Veilederen Spesialundervisning for voksne

8. Planlegging og gjennomføring - fase 5

Planleggings- og gjennomføringsfasen starter når kommunen har fattet enkeltvedtak som gir den voksne rett til spesialundervisning. Planleggingsfasen handler blant annet om utforming av individuell opplæringsplan (IOP).

Denne fasen er regulert i §§ 5-1 og 5-5.

8.1 Individuell opplæringsplan (IOP)

IOP skal bygge på den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket om spesialundervisning. Den kan ikke inneholde nye, andre eller færre rettigheter for den voksne enn de som er fastsatt i enkeltvedtaket. Enkeltvedtak for spesialundervisning gir således de absolutte rammene for en IOP. Alle voksne som får spesialundervisning skal ha en IOP.

Hensikten med en IOP er å utvikle kortfattede og praktiske planer til hjelp i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen for den voksne som har spesialundervisning.27 IOP-en må ikke være en gjengivelse av enkeltvedtaket.

IOP er et arbeidsverktøy for læreren for å sikre at den voksnes opplæringstilbud blir i samsvar med det den voksne har rett til etter enkeltvedtaket. Disse spørsmålene bør drøftes og tas stilling til ved utarbeidelsen av IOP-en:

 • hvilken form bør IOP-en ha for at det skal bli et godt arbeidsverktøy?
 • hvilken progresjon i opplæringen er det realistisk å legge opp til?
 • hvordan kan målene i IOP-en best mulig ses i sammenheng med målene i planen for ordinær undervisning?
 • hvilket innhold skal det legges vekt på for at den voksne skal kunne nå målene?
 • hvilke arbeidsmåter er det mest hensiktsmessig å legge til rette for når det gjelder den voksne?
 • hvilke vurderingsformer er det mest hensiktsmessig å benytte?
 • hva er fordeler og ulemper ved de ulike organisatoriske løsningene  for den voksnes læring?
 • i hvilken grad og i hvilke situasjoner er det behov for tilrettelegging i det fysiske miljøet rundt den voksne?

27 Ot.prp. nr. 46 (1997-98) side 50-51 

8.2 Hvem skal utforme IOP?

Leder ved voksenopplæringen har ansvaret for å legge til rette for et godt planarbeid og å sikre at de IOP-ene som utarbeides, er innenfor lovens krav.

Vi anbefaler at personene som arbeider med den voksne, utarbeider IOP sammen. Det er voksenopplæringen som har ansvaret for å lage IOP.

Det kan også være aktuelt å trekke inn andre fagmiljøer som har utredet den voksne, eller som har hatt oppfølging av den voksne og har kunnskap som er relevant for opplæringstilbudet.

8.3 Forholdet mellom individuell opplæringsplan (IOP) og individuell plan (IP)

Plikten til å utarbeide individuell plan følger av helse- og omsorgstjenesteloven.

En individuell plan (IP) er ikke det samme som en individuell opplæringsplan (IOP). En IOP kan være en del av den voksne individuelle plan, men en individuell plan kan ikke erstatte en IOP eller motsatt. Ler mer om IOP og IP.

8.4 Når skal IOP utarbeides?

IOP skal utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet. Det kan være aktuelt å begynne dette arbeidet noe før, men planen kan ikke ferdigstilles før et enkeltvedtak om spesialundervisning er fattet.

Ikke tillatt å bruke IOP før vedtaket er gjort

Voksenopplæringen kan ikke begynne å bruke en IOP overfor den voksne før det er fattet et enkeltvedtak som gir den voksne rett til spesialundervisning.

8.5 Utforming av en IOP

En IOP kan lages på mange måter. Dette gjelder både form og mer konkret innhold. Det er viktig at en IOP er laget slik at den er til praktisk hjelp for lærerne når de skal gi den voksne spesialundervisning.

En god IOP:

 • Har en enkel form.
 • Er lett å forstå.
 • Har en relativt lite arbeidskrevende utfylling.
 • Har en logisk oppbygging.
 • Viser helhet og sammenheng i den voksnes opplæringstilbud.
 • Gir godt grunnlag for å evaluere opplæringen.

Detaljeringsgrad

Ikke alle voksne trenger omfattende planer. For voksne med behov for spesialundervisning i et begrenset omfang, er det generelt nok med en mindre omfattende plan.

