Veilederen Spesialundervisning for voksne

4. Før henvisning til PP-tjenesten - fase 1

I denne fasen kan det være at den voksne mottar ordinær grunnskoleopplæring, og lærer eller den voksne selv stiller spørsmål ved om den voksne ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Dette kan være aktuelt for tilfeller som vurderes etter opplæringsloven § 4A-2 første ledd.

Det kan også være at en voksen etter fullført grunnskole og videregående opplæring jf. opplæringsloven § 3-1, fortsatt har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. Det kan også være at den voksne har behov for fornyet opplæring i grunnleggende ferdigheter på grunn av en sykdom, ulykke eller en skade. I disse tilfellene er det sjelden at den voksne allerede mottar ordinær grunnskoleopplæring for voksne når behovet for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter vurderes etter § 4A-2 andre ledd.

Noen av punktene i denne fasen vil derfor være forskjellige, avhengig av om det vurderes om den voksne har rett til spesialundervisning etter § 4A-2 første eller andre ledd. Dette vil markeres under det enkelte punktet. Punkt 4.1 gjelder kun for § 4A-2 første ledd, punkt 4.2 gjelder kun for § 4A-2 andre ledd. De øvrige punktene i fase 1 gjelder for både § 4A-2 første og andre ledd.

Fasen er i hovedsak regulert i opplæringsloven § 4A-2, jf. §§ 5-1 og 5-4

4.1 Ikke tilfredsstillende utbytte - § 4A-2 første ledd

En sak om en voksen med rett til grunnskoleopplæring har rett til spesialundervisning etter § 4A-2 første ledd starter med at den som gjennomfører opplæringen, den voksne selv eller andre involverte vurderer at den voksne ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Voksenopplæringen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut forskjellige tiltak som skal gi den voksne tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Se opplæringsloven § 5-4.

Voksenopplæringen skal vurdere om den voksne kan få utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen før saken eventuelt henvises til PP-tjenesten. Plikten til å prøve ut tiltak før melding til PP-tjenesten, gjelder ikke dersom det etter voksenopplæringens vurdering er åpenbart at tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet ikke vil føre til at den voksne vil få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Voksenopplæringen bør vurdere både individfaktorer og systemfaktorer før det eventuelt sendes en henvisning til PP-tjenesten. Det vil si at voksenopplæringen både bør vurdere forhold ved den voksne selv, og ved det ordinære opplæringstilbudet.

Hvis det er satt i gang tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet må disse evalueres, og nødvendige endringer rundt den ordinære opplæringen av den voksne må gjennomføres.

Saken kan drøftes anonymt med PP-tjenesten for å støtte voksenopplæringen i arbeidet med tiltakene.

Kommunen bør ha et system for hvilke vurderinger som skal gjøres, slik at dette samsvarer med PP-tjenestens forventning, dersom saken henvises dit.

Områder som er aktuelle å undersøke kan være:

  • Hva består den voksnes vansker i?
  • Hvilke tiltak har vært iverksatt?
  • Hvordan har disse tiltakene fungert?

Resultatene av undersøkelsene kan inngå i henvisningen til PP-tjenesten. Dette kan også fungere som en dokumentasjon på hva som er gjort fra voksenopplæringen.

Varslingsplikt

Voksenopplæringen skal ikke forholde seg passiv i påvente av at den voksne tar initiativ på bakgrunn av egen mistanke om han eller hun trenger spesialundervisning.

Læreren har en selvstendig varslingsplikt hvis de er usikre på om den voksne ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæring, jf. opplæringsloven § 5-4 første ledd andre punktum.

Varslingen skjer til lederen ved mistanke om at den voksne kan ha behov for spesialundervisning.

Lederens ansvar

Når leder for voksenopplæringen får en henvendelse fra en lærer om at den voksne kan ha behov for spesialundervisning, har lederen plikt til å sette i gang nødvendige undersøkelser for å finne ut om den voksne har behov for spesialundervisning.

