Forsøk

Forsøkslæreplan i produksjonsteknikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Gjelder fra 01.09.2017 til 31.07.2023.

Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne på videregående nivå. Utprøvingen foregår fra 2017 til 2023 og er en oppfølging av "Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring".

Modul 1 inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra gjeldende læreplaner i fellesfagene samfunnsfag og norsk Vg1/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Modulene 2 - 6 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for produksjons-teknikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift.

Modulene 2 - 6 inneholder også kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra én eller flere av gjeldende læreplaner i fellesfagene matematikk, engelsk og naturfag og norsk Vg1/Vg2.

Formålet for faget, grunnleggende ferdigheter og bestemmelser for sluttvurdering er likelydende med gjeldende læreplan i produksjonsteknikkfaget.

Formål

Produksjonsteknikkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen framstilling av produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Videre skal faget bidra til kompetanse i styring og drift av produksjonsmaskiner og utstyr og sammenstilling av produkter. Faget skal bidra til å ivareta krav til høy effektivitet, stabil produktkvalitet og bruk av automatiserte produksjonsmetoder. Faget skal også fremme konkurransedyktig produksjon til markeder i inn- og utland.

Opplæringen skal bidra til at deltakeren utvikler kompetanse i drift av operative arbeidsprosesser. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kompetanse i framstilling av produkter og styring av prosesser fra råmateriale til sluttprodukt. Opplæringen skal bidra til at deltakeren utvikler forståelse for samspillet mellom mekanisk oppbygging, mekanisk regulering og elektronisk styring. Videre skal opplæringen fremme omstillingsevne med vekt på fleksibilitet, effektivitet og vurdering av kvalitet.

Opplæringen skal legge til rette for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av arbeidet. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid i et faglig fellesskap. Opplæringen skal fremme deltakerens evne til egenvurdering, mestring og refleksjon. Helse, miljø og sikkerhet skal inngå i alle deler av opplæringen.

Fullført og godkjent opplæring i alle modulene fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er fagoperatør i produksjonsteknikk.

Struktur

Produksjonsteknikkfaget tilrettelagt for voksne består av seks moduler. Modul 1 gjennomføres og godkjennes først. Dersom det er nødvendig, kan modul 1 gjennomføres samtidig med én eller flere av modulene 2 til 6 og dermed godkjennes senere i modulløpet. Modulene 2 – 4 kan tas i tilfeldig rekkefølge. Modul 6 forutsetter godkjent opplæring i modul 1 til 5.

Oversikt over modulene
ModulNavn på modulen
Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Modul 2 HMS
Modul 3 Drift
Modul 4 Kvalitet
Modul 5 Forebyggende vedlikehold
Modul 6 Forbedringsarbeid og økonomi

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I produksjonsteknikkfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i produksjonsteknikkfaget innebærer å diskutere sikkerhet og miljø, valg av faglige løsninger, planlegging og gjennomføring med kunder og kollegaer.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i produksjonsteknikkfaget innebærer å utforme planer, dokumenter, rapporter, måleresultater og avviksbeskrivelser i forbindelse med produksjonsarbeidet.

Å kunne lese i produksjonsteknikkfaget innebærer å finne fram til, forstå og følge regelverk, arbeidsbeskrivelser, tegninger og spesifikasjoner. Det innebærer også å forstå kundekrav og bedriftens krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitet.

Å kunne regne i produksjonsteknikkfaget innebærer å planlegge og vurdere måleresultater og foreta beregninger knyttet til kvalitet, materialforbruk og produksjonskostnader.

Å kunne bruke digitale verktøy i produksjonsteknikkfaget innebærer å bruke bedriftens digitale planleggings- og styringssystemer, test- og måleinstrumenter og digitalstyrt produksjonsutstyr. Det innebærer også å gjøre informasjonssøk.

Modulene

Modul 1

Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakeren opparbeider kompetanse om flerkulturelle samfunn, verdien av likestilling og om hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Deltakeren opparbeider kompetanse om verdier og prinsipper som arbeidslivet bygger på, organisasjonene i arbeidslivet og om arbeidsløshet.

Deltakeren opparbeider kompetanse om sammenheng mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter og det politiske systemet, om hva som kan true demokratiet og om velferdsstaten.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene (samfunnsfag)
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi (samfunnsfag)
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer (samfunnsfag)
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstå, og hvilke tiltak som kan motvirke dette (samfunnsfag)
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø (samfunnsfag)
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet (samfunnsfag)
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår (samfunnsfag)
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked (samfunnsfag)
 • gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urfolk og minoriteter (samfunnsfag)
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskeretter (samfunnsfag)
 • gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (samfunnsfag)
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor (samfunnsfag)
 • kjenne til arbeidsmiljøloven og drøfte verdien av HMS i arbeidslivet
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangre brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger (norsk)
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende (norsk 10. trinn)
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn (norsk)
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (norsk)

