har blant annet resultert i at de nye læreplanene kommer i en ny digital visning som integrerer læreplanene med viktig støttemateriell. På den måten skal fremstillingen av læreplanene være en helhetlig og brukervennlig tjeneste både for lærernes daglige arbeid og for ledernes og skoleeiernes styringsarbeid.

Vi har mange spennende oppgaver å løse i 2019. Organisasjonen vår har vist seg å være både solid og tilpasningsdyktig, og vi er godt rustet til å løse oppgavene våre i årene som kommer.

 

 

Hege Nilssen
direktør


1) Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!