Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

  Kjerneelementer

 • analysere
  og
  bruke
  innsamlede data til å lage forklaringer,
  drøfte
  forklaringene i lys av relevant teori og
  vurdere
  kvaliteten på egne og andres utforskinger

 • bruke
  og lage modeller for å forutsi eller
  beskrive
  naturfaglige prosesser og systemer og
  gjøre rede for
  modellenes styrker og begrensninger

 • delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene

 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og
  drøfte
  hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap

 • utforske
  ,
  forstå
  og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker

 • bruke
  programmering til å
  utforske
  naturfaglige fenomener

 • utforske
  kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og
  gjøre rede for
  betydninger av noen forbrenningsreaksjoner

 • bruke
  atommodeller og periodesystemet til å
  gjøre rede for
  egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser

 • beskrive
  drivhuseffekten og
  gjøre rede for
  faktorer som kan forårsake globale klimaendringer

 • gjøre rede for
  energibevaring og energikvalitet og
  utforske
  ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på

 • drøfte
  hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

 • beskrive
  hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og
  bruke
  denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold

 • sammenligne
  celler hos ulike organismer og
  beskrive
  sammenhenger mellom oppbygning og funksjon

 • utforske
  sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

 • gi eksempler på og
  drøfte
  aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

 • gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen

 • gjøre rede for
  hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet

 • bruke
  platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien

 • drøfte
  spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse

 • sammenligne
  nervesystemet og hormonsystemet og
  beskrive
  hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene

 • beskrive
  kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og
  gjøre rede for
  hva vaksiner betyr for folkehelsen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering