Språkperm for voksne innvandrere

Språkpermen er et verktøy som synliggjør medbrakte erfaringer og kompetanse, tilegnet gjennom formell utdanning eller praktisk erfaring. Språkpermen er personlig, og bruken må tilpasses til utdanningsbakgrunn, språkferdigheter, progresjon og mål.

Språkpermen for voksne innvandrere, en norsk versjon av European Language Portfolio (ELP), er utviklet etter retningslinjer fra Europarådet og i tråd med Det europeiske rammeverket for språk (CEFR). Språkpermen er et redskap som sammenfatter og konkretiserer ideene i rammeverket. Den bygger på kjente prinsipper for læring av og undervisning i fremmedspråk og andrespråk. Målet er å fremme læring og dokumentere språkferdigheter. Språkpermen har derfor både en kartleggingsfunksjon og en pedagogisk funksjon.

Språkpermen synliggjør innehaverens medbrakte erfaringer og kompetanse, tilegnet gjennom formell utdanning og/eller praktisk erfaring. Språkpermen er personlig, og bruken må tilpasses til innehaverens utdanningsbakgrunn, språkferdigheter, progresjon og mål. For innehaveren blir språkpermen til i en prosess der egenvurdering og refleksjon omkring egen læring og egne læringsmål på kort og lang sikt står sentralt. Den bør bygges ut etter hvert som de enkelte, relevante delene tas i bruk.

Språkpermen består av tre deler: språkpass, språkbiografi og språkmappe.

  1. Språkpasset gir en oversikt over innehaverens språkferdigheter,  kvalifikasjoner og erfaringer.
  2. Språkbiografien er både en slags ”fortettet livshistorie” som sier hva  den enkelte har gjort før han/hun kom til landet, og en dagbok/loggbok  om læringsprosessen i vertslandet.
  3. I språkmappen kan innehaveren oppbevare både egenproduserte  tekster og viktige dokumenter som gjelder språklæring, handlingsplan  og yrkesliv.

Selv om denne Språkpermen ble spesielt utviklet for bruk i opplæringen av norsk som andrespråk, kan alle delene brukes til alle språk innehaveren lærer eller har lært. Ta kopi av enkelte sider, for eksempel sjekklister. På den samme måten kan du også oppdatere alt innhold i Språkpermen din.

» du finner Språkpermen for voksne innvandrere her (pdf)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!