Egenvurdering og selvregulert læring

Lærere fra NTGU og Ringstabekk ungdomsskole gir et innblikk i hvordan elevene kan involveres i opplæringen. I filmen forteller forsker Therese Hopfenbeck fra Oxford University hvordan egenvurdering og selvregulert læring påvirker elevenes motivasjon og faglige utvikling.

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til refleksjon

1. Elevenes egenvurdering kan variere i tid og omfang. Du kan variere fra noen få minutters refleksjon, ved hjelp av et vurderingsskjema, eller i samtale med en medelev eller lærer, til mer komplekse og tidkrevende aktiviteter som krever planlegging.

 • Hvordan involverer du elevene i arbeidet med egenvurdering?
 • På hvilken måte får dine elever hjelp til å tenke gjennom hvordan de utvikler seg i fagene?
 • I hvilken grad utfordres lærere ved din skole til å arbeide med elevenes egenvurdering?
 • Hvordan arbeider dine kolleger med elevenes egenvurdering?

2. Ifølge Therese Hopfenbeck er det viktig å sette fokus på selvregulert læring tidlig i opplæringen.

 • Hvordan kan selvregulert læring praktiseres på ulike alderstrinn? (Barnetrinn/ ungdomstrinn/vgo)?
 • Hvordan gjøres dette på din skole?   
 • Hvordan kan elevene trenes i ferdigheter som fremmer selvregulert læring?
 • Hvilke konsekvenser vil selvregulert læring ha for planlegging av undervisning?
 • Hvordan tenker du at man skal få alle elevene med?

3. I filmen ser vi en lærer som bruker skjema som utgangspunkt for dialog og egenrefleksjon i underveisvurderingen. 

 • Opplever du noen utfordringer ved å bruke skjema i vurderingsarbeidet? Har du forslag til hvordan disse ev. kan imøtekommes?
 • Diskuter med kolleger hva som kjennetegner god bruk av skjema i underveisvurderingen.

4. God klasseledelse er viktig i arbeidet med selvregulert læring. I følge Therese Hopfenbeck krever selvregulert læring at du er tydelig.

 • Hvordan tenker du at god klasseledelse kan hjelpe elevene til å lede seg selv i læringsprosessen?
 • Diskuter med kolleger hva dere mener er god klasseledelse.

5. I filmen ser vi at elevinvolvering bidrar til at elevene blir mer motivert.

 • Hvordan legger du til rette for at elevene skal reflektere over egen læring på varierte måter som bidrar til å motivere elevene?
 • Diskuter med kolleger ulike måter elevinvolvering kan bidra til å styrke elevenes motivasjon.

6. Gode relasjoner mellom lærer-elev og elev-elev er en forutsetning for å få til en god vurderingskultur.

 • Hvordan arbeider du for å skape et trygt og godt læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile?
 • Hvordan jobber dere på skolen for å skape et godt læringsmiljø for alle elever?

Les mer om skolemiljø

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!