Trykket litteratur

Her finner du en oversikt over et utvalg norsk og internasjonal litteratur som handler om vurdering. Tips oss gjerne om du savner noe i oversikten.

Norsk litteratur

Dale, E..L. og Wærness, J.I. (2003). Differensiering og tilpasning i grunnopplæringa: rom for alle – blikk for den enkelte. Oslo: Cappelen.
Dale, E.L. og Wærness, J.I. (2006): Vurdering og læring i en elevaktiv skole. Oslo: Universitetsforl.
Dale, E.L (2008). Fellesskolen: skolefaglig læring for alle. Oslo: Cappelen

Dobson, Stephen og R. Engh (red.) (2010) Vurdering for læring i fag. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Dobson, S., Eggen, A. og Smith, K. (2009). Vurdering, prinsipper og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk

Dysthe, O. (2001). Mappemetodikk med sosiokulturell forankring. I Dysthe, O. (red): Dialog, samspel og læring. Oslo: Oslo: Abstrakt forlag

Elstad, E. og Turmo, A. (2008.). Læringsstrategier: søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforl.

Engh, R., Dobson, S. og  Høihilder, E.K. (2007). Vurdering for læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Engh, Roar (2011) Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig vurderingskultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Fjørtoft, H. (2009). Effektiv planlegging og vurdering: rubrikker og andre verktøy for lærere. Bergen: Fagbokforlaget

Fjørtoft, H. (2015). Effektiv planlegging og vurdering, 2. utgave. Læring med mål og kriterier i skolen. Bergen: Fagbokforlaget 

Frost, J. (red.) (2009). Evaluering i et dialogisk perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk

Gamlem, Siv M. (2015). God vurderingspraksis i grunnskolen. Oslo: Pedlex

Gamlem, Siv M. (2015). Tilbakemelding for læring og utviking. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Gamlem, Siv M. (2014) Tilbakemeldinger og underveisvurdering. Oslo: Pedlex

Gardner, John (red.) (2010) Developing Teacher Assessment. Birkshire: Open University Press. 

Hartberg, Egil Weider et.al (2012) Feedback i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk

Haugaløkken, O, Evensen, L.S, Hertzberg, F. og Otnes, H. (2009). Tekstvurdering som didaktisk utfordring.  Oslo : Universitetsforlaget 

Helle, L. (2007). Læringsrettet vurdering. Oslo: Universitetsforl.

Hestnes, H og Sandvik, L. V (2010). Språkfag 3. Vurdering. Oslo: Tapir forlag

Hopfenbeck, Therese Nerheim (2014). Strategier for læring. Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Oslo: Universitetsforlaget.

Høihilder, E. K. (2011). Elevvurdering : metodebok for lærere i grunnskolen. Oslo: Pedlex Skoleinformasjon

Høihilder, E. K. (2008). Elevvurdering: en metodebok for lærere. Oslo: Pedlex

Høihilder, E. K. (red.) (2009). Elevvurdering: metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring. Oslo: Pedlex
Lauvås, P. og Jakobsen, A (2002): Exit eksamen – eller?: former for summativ evaluering i høgre utdanning. Oslo: Cappelen akademisk forl.

Limstrand, K (red.) (2010): Elevsamtalen. En metodebok for lærere. Oslo: Pedlex 2010

Naturfag (Nr. 2, 2008) Vurdering. Naturfagsenteret, Oslo. 

Rønbeck, A.E. (2009) Vurdering for og av læring på ungdomstrinnet. I Germeten, S. (red.) Kunnskapsløftet: fra læreplantekst til læreres praksis. Tromsø : Eureka forlag

Slemmen, T (2010). Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Streitlien, Å. (2009). Hvem får ordet og hvem har svaret?: om elevmedvirkning i matematikkundervisningen. Oslo : Universitetsforl.

Sund, G., Nore, H. og Vagle, I. (2009) Vurdering for og av læring i yrkesfag. I Dobson, S., Eggen, A. og Smith, K.: Vurdering, prinsipper og praksis. Oslo : Gyldendal akademisk

Taasen, I., Havnes, A. og Lauvås, P. (2004). Mappevurdering – av og for læring: med eksempler fra helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tveit, S. (red.) (2007). Elevvurdering i skolen: grunnlag for kulturendring. Oslo: Universitetsforl.