For voksne som har større og mer sammensatte vansker, må en større del av opplæringen legges særskilt til rette. Dette kan føre til en mer omfattende IOP.

Hva skal IOP inneholde?

En IOP skal vise følgende:

 • Mål for opplæringen.
 • Innholdet i opplæringen.
 • Hvordan opplæringen ellers skal gjennomføres.

Mål om deltakelse er ikke i tråd med opplæringslovens bestemmelser. Det er ikke adgang til å erstatte en IOP med en såkalt individuell opplærings- og deltakelsesplan (IODP).  For voksne som får spesialundervisning skal det utarbeides en IOP.

Mål og innholdet i opplæringen

En IOP skal angi mål og innhold i opplæringen. Mål og innhold henger nøye sammen, og det er viktig at innholdet utformes på bakgrunn av målene i IOP.

Innholdet i IOP må samsvare med enkeltvedtakets vurdering av den voksnes behov, evner og forutsetninger, beskrivelse av læringsmål, omfang, avvik fra læreplanverket eller opplæringsloven for øvrig.

Særlig om innholdet i en IOP for voksne som har rett til spesialundervisning for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter (§ 4A-2 andre ledd)

Denne gruppen voksne har ofte behov for store avvik fra den ordinære grunnskoleopplæringen.  Dette er gjerne personer med sammensatte behov som mottar tjenester fra ulike deler av hjelpeapparatet. En del av dem vil være tilknyttet omsorgsboliger/institusjoner.

Målene kan være knyttet til grunnleggende ferdigheter på områder som for eksempel:

 • ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål)
 • Egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse).
 • Kommunikasjon (å kunne gjøre seg forstått og forstå andre).
 • Sosial kompetanse
 • Praktiske ferdigheter

Hvordan opplæringen skal gjennomføres?

I tillegg til mål og innhold, skal en IOP beskrive hvordan opplæringen skal gjennomføres. Rammene for organiseringen av spesialundervisningen vil være gitt i enkeltvedtaket. Tiltak som ikke kan utledes av enkeltvedtaket, kan ikke skisseres i en IOP.

Fysisk tilrettelegging

For mange voksne er det viktig å vurdere behov for tilrettelegging av det fysiske miljøet, hjelpemidler, inventar og tilrettelagte læremidler. Det kan blant annet gjelde forhold som ventilasjon, lese-TV, teleslynge, IKT-utstyr og IKT-tilpasninger.

Det kan også være aktuelt med særskilt bistand eller ulike typer direkte hjelp fra fysioterapeut, logoped eller andre.  Avhengig av den voksnes behov, må voksenopplæringen vurdere om dette bør omtales i en IOP.

8.6 Ikke krav om samtykke

Det er ikke noe krav i opplæringsloven om at den voksne må gi samtykke til IOP. Det er heller ikke nødvendig å signere IOP før voksenopplæringen kan begynne å bruke den. Den voksne skal involveres i arbeidet, men voksenopplæringen trenger ikke få en godkjenning av IOP-en fra den voksne. IOP er et arbeidsdokument som er utformet på grunnlag av enkeltvedtaket. Dersom enkeltvedtaket ikke blir påklagd av den voksne, anses det som at den voksne har godtatt innholdet i opplæringstilbudet. Den voksne bør imidlertid få en kopi av IOP.

8.7 Hvor lang periode skal IOP gjelde for?

Mål i en IOP kan settes for ulike tidsperioder. Å sette mål for en lengre tidsperiode enn for ett opplæringsår, må vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig for den enkelte voksne. Målene i en IOP kan ikke settes utover lengden av enkeltvedtaket om spesialundervisning.

På kort sikt må det vurderes hvilke mål som gjelder for et opplæringsår, eventuelt for et kortere tidsrom. På lang sikt er det viktig å se målene i sammenheng med hvilken kompetanse det er realistisk at den voksne kan klare å opparbeide eller vedlikeholde innen avsluttet opplæring.

8.8 Gjennomføring av opplæringen

Det er viktig at lærerne i spesialundervisning og ordinær undervisning samarbeider om opplæringen av den voksne der dette er aktuelt. Alle lærerne som har den voksne er ansvarlig for å legge til rette for tiltak som er beskrevet i en IOP.

I gjennomføringen av opplæringen for den voksne som har enkeltvedtak om spesialundervisning, kan det oppstå spørsmål både knyttet til de delene der den voksne har rett til spesialundervisning, og til de delene av opplæringen hvor den voksne skal ha et ordinært opplæringstilbud.

