Matematikk: kjenneteikn på måloppnåing

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Kva er kjenneteikn på måloppnåing?

Kjenneteikn på måloppnåing er beskriving av kvaliteten på kompetanse i fag. Kjenneteikna tek utgangspunkt i kompetansemåla slik dei er beskrivne i læreplanane. Kjenneteikna er utforma på tvers av hovudområda i faga for å uttrykkje kompetanse i faget som heilskap. Kjenneteikna må derfor brukast saman med læreplanane.


Kjenneteikna på måloppnåing er meint å vere ei støtte for standpunktvurderinga og skal gi ei felles nasjonal retning for vurderingsarbeidet. Kjenneteikna på måloppnåing er utforma slik at dei skal gjere lokal konkretisering og tilpassing mogleg. Samarbeid mellom kollegaer om kompetansemål og kjenneteikn kan bidra til ei felles forståing og eit felles språk om kva elevane skal lære, og kva som kjenneteiknar ulik grad av måloppnåing. Eit slikt tolkingsfellesskap inneber ikkje at all vurdering skal gjerast på ein bestemt måte, men at felles drøfting og forståing av vurderingsgrunnlaget kan fremje rettferdig vurdering av kompetansen til kvar enkelt elev.

Kjenneteikna er utforma på tre nivå

Kjenneteikna er utforma på tre nivå: for standpunktkarakteren 2 med beskrivingar av låg kompetanse i faget, for standpunktkarakterane 3–4 med beskrivingar av nokså god og god kompetanse i faget og for standpunktkarakterane 5–6 for beskrivingar av mykje god og framifrå kompetanse i faget. Karakterbeskrivingane finn de i forskrift til opplæringslova § 3-4.


Standpunktkarakteren gir uttrykk for kompetanse i faget og skal fastsetjast på bakgrunn av dei samla kompetansemåla i faget. Ein elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisa. Elevane bør bli kjende med kjenneteikn på måloppnåing på eit tidleg tidspunkt i opplæringa, slik at dei veit kva som er forventa av dei når standpunktkarakteren skal fastsetjast. Kjenneteikna, brukte saman med læreplanen, skal hjelpe læraren til å vurdere eleven sin samla kompetanse i faget.

Kjenneteikna skal vere til støtte for standpunkt, men bør òg brukast undervegs i opplæringa:

  • Presenter og diskuter kjenneteikna med elevane dine tidleg i opplæringa slik at dei forstår kva som er forventa av dei ved avslutninga av opplæringa. I dialogen mellom lærar og elev er det viktig å formulere realistiske mål tilpassa den enkelte.
  • Bruk kjenneteikna undervegs i tilbakemeldingane dine til elevane, slik at dei veit kvar dei er og kvar dei skal, og korleis dei skal komme seg til målet.
  • La elevane vurdere seg sjølve med utgangspunkt i kjenneteikna

Matematikk: Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn

Kjenneteikna på måloppnåing uttrykkjer i kva grad eleven har nådd kompetansemåla i læreplanen, og beskriv dermed kor godt eleven meistrar faget. Matematikkompetansen som kjenneteikna beskriv, er delt inn i tre kategoriar:

  • Omgrep og ferdigheiter
  • Problemløysing og modellering
  • Kommunikasjon

Kjenneteikna når det gjeld omgrep og ferdigheiter, beskriv i kva grad eleven kjenner, forstår og handterer matematiske omgrep. Problemløysingskategorien beskriv evna til å løyse ulike problemstillingar – frå enkle rutineoppgåver til større, meir samansette problem. Kommunikasjon beskriv mellom anna i kva grad eleven klarer å setje seg inn i ein matematisk tekst, kan uttrykkje seg ved hjelp av det matematiske symbolspråket, forklare samanhengar i faget og presentere matematikk.

Omgrep og ferdigheiter
Karakteren 2Karakterane 3 og 4Karakterane 5 og 6

Eleven bruker nokre representasjonar for ulike typar matematiske objekt og storleikar og beskriv nokre samanhengar mellom dei

Eleven bruker representasjonar for ulike typar matematiske objekt og storleikar, systematiserer og bruker nokre samanhengar mellom dei

Eleven bruker representasjonar for matematiske objekt og storleikar, vel ein formålstenleg representasjon, systematiserer og bruker samanhengar mellom dei

Eleven bruker og forklarer nokre samanhengar mellom matematiske omgrep med eit enkelt og uformelt språk

Eleven bruker og forklarer samanhengen mellom matematiske omgrep med eit enkelt matematisk språk