Lederen kan ikke avvise henvendelsen. Lederen har et selvstendig ansvar for at det blir vurdert om den voksne trenger spesialundervisning.

4.2 Utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter - § 4A-2 andre ledd

Retten til opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter kan oppstå der en voksen etter fullført grunnskole og videregående opplæring jf. opplæringsloven § 3-1, fortsatt har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, eller som følge av en sykdom, ulykke eller skade. Det er derfor sjelden at den voksne mottar ordinær grunnskoleopplæring for voksne når behovet for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter vurderes.

Grunnleggende ferdigheter er i denne sammenhengen ment å dekke21:

  • ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål)
  • grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • grunnleggende lese- og skriveferdigheter
  • motorisk trening og lignende

Les mer om grunnleggende ferdigheter.

For at den voksne skal ha rett til spesialundervisning etter § 4A-2 andre ledd må den voksne oppfylle vilkårene i § 4A-1 første ledd. Les mer om dette i kapittel 1.

Kommunen må vurdere om den voksne har rett til spesialundervisning etter § 4A-2 andre ledd.

Les mer om vilkårene for å ha rett til spesialundervisning etter § 4A-2 andre ledd her.

Dersom kommunen mener den voksne kan ha behov for spesialundervisning skal saken henvises til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering.


21 Begrepsavklaring av grunnleggende ferdigheter er presisert i Ot. prp. nr. 46 (1996-1997) side 169.


4.3 Samarbeid med den voksne

Når voksenopplæringen/kommunen skal undersøke om den voksne har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet eller om den voksne har behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, bør dette skje i samarbeid med den voksne.

Den voksne skal involveres gjennom hele prosessen og det skal legges stor vekt på hans eller hennes syn. Dette fremgår av opplæringsloven § 5-4 siste ledd.

Det er viktig at voksenopplæringen gjennomfører samtaler med den voksne for å avklare den voksnes behov.

Det kan også være nødvendig med samtaler med personalet ved voksenopplæringen for å danne seg et bilde, både av den voksnes totale situasjon, behov og forhold som virker inn på den voksnes utvikling.

4.4 Den voksnes rett til å kreve at det blir gjort undersøkelser

Den voksne har en selvstendig rett til å kreve at det blir gjort nødvendige undersøkelser av behov for spesialundervisning. Dette følger av opplæringsloven § 5-4 første ledd første punktum, jf. 4A-2 tredje ledd.

I ordet "krever" ligger det ikke et krav til skriftlighet. Det er tilstrekkelig at den voksne tar kontakt med voksenopplæringen og uttrykker sin bekymring eller ber om at det blir gjort undersøkelser for at undersøkelsesplikten skal utløses. Det er likevel en fordel med skriftlig henvendelse av hensyn til dokumentasjon.

Den voksne kan når som helst i løpet av opplæringsåret kreve at de nødvendige undersøkelser gjøres. Opplæringsloven setter ingen absolutte frister.

4.5 Behov for videre utredning

Dersom kommunen kommer frem til at den voksne ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, eller har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, skal kommunen henvise saken til PP-tjenesten.

Når saken henvises til PP-tjenesten, bør det ligge ved en beskrivelse som viser hva som har vært prøvd av ulike tiltak og bekreftelse på at den voksne samtykker til videre utredning.

Når den voksne ber om å få vurdert behovet for spesialundervisning, må kommunen henvise saken til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering.

Kommunens plikt til å henvise saken til PP-tjenesten er den samme enten den voksne har krevd undersøkelse, eller om han eller hun har krevd sakkyndig vurdering.

4.6 Ikke behov for videre utredning

Voksenopplæringen kan gjøre ulike tilpasninger dersom de etter å ha undersøkt saken konkluderer med at den voksne ikke har rett til spesialundervisning.

Saken henvises likevel til PP-tjenesten dersom den voksne krever det.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!