Samfunnsfag (SAF01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • utvikle
  og
  presentere
  samfunnsfaglege spørsmål
 • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål
 • utforske
  og
  beskrive
  kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet

 • utforske
  og
  presentere
  korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

 • reflektere
  over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val

 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar

 • beskrive
  og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket

 • utforske
  og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og
  dokumentere
  korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet

 • presentere
  og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane

 • utforske
  og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og
  samarbeide
  om demokratiske prosessar

 • samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling

 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast

 • utforske
  og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre

Undervegsvurdering