Forord

Virksomhetene Senter for IKT i utdanningen (senteret) og Utdanningsdirektoratet (direktoratet) fusjonerte 01.01.2018 og dannet et nytt direktorat: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Kunnskapsdepartementet besluttet ved årsskiftet 2017/2018 at årsrapportene for senteret og direktoratet skulle slås sammen til ett dokument. Virksomhetene hadde i 2017 separate tildelingsbrev og til dels ulike rapporteringskrav. Virksomhetenes omtale av organisering av virksomheten, nøkkeltall for 2017, mål og oppdrag og særskilte rapporteringskrav knyttet til styring og kontroll er derfor gitt i adskilte kapitler.

For å få en best mulig fellesrapport tok direktoratet kontakt med Direktoratet for økonomistyring (DFØ), som kom med anbefalinger til struktur og innretning på rapporten. Nedenfor beskriver vi hvordan vi har løst dette i henhold til deres anbefalinger.

Del I Leders beretning

Det er direktøren for det nye Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for innholdet i beretningen, og som skal signere den.

Del II Introduksjon til verksemda og nøkkeltal

Her omtales det nye direktoratets samfunnsoppdrag og organisering innledningsvis. Det er foreløpig ikke utarbeidet nøkkeltall for 2018. Organisering og nøkkeltall for 2017 – for henholdsvis senteret og direktoratet – er lagt ved som klikkbare PDF-filer.

Del III Årets aktiviteter og resultater

Innholdet i Del III er delt i en tilbakemelding fra senteret og en tilbakemelding fra direktoratet sett opp mot målene og kravene i tildelingsbrevet for 2017 for hver virksomhet.

I direktoratets tildelingsbrev for 2017 har KD lagt inn en rekke styringsparametere og bestilling av styringsinformasjon under hvert mål. Parameterne er i all hovedsak omtalt under de respektive målene, mens styringsinformasjonen – som forteller noe om tilstanden i sektorene – er omtalt under sektormålene.

Del IV Styring og kontroll i verksemda

Innledningsvis løfter vi fram noen refleksjoner knyttet til virksomhetsstyringen i 2018. Deretter følger en omtale av særskilte rapporteringskrav for henholdsvis senteret og direktoratet i adskilte kapitler.

Del V Vurdering av framtidsutsikter

Direktøren for det nye Utdanningsdirektoratet gir noen vurderinger av framtidsutsikter blant annet med bakgrunn i Del I og Del III.

Del VI Årsregnskap 2017

Vi legger ved to separate årsregnskap med kommentar fra lederen i årsrapporten, ett fra direktoratet og ett fra senteret. Direktøren for det nye Utdanningsdirektoratet signerer begge årsregnskapene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!