Vurdering for læring - om satsingen

Den nasjonale satsingen Vurdering for læring startet i 2010. Det overordnede målet for satsingen er at skoleeiere, skoler og lærebedrifter skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

Siden oppstarten har over 300 kommuner deltatt i satsingen. I tillegg har 78 private skoler og alle fylkeskommuner vært med.

Erfaringer fra nasjonal satsing på vurdering for læring (2010-2018)

Bakgrunn

Satsingen bygger på forskning og erfaringer fra flere land og på erfaringer fra prosjektet Bedre vurderingspraksis (2007-2009). Norske og internasjonale studier viser at vurderingspraksisen har stor betydning for elevenes læring.

Grunnlagsdokument for satsingen

Den nasjonale satsingen tar utgangspunkt i fire forskningsbaserte prinsipper for god underveisvurdering som også er nedfelt i forskrift til opplæringslovens kap. 3.

En viktig del av satsingen er kapasitetsbygging hos skoleeier. Dette består blant annet i å etablere lærende nettverk og bygge strukturer og kulturer for kompetanse- og praksisutvikling. Deltakerne i satsingen blir mer bevisst på egen vurderingspraksis, deler erfaringer med andre og utforsker nye måter å vurdere på.

Resultater så langt

Satsingen har oppnådd gode resultater. Forskningsrapporter, kartlegginger og tilbakemeldinger fra deltakere viser blant annet at:

  • Det systematiske arbeidet med elev- og lærlingvurdering fører til bedre forståelse for læreplaner og kompetansemål.
  • Flere skoleeiere og skoler har utviklet en felles vurderingskultur, slik at vurdering ikke lenger er et individuelt ansvar for den enkelte lærer.
  • Det er større pådriv i arbeidet med å utvikle en god vurderingspraksis og lokalt arbeid med læreplaner blant deltakere i satsingen enn hos de som ikke har deltatt.
  • Elevene har bedre kjennskap til mål og vurderingskriterier enn tidligere.

Det er likevel utfordringer. Flere rapporter, blant annet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS, NTNU 2015), viser at det er til dels store variasjoner i praksis. De finner forskjeller mellom skoler og skoleslag, men også internt på skoler. Gapet synes å øke mellom de lærere og skoler som har en god vurderingspraksis, og de som ikke gir elevene de samme læringsmulighetene. Elevene mener at tydelige mål og det å være aktiv i egen og andres læringsprosess, bidrar til læring, motivasjon og mestring. Samtidig viser resultatene at graden av elevinvolvering er relativt lav på alle trinn.

Videreføring

I 2013 vedtok Kunnskapsdepartementet å videreføre den nasjonale satsingen for å øke lærernes og instruktørenes vurderingskompetanse. Arbeidet i videresatsingen har fortsatt utgangspunkt i de fire prinsippene for god underveisvurdering. Samtidig skal satsingen skal ha et særlig fokus på å styrke sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering. Områder som arbeid med læreplaner og læringsmiljø er også viktige temaer i satsingen.

Pulje 5 hadde oppstart i 2014, pulje 6 i 2015, og pulje 7 vil ha oppstart våren 2016.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!