Naturfag: kjenneteikn på måloppnåing

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Kva er kjenneteikn på måloppnåing?

Kjenneteikn på måloppnåing er beskriving av kvaliteten på kompetanse i fag. Kjenneteikna tek utgangspunkt i kompetansemåla slik dei er beskrivne i læreplanane. Kjenneteikna er utforma på tvers av hovudområda i faga for å uttrykkje kompetanse i faget som heilskap. Kjenneteikna må derfor brukast saman med læreplanane.

Kjenneteikna på måloppnåing er meint å vere ei støtte for standpunktvurderinga og skal gi ei felles nasjonal retning for vurderingsarbeidet. Kjenneteikna på måloppnåing er utforma slik at dei skal gjere lokal konkretisering og tilpassing mogleg. Samarbeid mellom kollegaer om kompetansemål og kjenneteikn kan bidra til ei felles forståing og eit felles språk om kva elevane skal lære, og kva som kjenneteiknar ulik grad av måloppnåing. Eit slikt tolkingsfellesskap inneber ikkje at all vurdering skal gjerast på ein bestemt måte, men at felles drøfting og forståing av vurderingsgrunnlaget kan fremje rettferdig vurdering av kompetansen til kvar enkelt elev.

Kjenneteikna er utforma på tre nivå

Kjenneteikna er utforma på tre nivå: for standpunktkarakteren 2 med beskrivingar av låg kompetanse i faget, for standpunktkarakterane 3–4 med beskrivingar av nokså god og god kompetanse i faget og for standpunktkarakterane 5–6 for beskrivingar av mykje god og framifrå kompetanse i faget. Karakterbeskrivingane finn de i forskrift til opplæringslova § 3-4.2

Standpunktkarakteren gir uttrykk for kompetanse i faget og skal fastsetjast på bakgrunn av dei samla kompetansemåla i faget. Ein elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisa. Elevane bør bli kjende med kjenneteikn på måloppnåing på eit tidleg tidspunkt i opplæringa, slik at dei veit kva som er forventa av dei når standpunktkarakteren skal fastsetjast. Kjenneteikna, brukte saman med læreplanen, skal hjelpe læraren til å vurdere eleven sin samla kompetanse i faget.

Kjenneteikna skal vere til støtte for standpunkt, men bør òg brukast undervegs i opplæringa:

  • Presenter og diskuter kjenneteikna med elevane dine tidleg i opplæringa slik at dei forstår kva som er forventa av dei ved avslutninga av opplæringa. I dialogen mellom lærar og elev er det viktig å formulere realistiske mål tilpassa den enkelte.
  • Bruk kjenneteikna undervegs i tilbakemeldingane dine til elevane, slik at dei veit kvar dei er og kvar dei skal, og korleis dei skal komme seg til målet.
  • La elevane vurdere seg sjølve med utgangspunkt i kjenneteikna

Naturfag: Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn

Kjenneteikna i naturfag er laga for å gi læraren støtte til å vurdere eleven sin samla kompetanse i faget. Inndelinga i kategoriane «gi att og bruke», «kommunisere og argumentere» og «undersøkje og vurdere» er meint som verktøy for å kunne gjere dette på tvers av hovudområda i læreplanen.

Gi att og bruke
Karakteren 2Karakterane 3 og 4Karakterane 5 og 6

Eleven reproduserer noko fagstoff og inkluderer enkle samanhengar

Eleven beskriv og forklarer sentrale naturfaglege samanhengar

Eleven forklarer komplekse naturfaglege samanhengar med korrekt fagleg språk

Eleven refererer naturfaglege fakta frå tekstar

Eleven oppsummerer naturfagleg innhald i tekstar og identifiserer hovudidear

Eleven kommenterer naturfagleg innhald i tekstar og skil mellom meiningar og fakta

Eleven bruker fagkunnskap i enkelte situasjonar og oppgåver

Eleven bruker fagkunnskap i kjende situasjonar og oppgåver

Eleven bruker fagkunnskap i nye situasjonar og oppgåver

Eleven formulerer enkle samanhengar mellom teori
og observasjonar frå forsøk og feltarbeid

Eleven bruker teori i delvis riktige forklaringar av resultat frå forsøk og feltarbeid

Eleven bruker teori riktig til å tolke og forklare resultat frå forsøk og feltarbeid

Kommunisere og argumentere
Karakteren 2Karakterane 3 og 4Karakterane 5 og 6

Eleven framstiller fagstoff, resultat og argument med kvardagslege ord, illustrasjonar og omgrep

Eleven framstiller fagstoff, resultat og argument med relevant bruk av faglege omgrep, eksempel og illustrasjonar

Eleven framstiller faglege forklaringar, resultat og argumenter strukturert og presist, med støtte i relevante observasjonar, eksempel, fakta og illustrasjonar

Eleven uttrykkjer relevante synspunkt og gir att andre sine faglege synspunkt

Eleven utdjupar faglege synspunkt og gir relevant respons på andre sine faglege synspunkt

Eleven tydeleggjer styrke og veikskap i eigne og andre sine faglege resonnement

Eleven beskriv spørsmål som gjeld miljø og berekraft

Eleven identifiserer utfordringar om berekraft i spørsmål knytte til miljø

Eleven bruker fagkunnskap om berekraft for å vurdere argument i spørsmål knytte til miljø

 

Undersøkje og vurdere
Karakteren 2Karakterane 3 og 4Karakterane 5 og 6

Eleven gjennomfører strukturerte undersøkingar med hjelp og rettleiing, bruker delvis utstyr og teknikkar riktig

Eleven gjennomfører strukturerte og opne undersøkingar med noko rettleiing, bruker vanleg utstyr og teknikkar riktig

Eleven gjennomfører strukturerte og opne undersøkingar nøyaktig og sjølvstendig, er fortruleg med utstyr og teknikkar

Eleven formulerer enkelte kjenneteikn på undersøkingar og rapportar

Eleven formulerer kjenneteikn på gode undersøkingar og rapportar, og gir eksempel på bruk av argumentasjon i forsking

Eleven bruker kjenneteikn på gode undersøkingar og rapportar til å vurdere eige arbeid og forklarer kor viktig argumentasjon er i forsking

Eleven finn og nyttar fagstoff og opplyser om enkelte kjelder

Eleven finn og bearbeider relevant fagstoff frå ulike kjelder og opplyser om kjeldeinformasjon

Eleven samanheld relevant fagstoff frå ulike kjelder og bruker det konstruktivt i eige arbeid, praktiserer reglar for kjeldetilvising og vurderer kvalitet og interesser hos kjeldene

 

Karakteren 1 uttrykkjer at eleven viser lågare måloppnåing enn det som det er gjort greie for ovanfor.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!