Samisk som andrespråk: kjennetegn på måloppnåelse

Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter nivå 6

Sámegiella nubbingiellan, sámegiella 2: bagadeaddji nationála gelbbolašvuođa olahusa dovdomearkkat loahppaárvvoštallamii – dássi 6
Saemien mubpiengïeline: bïhkeden væhtah ulmiejaksemasse galhkuvevuarjasjæmman 6. daltesen mænngan
Kjennetegn på måloppnåelse beskriver kvaliteten på kompetanse i faget. Kjennetegnene er utformet på tvers av hovedområdene i faget og med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. De må derfor brukes sammen med læreplanen.
Kjennetegn på måloppnåelse er ment å være til hjelp ved standpunktvurderingen av elevens samlede kompetanse i faget. Standpunktkarakteren skal uttrykke den kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen. Kjennetegnene er utformet slik at de skal gi muligheter for konkretisering og tilpasning.
Kjennetegnene er inndelt i to: samisk som andrespråk muntlig og samisk som andrespråk skriftlig. Hovedområdet språk, kultur og litteratur er integrert i de to delene.
Kjennetegnene er utformet på tre nivåer. Tabellen må leses horisontalt for å lese progresjonen mellom de ulike nivåene og vertikalt for å finne elevens samlede kompetanse.
Samisk som andrespråk - nivå 6 - muntlig
Karakteren 2Karakterene 3 og 4Karakterene 5 og 6

Eleven bruker et ordforråd som i noen
grad dekker behovet for å uttrykke opplevelser, 
følelser, erfaringer, kunnskap og egne meninger

Eleven bruker et ordforråd som stort sett dekker
et behov for å uttrykke opplevelser, følelser,
erfaringer, kunnskap og egne meninger

Eleven bruker et ordforråd som kan uttrykke
opplevelser, følelser, erfaringer, kunnskap og
egne meninger

Eleven samhandler i noen grad for
å forstå og gjøre seg forstått i samtaler og presentasjoner

Eleven samhandler nokså godt for å forstå og gjøre seg forstått i samtaler og presentasjoner

Eleven samhandler godt for å forstå
og gjøreseg forstått i samtaler og
presentasjoner

Eleven lytter og gjengir konkret innhold,
gir eksempler på enkelte sider av tekster og
uttrykker egne meninger på en enkel måte

Eleven lytter og forstår deler av innholdet av
lengre tekster og uttrykker egne meninger om
enkelte sider ved tekster

Eleven lytter og forstår hovedinnholdet
av lengre tekster og reflekterer over
ulike sider ved tekster

Eleven presenterer noe fagstoff på en forståelig måte og kan bruke enkelte
presentasjonsverktøy

Eleven presenterer faglige emner på en nokså god måte
og kan bruke digitale verktøy og medier til en viss grad
tilpasset formålet

Eleven presenterer ulike faglige emner
formålstjenlig og bruker digitale verktøy og medier formålstjenlig

 

Samisk som andrespråk - nivå 6 - skriftlig
Karakteren 2Karakterene 3 og 4Karakterene 5 og 6

Eleven leser og gjengir noe av hovedinnholdet
eller enkeltdeler i tekst

Eleven leser og refererer hovedinnholdet
i tekst

Eleven leser, refererer og oppsummerer
hovedinnhold i tekst

Eleven leser og reflekterer over enkelte
sider ved utvalgte sjangre

Eleven leser og reflekterer over innhold
og form i enkelte sjangre

Eleven leser og reflekterer over innhold
og form i ulike sjangre

Eleven skriver tekster med enkelt ordforråd
og setningsbygning, og mestrer til en viss grad
grunnleggende grammatikk

Eleven skriver tekster med dekkende ordvalg
og enkel setningsbygning, og mestrer stort sett
grunnleggende grammatikk

Eleven skriver tekster med variert ordvalg
og variert setningsbygning, og mestrer
grunnleggende grammatikk

Eleven skriver ulike typer tekster med enkelte
kjente virkemidler, og tilpasser tekstene til en
viss grad til formålet med tekstene

Eleven skriver ulike typer tekster med noen
virkemidler, og tilpasser tekstene til formålet med tekstene

Eleven skriver ulike typer tekster
med forskjelligevirkemidler tilpasset til
formålet med tekstene

Eleven bruker enkelte kilder i arbeid med
egne tekster og oppgir kildene

Eleven bruker stort sett relevante kilder
i arbeid med egne tekster og oppgir kildene

Eleven bruker relevante kilder i arbeid med
egne tekster bevisst og oppgir kildene på en
etterprøvbar måte slik at leseren kan finne fram til dem

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!