Modul 2

HMS

Deltakeren opparbeider kompetanse i de HMS-kravene bedriften stiller til arbeidet, til rutiner, etiske retningslinjer og til orden og renhold.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og matematikk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • utføre HMS-gjennomgang av arbeidsprosesser med vekt på miljøforhold og sikker jobbutførelse
 • håndtere biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering
 • gjøre rede for etiske retningslinjer, informasjons- og beslutningssystemer, krav til HMS og krav til reduksjon av utslipp
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv (norsk)

 • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv (matematikk)

Modul 3

Drift

Deltakeren opparbeider kompetanse i å drifte produksjonsutstyret etter bedriftens standardiserte rutiner, inkludert gjeldende HMS-rutiner.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk, matematikk og naturfag som er relevant for yrkesutøvelsen.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • sette i drift, styre, overvåke, kontrollere og justere produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner
 • kjøre produksjon med tanke på effektiv og optimal drift og registrere utviklingen over tid
 • operere maskiner og produksjonsutstyr for produkthåndtering og produktsammenstilling
 • gjennomføre stans av produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner i tråd med rutiner
 • utføre førstelinjes vedlikeholdsoppgaver

 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett (norsk)

 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger (matematikk)

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling (naturfag)
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til et bærekraftig forbruksmønster (naturfag)
 • gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder (naturfag)
 • forstå og bruke et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram (naturfag)

Modul 4

Kvalitet

Deltakeren opparbeider kompetanse i å forstå produksjonsprosesser og handle ut fra gjeldende standarder og forskrifter for å ivareta riktig kvalitet.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • utarbeide en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre og følge en logistikkplan for produksjonen
 • utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr
 • foreta materialuttak og velge produksjonsmetode og måleutstyr ut fra en produksjonsordre
 • foreta inspeksjon på produksjonsmaskiner og utstyr og forklare sammenhenger mellom kvalitetsavvik og driftsfeil på dem
 • registrere produksjonsdata i tråd med gjeldende material- og produksjonsstyringssystem
 • planlegge, vurdere og dokumentere produksjonsprosessen i tråd med tegninger, standarder og prosedyrer
 • finne fram og bruke kravspesifikasjoner for materialer til produksjonsprosessen
 • bruke kvalitetstester
 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i tråd med risikovurderinger og forventet jobbutførelse
 • registrere avvik og foreta korrigerende tiltak i tråd med HMS- og kvalitetsstyringssystemet

 • lese og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster (norsk)

 • løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum (matematikk)
 • regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er hensiktsmessige, og vurdere måleusikkerhet (matematikk)
 • tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og begrunne løsninger (matematikk)

 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram (engelsk)
 • lese for å tilegne seg fagkunnskap fra eget utdanningsprogram (engelsk)

Modul 5

Forbyggende vedlikehold

Deltakeren opparbeider kompetanse i å drifte og vedlikeholde maskiner og teknisk utstyr.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og engelsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • utføre rengjørings- og smøringsrutiner for prosess- og produksjonsutstyr
 • utføre forebyggende vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks og rapportere feil på maskinutrustning og styringssystemer
 • utføre vedlikeholdsarbeidet i tråd med gjeldende forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjoner og prosedyrer

 • lese og reflektere over innhold, form og formål (norsk)

 • tolke og bruke teknisk informasjon i kommunikasjon (engelsk)
 • forstå hovedinnhold og detaljer i tekster (engelsk)

Modul 6

Forbedringsarbeid og økonomi

Deltakeren opparbeider kompetanse i å forstå sin rolle i produksjonsprosessen, og kunne bidra i forbedringsarbeid for bedriftens økonomi.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk, matematikk og naturfag som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • utføre beregninger knyttet til materialforbruk
 • foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i prosessen i tråd med gjeldende kvalitetssystem
 • gjøre rede for materialtyper, materialkvaliteter, varmebehandling og bruksområder for produkter i produksjonsområdet

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om arbeidsliv (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)

 • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er (matematikk)
 • regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor (matematikk)
 • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark (matematikk)

 • forklare hovedtrekk i virkemåten til solceller, solfangere og varmepumper og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden (naturfag)

Vurdering

Vg3 produksjonsteknikk

Regler for vurdering av modulene

Deltakerne i modulforsøket skal etter opplæring i hver modul ha en vurdering og dokumentasjon av vurderingen. Vurderingen skal foretas lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 og 4-7.

Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er godkjent/ikke godkjent. Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

Vurdering av modulene
ModulVurdering
Modul 1 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 2 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 3 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 4 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 5 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 6 Godkjent / Ikke godkjent

For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakerne i forsøket ha fått vurderingen «godkjent» i alle modulene. Vilkåret for å få utskrevet fag/svennebrev er i enkelte lærefag knyttet til offentlige nasjonale eller internasjonale sertifiseringer. Slike sertifiseringsforutsetninger gjelder derfor også i forsøket, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-67 sjette ledd.

Bestemmelse for sluttvurdering
FagprøveOrdning
Vg3 produksjonsteknikk

 Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!