Del VI Årsregnskap 2017 for Utdanningsdirektoratet

Ledelseskommentar

Formål

Utdanningsdirektoratet ble opprettet i 2004 og er underlagt Kunnskapsdepartementet.
Utdanningsdirektoratet er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i samsvar med kontantprinsippet, slik det går fram av prinsippnoten til årsregnskapet.

Utdanningsdirektoratet skal bidra til at sektormålene som er satt for barnehagen og grunnopplæringen i Prop. 1 S (2016-2017) for KD nås. De overordnede sektormålene for barnehagen og grunnopplæringen skal danne grunnlaget for prioritering av faglige mål og områder, og for utvikling av nye tiltak eller virkemidler.

Utdanningsdirektoratet har etatsstyringsansvar for det statlige, spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) og for styrene for statlige skoler som gir opplæring etter opplæringsloven. Utdanningsdirektoratets styringsansvar innebærer blant annet utarbeidelse av styringsdokumenter, tildeling av midler, styringsdialog, vurdering av måloppnåelse og å se styringen i sammenheng.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra Kunnskapsdepartementet i hovedinstruksen for økonomiforvaltningen i Utdanningsdirektoratet. Vi mener regnskapet gir et dekkende bilde av Utdanningsdirektoratets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurderinger av vesentlige forhold

Utdanningsdirektoratet har samlet disponert tildelinger på utgiftssiden á kr 12 971 501 000.
Etter fullmakt fra Finansdepartementet har vi utgiftsført betalt merverdiavgift på kapittel 1 633 Nettoordning statlig betalt merverdiavgift, post 01 driftsutgifter med kr 78 783 506.

Kr 9 742 735 606 av tildelingen gjelder tilskuddsmidler og andre overføringer fra staten.

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet utgjør kr 811 745 495. Av dette utgjør lønn og sosiale utgifter 32,0 prosent og andre utbetalinger til drift 68,0 prosent. Vi viser her til note 2 og 3.

Utdanningsdirektoratet har totale inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet på
kr 101 545 583. Av dette utgjør 77,7 prosent tilskudd og overføringer fra andre statlige virksomheter. 22,3 prosent er salgs- og leieinnbetalinger.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen viser en del avvik, men det har en naturlig forklaring, da de vesentlige avvikene kommer av tildelinger og fullmakter som er gitt til andre statlige virksomheter i samsvar med tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.

I tillegg har det vært noen mindre avvik mellom tildelte midler på utgiftssiden og regnskapsførte utgifter som går fram av note B. Utdanningsdirektoratet søker om overføringer innenfor 5 prosent-regelen og med henvisning til stikkordet «kan overføres».

Vurderinger av endringer fra 2016 til 2017

Vi hadde en betydelig nedgang i tilskudd og overføringer fra andre statlige virksomheter i 2017. Dette skyldes nedgang i refusjon av ODA-godkjente utgifter. ODA-godkjente utgifter gjelder tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge. Vi viser her til note 1.

Salgs- og leieinnbetalinger har økt med kr 15 547 543 fra 2016 til 2017. Økningen skyldes inngått avtale med Vigo IKS om bruk av eksamenstjenesten til lokal gitt eksamen. Vigo IKS har i henhold til avtalen betalt for sin andel av utvikling, drift og forvaltning av eksamenstjenesten. Vi viser her til note 1.

Tilskuddsforvaltningen og andre overføringer fra staten økt med kr 921 029 620 eller 10,4 prosent fra 2016 til 2017. Den viktigste årsaken er økningen i tilskudd til kommuner i satsingen «Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–4. trinn». Vi viser her til note 7.

R-118 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 medfører en betydelig økning i utbetalinger til lønn som skyldes pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Vi viser her til note 2.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Utdanningsdirektoratet. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per dags dato, men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2018. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget har fått Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på udir.no så snart dokumentet er offentlig.

Oslo, den 15.03.2018 

 

Prinsippnote

Årsregnskapet for Utdanningsdirektoratet er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, i nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2, de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

   a. Regnskapet følger kalenderåret
   b. Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret 
   c. Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
   d. Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingen av bevilgnings- og artskontorapporteringen er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «Netto rapportert til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene.

Utdanningsdirektoratet er tilknyttet konsernkontoordningen i Norges Bank i samsvar med krav i bestemmelsene punkt 3.7.1. Ordinære forvaltingsorganer (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året, men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskontoen ved overgangen til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Utdanningsdirektoratet har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som Utdanningsdirektoratet har fullmakt til å disponere. Kolonnen "Samlet tildeling" viser hva Utdanningsdirektoratet har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrevet for seg og underlagte virksomheter, for hver kombinasjon av kapittel/post. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser Utdanningsdirektoratet står oppført med i statens kapitalregnskap.

Mottatte fullmakter til å belaste kombinasjonen av kapittel/post i en annen virksomhet (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, og vises i kolonnen for regnskap.

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra Utdanningsdirektoratet selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapportert av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten, og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen.

Artskontorapporteringen

Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser regnskapstall som Utdanningsdirektoratet har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Utdanningsdirektoratet har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.

 

Årsregnskap for Utdanningsdirektoratet 2017 med tabeller

Årsregnskap for Utdanningsdirektoratet 2017 med tabeller (pdf)

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!