Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

  Kjerneelementer

 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn

  Kjerneelementer

 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

  Kjerneelementer

 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

  Kjerneelementer

 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

  Kjerneelementer

 • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

  Kjerneelementer

 • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

  Kjerneelementer

 • samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

  Kjerneelementer

 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

  Kjerneelementer

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

  Kjerneelementer

 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

  Kjerneelementer

 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

  Kjerneelementer

 • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda

  Kjerneelementer

 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse

  Kjerneelementer

 • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon

  Kjerneelementer

 • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse

  Kjerneelementer

 • beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom

  Kjerneelementer

Underveisvurdering