 

Internasjonal litteratur

Stobart, Gordon (2014) The Expert Learner: Challenging the myth of ability.
Expanding Educational Horizons.
(Oversatt til dansk: (2016) Ekspert i læring: Et opgør med myterne om medfødte evner. Dafalo)

Absolum, Michael (2006) Clarity in the Classroom. Using Formative Assessment. Hodder Education, Auckland.

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. og Wiliam, D. (2006) Assessment for learning: putting it into practice. Open University Press. 

Broadfoot, P. (2007) An introduction to assessment. New York: Continuum.
Chappuis, S., Stiggins, R. J., Arter, J. og Chappuis, J. (2005). Assessment for learning: an action guide for school leaders. Portland : Educational Testing Service.
Clarke, S. (2005). Formative assessment in action: weaving the elements together. New York: Hodder Murray.

Clarke, P., Owens, T. og Sutton, R. (2006). Creating independent student learners: a practical guide to assessment for learning. Winnipeg: Portage and Main Press.

Combs, W.E. (2010) Empowering  Students to Write and RE-write. Standard-Based Strategies for Middle and High School Teachers. Eye On Education, Larchmont.
Davies, A, Herbst, S & Reynolds, B. P (2008). Leading the way to making classroom assessment work. Courtenay, BC: Connections Publishing

Davies, A. (2007). Making Classroom Assessment work. (2.utg.) Canada: Connections Publishing.

Davies, A & Busick, K (2007). Classroom assessment. What´s working in High Schools? Book one. Courtenay, BC: Connections Publishing.

Davies, A & Busick, K (2007). Classroom assessment. What´s working in High Schools? Book two. Courtenay, BC: Connections Publishing

Fisher, D., Nancy Frey (2007) Checking for Understanding. Formative Assessment techniques for Your Classroom. ASCD, Alexandria.

Gardener, J (2006). Assessment and Learning. London: Sage Publications.

Gregory, K., Cameron, C. og Davies, A. (1997). Setting and using criteria. For use in middle and secondary classrooms. Canada: Connections Publishing.
Gregory, K., Cameron, C. og Davies, A. (2000). Self-assessment and goal-setting. For use in middle and secondary classrooms. Canada: Connections Publishing.
Gregory, K., Cameron, C. og Davies, A. (2001). Conferencing and reporting. For use in middle and secondary classrooms. Canada: Connections Publishing.
Hall, K., Winifred M. Burke (2004) Making Formative Assessment Work. Open University Press, London.

Harlen, W. (2007). Assessment for learning. London: Sage

Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routeledge

Hattie, J. og Timperley, H. (2007). The power of feedback. In Review of Educational research, 77 (1), 81–112.

Hutchinson, C. and Hayward, L. (2005) The journey so far: assessment is for learning in Scotland. In Curriculum Journal. 16 (2),  225 – 248.

Leighangela, B., Lisa McColl (2010) Test Less Assess More. A K-8 Guide to Formative Assessment. Eye On Education, Larchmont. 

McMillan, J.H. (2007). Formative classroom assessment: theory into practice. New York: Teachers College Press

Nordenbo, S.E., Søgård Larsen, M., Tiftikci, N.,  Wendt, R.E. og Østergaard, S. (2008). Lærerkompetanse og elevers læring i førskole og skole – Et systematisk review (utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo) København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Århus Universitet

OECD (2005). Formative assessment: improving learning in secondary classrooms. Paris: OECD

Popham, W.J. (2008). Transformative assessment. Alexandria: ASCD

Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems: instructional Science 18: 119-144

Scriven, M. (1991). Beyond Formative and Summative Evaluation In: McLaughlin, M. W. og Phillips, D.C.(red) Evaluation and education: at quarter century. Chicago: NSSE

Shephard, L. (2001). The role of classroom assessment in teaching and learning. In Richardson, V. (red.) Handbook of research on teaching. Washington DC: AERA.

Sprick, S., Knight, J., Reinke, W. og McKale, T. (2006). Coaching: classroom management: strategies and tools for administrators and coaches. Oregon: Pacific North West Publishing.

Stiggins, R. (2008). An Introduction to student: student-involved assessment for learning. 5. utg.. New Jersey: Pearson Education.

Stobart, G. (2008). Testing times: the uses and abuses of assessment. London/New York: Routledge.

Tomlinson, C.A. (1999). The differentiated classroom: responding to the needs of all learners. Alexandria, Va.: ASCD

Tuttle, H. Grover (2010) Successful Student Writing. Through Formative Assessment. Eye On Education, Larchmont.

Wiliam, D. (2009) Assessment for learning: why, what and how? London: Institute of Education, University of London

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!