Samisk som førstespråk: kjennetegn på måloppnåelse

Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. årstrinn. 

Sámegiella vuosttašgiellan: bagadeaddji nationála gelbbolašvuođa olahusa dovdomearkkat loahppaárvvoštallamii 10. jahkeceahki maŋŋel
Saemien voestesgïeline: bïhkeden nasjovnaale væhtah ulmiejaksemasse galhkuvevuarjasjæmman 10. daltesen mænngan

Kjennetegn på måloppnåelse beskriver kvaliteten på kompetanse i faget. Kjennetegnene er utformet på tvers av hovedområdene i faget og med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. De må derfor brukes sammen med læreplanen.

Kjennetegn på måloppnåelse er ment å være til hjelp ved vurderingen av elevens samlede kompetanse i faget. Standpunktkarakteren skal uttrykke den kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen. Kjennetegnene er utformet slik at de skal gi muligheter for konkretisering og tilpasning.

Kjennetegnene er inndelt i to: samisk som førstespråk muntlig og samisk som førstespråk skriftlig. Hovedområdet språk, kultur og litteratur er integrert i de to delene.

Kjennetegnene er utformet på tre nivåer. Tabellen må leses horisontalt for å lese progresjonen mellom de ulike nivåene og vertikalt for å finne elevens samlede kompetanse.

Samisk som førstespråk - muntlig
Karakteren 2Karakterene 3 og 4Karakterene 5 og 6

Eleven gjengir noe kunnskap, forteller og uttrykker egne meninger om tekster og enkelte faglige emner i ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner

Eleven viser kunnskap, forklarer og reflekterer over tekster og faglige emner i ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner

Eleven bruker relevant kunnskap, utdyper, reflekterer og arbeider selvstendig med tekster og faglige emner i varierte muntlige kommunikasjonssituasjoner

Eleven gjengir hovedinnhold i tekster, forteller om form og forklarer kjente virkemidler

Eleven gjengir innhold og sammenlikner og reflekterer over enkelte sider ved tekster, gjør rede for og begrunner egne meninger om virkningen av enkelte virkemidler Eleven gjengir innhold, vurderer, tolker og sammenlikner tekster fra ulike perspektiv og gjør rede for bruken av virkemidler og reflekterer over virkningen de har
Eleven lytter og deltar til en viss grad i samtaler og diskusjoner og uttrykker egne meninger Eleven lytter og deltar i samtaler og diskusjoner og begrunner egne meninger og presenterer noe relevant informasjon Eleven lytter kritisk og deltar i samtaler og diskusjoner, begrunner egne meninger med relevant informasjon og argumenterer saklig
Eleven gir tilbakemeldinger og begrunner til en viss grad egne meninger om eget og andres arbeid ut fra faglige kriterier Eleven gir begrunnede tilbakemeldinger og vurderer sider ved eget og andres arbeid ut fra faglige kriterier Eleven gir konstruktive tilbakemeldinger og vurderer eget og andres arbeid ut fra faglige kriterier og ut fra kunnskap om tekst og språk
Eleven presenterer noe fagstoff som til en viss grad er tilpasset mottaker og kan bruke enkelte digitale verktøy i presentasjonen Eleven presenterer variert fagstoff som er tilpasset mottaker og innhold og kan bruke ulike digitale verktøy og medium i presentasjonen Eleven presenterer relevant og variert fagstoff på en strukturert og selvstendig måte, tilpasset innhold, situasjon, mottaker og media, og kan bruke digitale verktøy og media tilpasset presentasjon av fagstoff

Eleven finner og gjengir informasjon fra enkelte kilder

Eleven finner og bruker relevant informasjon fra ulike kilder og begrunner valg av kildene

Eleven finner, reflekterer over og bruker relevant informasjon formålstjenlig og kritisk og begrunner valg av kildene

Eleven bruker et forståelig språk og enkelte begrep fra grammatikk og tekstkunnskap i forberedte kommunikasjonssituasjoner

Eleven bruker et variert språk og enkelte begrep fra grammatikk og tekstkunnskap i ulike kommunikasjonssituasjoner

Eleven bruker et presist språk og behersker begrep fra grammatikk og tekstkunnskap i ulike kommunikasjonssituasjoner

 

Samisk som førstespråk - skriftlig
Karakteren 2Karakterene 3 og 4Karakterene 5 og 6
Eleven utformer tekster som til en viss grad er tilpasset formålet og endrer egne tekster etter innspill og ut fra kriterie

Eleven planlegger og utformer tekster som er tilpasset formålet, bygger ut innhold og bearbeider egne tekster etter innspill og ut fra kriterier

Eleven planlegger og utformer tekster som er tilpasset formålet, utvikler innhold, vurderer og bearbeider egne tekster ut fra språk- og tekstkunnskap og etter innspill og ut fra kriterie

Eleven leser og gjengir hovedinnhold tekster og forteller om hovedtema i tekster i enkelte sjangre, viser til mulige tolkninger

Eleven leser tekster i ulike sjangre og gjengir innholdet, forklarer og reflekterer over tema i tekster, formidler mulige tolkninger

Eleven leser tekster i ulike sjangre, gjengir innholdet, finner og bruker relevant informasjon i tekstene, utdyper og reflekterer på selvstendig grunnlag over tema i tekster og formidler mulige tolkninger

Eleven skriver ulike typer tekster med en viss struktur og som til en viss grad er tilpasset formål, mottaker og medium og uttrykker egne meninger, kjenner og bruker enkelte virkemidl

Eleven skriver ulike typer tekster med klar struktur og som er tilpasset formål, mottaker og medium, uttrykker enkelte argumenter og forklarer egne meninger om ulike tekster og emner, kjenner og bruker vanlige virkemidler

Eleven skriver ulike typer tekster med god struktur og som er tydelig tilpasset formål, mottaker og medium, begrunner egne meninger formålstjenlig og kritisk og bruker relevante virkemidler

Eleven finner, siterer og viser til en viss grad til kildene og lager enkel kildeliste

Eleven refererer og siterer kilder og kan stort sett integrere informasjonen i egne tekster på en etterprøvbar måte og lager kildeliste

Eleven bruker relevante kilder hensiktsmessig og kritisk, kan skille mellom integrering, referering og sitering av kilder i arbeidet på en etterprøvbar måte og lager full kildeliste

Eleven uttrykker seg skriftlig med enkel setningsoppbygging og tekstbinding og mestrer til en viss grad ortografi og skriveregler

Eleven uttrykker seg skriftlig med tilpasset setningsoppbygging, tekstbinding og nøyaktig ordforråd og mestrer stort sett ortografi og skriveregler

Eleven uttrykker seg skriftlig med presist og treffende ordforråd, mestrer variert setningsoppbygging og ulike tekstbindingsformer og mestrer ortografi og skriveregler

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!