Del I Leders beretning

2017 har vært et år preget av arbeidet med Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt og deretter arbeidet med fusjon: Fra 1. januar 2018 fusjonerte Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet. Samtidig har det vært «business as usual» og vektlegging av leveranser i henhold til tildelingsbrev og oppdrag.

Hovedbegrunnelsen for sammenslåingen var at man skulle samle ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det nye direktoratet skal gi mer effektiv oppgaveløsning og bedre måloppnåelse. Les mer om fusjonsprosessen i denne rapporten.

Positive tilbakemeldinger fra skoler og barnehager

Høsten 2017 gjennomførte Utdanningsdirektoratet en stor omdømmeundersøkelse – den første på fem år. Resultatene var gjennomgående gode, og det var særlig positive tilbakemeldinger på vår digitale formidling (udir.no). Det var også en klar reduksjon i oppfatninger om at direktoratet er årsak til prestasjons- og rapporteringspress i skolen. Slike tilbakemeldinger er svært nyttige i arbeidet med å videreutvikle tjenestene og virkemidlene våre.

Fagfornyelsen involverer brukerne

Arbeidet med å fornye fagene i skolen har vært en stor oppgave i 2017. Dette året har vi først og fremst arbeidet med hva det sentrale innholdet i læreplanene skal være. Dette har vi gjort gjennom blant annet å utvikle kjerneelementer i fagene – det viktigste elevene skal lære i fagene. Selve læreplanarbeidet går vi i gang med i 2018.

I dette arbeidet jobber vi åpent og involverer brukere underveis. Vi deler skisser og inviterer til innspill i mange deler av prosessen. Vi ser fra alle innspillene og tilbakemeldingene vi har fått dette året, at fagfornyelsen engasjerer. Åpenhet og involvering bidrar til å sikre høy kvalitet i leveransene.

Vi har bidratt til at elever i grunnskolen etablerer digitale ferdigheter

Som pådriver og leverandør av digitale tjenester har vi bidratt til kvalitetsheving og fornyelse i sektorene. Gjennom to av IKT-senterets viktigste ressurser, iktplan.no og dubestemmer.no, har vi bidratt til arbeidet med å utvikle elevenes digitale ferdigheter.

Mange elever har det ikke trygt og godt på skolen

I Elevundersøkelsen 2017 svarte flere elever at de blir mobbet. Fylkesmennene mottok 563 henvendelser angående mobbesaker fra elever og foresatte siste halvår 2017. Dette tyder på at det nye regelverket fungerer etter intensjonen om å sørge for raskere, tryggere og enklere håndheving når elever ikke har det trygt og godt på skolen. Samtidig er det helt sentralt at skoler og skoleeiere arbeider systematisk og forebyggende med skolemiljøet for å redusere tallet på elever som opplever å bli mobbet. I løpet av de siste årene har vi iverksatt flere tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet på skolene. Ett av tiltakene er Læringsmiljøprosjektet, og en evaluering av prosjektet viser positive resultater.

Vi har gode forutsetninger for å løse oppgavene våre

Gjennom fusjonen mellom Senter for IKT i opplæringen og Utdanningsdirektoratet har vi styrket vår kompetanse og kapasitet og er godt rustet til å løse oppgavene våre i årene som kommer.

 

Oslo 15.mars 2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!