Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • utforske
  og gjennomføre
  leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • øve
  på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • gjennomføre
  aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • bruke
  kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • forstå
  og praktisere reglar for aktivitet og spel og respektere resultata

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • forstå
  ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • vurdere
  sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre
  sjølvberging i vatn

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • bruke
  nærmiljøet og utforske
  lokale kulturar for friluftsliv

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • gjere greie for
  allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen

  Progresjon

  Dette kompetansemålet
 • gjennomføre
  overnattingstur og reflektere
  over eigne naturopplevingar

  Progresjon

  Dette kompetansemålet

Undervegsvurdering