Tilbakemeldinger som fremmer læring

I denne filmen ser du lærarar frå Vindingstad barneskole og Vardal ungdomsskole i Gjøvik. Filmen viser døme på tilbakemeldingspraksis som har til hensikt å fremje læring. 

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til refleksjon  

1. Kva legg du vekt på når du gir tilbakemeldingar i klasserommet?

2. Korleis skil du på tilbakemeldingar for ulike elevar? Kvifor?

3. Korleis gir du tilbakemeldingar som fortel eleven:

  • Kvar er du?
  • Kvar skal du?
  • Korleis skal du kome deg dit? 

4. Korleis finn du ut om elevar skjønar og nyttar dei tilbakemeldingane du gir?

5. Korleis vert tilbakemeldingar nytta av deg som lærar?  

6. Kva meiner du er viktig for at tilbakemeldingar skal fremje læring, og korleis kan du gjennomføre dette i praksis?

7. I kva grad gir du elevane tid til å reflektere når du stiller spørsmål?

8. Korleis brukar du tilbakemeldingar til å hjelpe elevane til å reflektere over eigen ståstad og kva dei må gjere for å forbetre seg?

9. Korleis nyttar du mål og kriterier når du gir elevane tilbakemeldingar?

10. Korleis rettleier du elevane til å gi tilbakemeldingar til kvarandre (medelevvurdering)?

11. Korleis skal vi klare og halde fokus på dei langsiktige måla i den daglige undervisninga?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!