Del VI Årsregnskap 2017 Senter for IKT i utdanning

Ledelseskommentar

Senter for IKT i utdanningen (senteret) ble opprettet i 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det framgår av prinsippnoten til årsregnskapet. Senteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjons-teknologi for barn i barnehagene, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehagelærerutdanningen.

Årsregnskapet utgjør del VI i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet.

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, R-115 fra Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementets instruks om økonomistyring.

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av senterets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter.

I 2017 har senteret samlet disponert tildelinger på kap. 224 på kr 92 722 000, kap. 226 kr
23 764 000, kap. 258 kr 2 000 000, kap. 281 kr 1 000 000 og kap. 231 kr 172 000, samt hatt et inntektskrav på kap. 3224 på kr 1 665 000.

Mindreutgiften for senteret på kap. 224 og merinntekt på kap.3224 ble samlet kr 3 194 000. På kap. 226 ble det totalt en mindreutgift på kr 1 547 000, på kap. 258 ble det en mindreutgift på kr 771 000 og på kap. 281 ble det en mindreutgift på kr 1 000 000. Senteret har søkt Kunnskapsdepartementet om å få overført mindreutgiften til 2018.

Det totale mindreforbruket kan forklares gjennom et noe lavere aktivitetsnivå enn planlagt, på grunn av forberedelser til at senteret skulle fusjoneres med Utdanningsdirektoratet 1. januar 2018.

På kap. 224, kap. 226 og kap. 258 var det utbetalinger til lønn og sosiale utgifter på kr
59 225 608, mot kr 50 919 312 i 2016. Økningen skyldes i hovedsak innføring av pensjonskostnader i 2017.

Oslo 15. mars 2018

Prinsippnote

Årsregnskapet for Senter for IKT i utdanningen er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av november 2016 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

   a. Regnskapet følger kalenderåret.
   b. Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret.
   c. Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp.
   d. Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet.

Oppstilling av rapporteringen

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner.

Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen "Netto rapportert til bevilgningsregnskapet" er lik i begge oppstillingene. Senter for IKT i utdanningen er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som senteret har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet senteret har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser senteret står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen "Samlet tildeling" viser hva senteret har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver kombinasjon av kapittel/post.

Artskontorapporteringen

Artskontorapporteringen viser regnskapstall som senteret har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Senteret har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som en inntekt i oppstillingen. Note 8 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Årsregnskap for Senteret 2017 med tabeller

Årsregnskap for Senteret 2017 med tabeller (pdf)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!