 Voksenopplæringen kan møte på disse problemstillingene:

 • Hva hvis omfanget av spesialundervisning fastsatt i enkeltvedtaket, og den faktiske ressursen den voksne får, ikke samsvarer?
 • Hvor mye kan voksenopplæringen justere IOP før et nytt enkeltvedtak må fattes?

Hva skjer hvis det ikke er samsvar mellom omfanget av spesialundervisning som er fastsatt i enkeltvedtaket, og den faktiske ressursen den voksne får?

Voksenopplæringen skal planlegge og gjennomføre opplæringen til den voksne slik at den voksne får den spesialundervisningen han eller hun har krav på. Enkeltvedtak om spesialundervisning gir den voksne en individuell rett til individuell tilrettelegging.

Det kan være mange årsaker til at den individuelt tildelte ressursen som den voksne har krav på, og den ressursen som den voksne faktisk får tildelt, ikke samsvarer.

Det er viktig at voksenopplæringens praksis samsvarer med enkeltvedtaket. Dersom den voksne mister timer med spesialundervisning, skal dette tas igjen, så langt det er pedagogisk forsvarlig.

Gjennom enkeltvedtaket har den voksne fått rett til et forsvarlig opplæringstilbud. Hvis noe av denne opplæringen forsvinner, kan det føre til at den voksnes opplæringstilbud ikke lenger oppfyller forsvarlighetskravet. Dette fører til at kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser etter opplæringsloven.

Den voksne kan klage til Fylkesmannen dersom spesialundervisningen ikke gjennomføres slik det er fastsatt i enkeltvedtaket. Klagen sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke er enig i klagen og ikke omgjør vedtaket, skal de sende den til Fylkesmannen.

Hvor mye kan voksenopplæringen ”justere” IOP før nytt enkeltvedtak må fattes?

Den voksnes læringsutbytte og måloppnåelse underveis i opplæringsløpet gir indikasjoner på om IOP fungerer, eller om det bør gjøres justeringer.

Voksenopplæringen kan justere IOP dersom den mener det er nødvendig for at den voksne skal få et forsvarlig opplæringstilbud, eller at et annet tilbud vil gi den voksne et bedre læringsutbytte.

For hvert tilfelle må det vurderes om justeringene eller endringene i IOP er innenfor enkeltvedtaket, eller om det er nødvendig å fatte et nytt enkeltvedtak.

8.9 Hvilke forhold rundt vurderingsarbeidet bør lærer være oppmerksom på?

Voksne har rett til individuell vurdering, se forskrift til opplæringsloven § 4-1. Individuell vurdering omfatter både underveisvurdering med og uten karakter, sluttvurdering og dokumentasjon.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring, og bidra til at den voksne øker kompetansen sin i fag. Voksne med rett til spesialundervisning skal også ha underveisvurdering knyttet til innholdet i IOP. Målene i den voksnes IOP er konkrete læringsmål som både skal fungere som delmål på veien mot å oppnå kompetansemålene i læreplanene for fag eller utvikle og vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, og bidra til økt læringsutbytte for den voksne. Læringsmålene i den voksnes IOP skal ikke brukes som grunnlag for vurdering med karakter dersom de ikke favner hele kompetansemål. Det skal dokumenteres at underveisvurdering er gitt.

Sluttvurdering

Voksne i grunnskolen som har individuell opplæringsplan, skal vurderes etter de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget se forskriften § 4-11. Læreplanene må likevel tilpasses den voksne. Se omtale under punkt 1.2.

En karakter (halvårsvurdering eller standpunkt) som settes på grunnlag av en IOP som har et ”smalere” vurderingsgrunnlag enn de samlede kompetansemålene etter læreplanen for faget, er i strid med forskriften. Den voksne kan ha grunnlag for karakter i faget, selv om den voksne har avvik fra læreplanene for fag. Den voksne vil mangle måloppnåelse i de kompetansemålene som den voksne har avvik fra, og dette vil kunne virke inn på karakteren. Hvis den voksne har avvik fra flere kompetansemål i faget, må læreren vurdere om det er grunnlag for å sette karakter i faget.

Voksne i grunnskoleopplæring med fritak fra vurdering med karakter skal da ha vurdering uten karakter på grunnlag av målene i IOP, så langt planen avviker fra læreplanen for faget.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!