Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og
  utforske
  disse for å finne svar

  Kjerneelementer

 • bruke
  tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og
  presentere
  funn

 • sammenligne
  modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

 • utforske
  teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og
  beskrive
  hvordan delene fungerer og virker sammen

 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

 • utforske
  og
  beskrive
  hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

 • utforske
  observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

 • samtale om hva energi er, og
  utforske
  ulike energikjeder

 • utforske
  et naturområde og
  drøfte
  bærekraftig bruk av området

 • utforske
  og
  sammenligne
  ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og
  drøfte
  hvorfor noen arter dør ut

 • delta i høsting og bruk av naturressurser og
  drøfte
  hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

 • gi eksempler på god dyrevelferd og
  reflektere
  over hvordan dyrs behov kan ivaretas

 • utforske
  og
  beskrive
  vannets kretsløp og
  gjøre rede for
  hvorfor vann er viktig for livet på jorda

 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og
  drøfte
  hvordan livsstil og trivsel påvirker helse

 • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon

 • beskrive
  hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse

 • beskrive
  funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom

Underveisvurdering