Eleven bruker, forklarer og drøftar samanhengen mellom eit breitt spekter av matematiske omgrep med eit matematisk språk

Eleven gjer enkle overslag, lagar enkle skisser, teikningar og konstruksjonar, måler og reknar med enkle storleikar

Eleven gjer overslag, lagar skisser, teikningar og enkle konstruksjonar, måler og reknar med/mellom dei fleste storleikar

Eleven gjer overslag og vurderer om dei er rimelege, lagar og vurderer skisser, teikningar og konstruksjonar, måler og reknar med/mellom storleikar

Eleven bruker enkle, oppstilte og standardiserte metodar, framgangsmåtar og formlar

Eleven bruker rekneoperasjonar, både eigne og standardiserte metodar, framgangsmåtar og formlar, har kunnskap om og kan ofte bruke samanhengen mellom rekneoperasjonane

Eleven bruker rekneoperasjonar, både eigne og standardiserte metodar, framgangsmåtar og formlar på ein fleksibel måte, utnyttar kunnskap om samanhengen mellom metodar

Problemløysing og modellering
Karakteren 2Karakterane 3 og 4Karakterane 5 og 6

Eleven kjenner att mønster og problemstillingar som kan løysast ved hjelp av matematikk, i konkrete situasjonar, formulerer enkle modellar

Eleven analyserer tekstar og situasjonar, kjenner att
mønster og formulerer problemstillingar til praktiske situasjonar, formulerer ein modell som beskriv situasjonen
Eleven analyserer tekstar, situasjonar
og mønster og formulerer matematiske problemstillingar til praktiske situasjonar, matematiserer
situasjonen og formulerer
ein modell
Eleven finn informasjon, vel framgangsmåte, bruker enkle løysingsmetodar Eleven finn ofte relevant informasjon, vurderer og argumenterer for val av framgangsmåte, gjennomfører løysingar i fleire trinn Eleven finn relevant informasjon, vurderer, vel og beskriv fordelar og ulemper ved ulike framgangsmåtar, gjennomfører løysingar i fleire
trinn på ein sikker måte
Eleven løyser kjende, enkle teoretiske problem og praktiske problem med ein daglegdags kontekst Eleven løyser kjende samansette teoretiske problem og praktiske problem i ulike kontekstar Eleven analyserer og løyser samansette teoretiske og praktiske problem, viser kreativitet og sikkerheit i metodeval
Eleven avgjer om svar er rimelege, i enkle situasjonar Eleven kan som regel grunngi og avgjere om svar er rimelege Eleven grunngir og avgjer om svar er rimelege
Eleven kjenner til og bruker i nokon grad hjelpemiddel Eleven bruker og vurderer behovet for og nytten av hjelpemiddel Eleven bruker hjelpemiddel på ein fleksibel og formålstenleg måte

 

Kommunikasjon
Karakteren 2Karakterane 3 og 4Karakterane 5 og 6
Eleven følgjer og formidlar enkle instruksjonar og forklaringar Eleven følgjer og formidlar instruksjonar og forklaringar Eleven følgjer og gjer greie for eigne og andres instruksjonar og forklaringar
Eleven uttrykkjer seg skriftleg og munnleg ved å bruke uformelle uttrykksformer, matematiske omgrep og symbol på ein forståeleg måte Eleven uttrykkjer seg skriftleg og munnleg ved å bruke uformelle og formelle uttrykksformer, matematiske omgrep og symbol på ein forståeleg måte Eleven uttrykkjer seg skriftleg og munnleg ved å velje mellom formelle og uformelle uttrykksformer, bruker matematiske omgrep, matematisk symbolspråk og fagterminologi på ein sikker måte
Eleven tek i bruk digitale hjelpemiddel Eleven tek i bruk digitale hjelpemiddel på ein formålstenleg måte Eleven bruker digitale hjelpemiddel på ein sikker måte
Eleven beskriv eigen og andres tankegang på ein forenkla måte Eleven gir att og forklarer eigne og andres resonnement og tankegang Eleven gir att, forklarer og vurderer eigne og andres resonnement og tankegang
Eleven forklarer enkle matematiske samanhengar Eleven forklarer nokre matematiske samanhengar og tek del i matematiske argumentasjonar Eleven forklarer sikkert matematiske samanhengar og gjennomfører matematiske argumentasjonar
Eleven presenterer delar av løysingar på ein forenkla måte og med eit uformelt matematisk språk

Eleven presenterer som regel løysingar på ein oversiktleg måte ved hjelp av matematisk formspråk

Eleven presenterer løysingar på ein oversiktleg og formålstenleg måte ved hjelp av eit klart matematisk formspråk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!