Forsøk

Forsøkslæreplan i logistikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift - språklige minoriteter

Gjelder fra 01.09.2017 til 31.07.2023.

Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne på videregående nivå. Utprøvingen foregår fra 2017 til 2023 og er en oppfølging av "Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse. Samlet innsats for voksnes læring".

Modul 1 inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra gjeldende læreplaner i fellesfagene samfunnsfag Vg1/Vg2 og norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Modulene 2-7 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for logistikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift.

Modulene 2-7 inneholder også kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra én eller flere av gjeldende læreplaner i fellesfagene norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, matematikk P Vg1, naturfag Vg1, samfunnsfag Vg1/Vg2 og engelskVg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Formålet for faget, grunnleggende ferdigheter og bestemmelser for sluttvurdering er likelydende med gjeldende læreplan i logistikkfaget.

Formål

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler og i bedrifter der varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er en del av virksomheten. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjonsflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods. Opplæringen skal fremme kompetanse om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved transport og lagring av varer og gods.

Opplæringen skal legge til rette for at deltakeren gjennom samhandling med kunder, leverandører og kollegaer møter krav som stilles til service og profesjonell kundebehandling. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle deltakerens kompetanse om regelverk for helse, miljø og sikkerhet i transportbransjen og kompetanse om lærebedriftens driftsrutiner.

Fullført og godkjent opplæring i alle modulene fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er logistikkoperatør.

Struktur

Logistikkfaget tilrettelagt for voksne deltakere består av 7 moduler. Modul 1 gjennomføres og godkjennes først. Dersom det er nødvendig, kan modul 1 gjennomføres samtidig med én eller flere av modulene 2 til 7 og dermed godkjennes senere i modulløpet. Modul 2 forutsettes godkjent før modul 3 til 7 gjennomføres. Modul 3-7 kan tas i tilfeldig rekkefølge.

Oversikt over modulene
ModulNavn på modulen
Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Modul 2 Truckopplæring og sikkerhet (Vg2 Transport og logistikk)
Modul 3 Lover regler og HMS
Modul 4 Drift og planlegging
Modul 5 Intern logistikk og lager
Modul 6 Service og Kundebehandling
Modul 7 Økonomi

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I logistikkfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i logistikkfaget innebærer å informere om og beskrive handlinger og kommunisere med kollegaer, kunder og leverandører.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i logistikkfaget innebærer å utforme rapporter, svare på henvendelser, utarbeide planer og dokumentere arbeidsprosesser.

Å kunne lese i logistikkfaget innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for kommunikasjon mellom kollegaer og kunder. Videre betyr det å orientere seg i faglitteratur.

Å kunne regne i logistikkfaget innebærer å bruke og forstå tall som inngår i lønnsomhetsvurderinger. Videre betyr det å beregne tid, volum, mål og vekt.

Å kunne bruke digitale verktøy i logistikkfaget innebærer å bruke informasjonsteknologi i arbeidet med vareflyt og lagring.

Modulene

Modul 1

Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakeren opparbeider kompetanse om flerkulturelle samfunn, verdien av likestilling og om hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Deltakeren opparbeider kompetanse om verdier og prinsipper som arbeidslivet bygger på, om organisasjonene i arbeidslivet og om arbeidsledighet.

Deltakeren opparbeider kompetanse om sammenhengen mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter og det politiske systemet, om hva som kan true demokratiet, og om velferdsstaten.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene (samfunnsfag)
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi (samfunnsfag)
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer (samfunnsfag)
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette (samfunnsfag)
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø (samfunnsfag)
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet (samfunnsfag)
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår (samfunnsfag)
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked (samfunnsfag)
 • gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urfolk og minoriteter (samfunnsfag)
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskeretter (samfunnsfag)
 • gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (samfunnsfag)
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor (samfunnsfag)

 • kjenne til arbeidsmiljøloven og drøfte verdien av HMS i arbeidslivet

 • forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå hovedinnholdet i opplæringen og diskusjonene på arbeidsplassen/praksisplassen (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff (norsk)
 • uttrykke seg med forståelig uttale og språkføring i ulike kommunikasjonssituasjoner (norsk)
 • vise noe mottakerbevissthet ved å tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner (norsk)
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • prøve ut ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • vurdere egne muntlige ferdigheter og arbeide målbevisst og aktivt for å forbedre dem (norsk)

 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster, og bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive enkle argumenterende tekster med begrunnede synspunkter (norsk)
 • skrive med funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning (norsk)
 • beskrive ut fra egne erfaringer hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger (norsk)
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende (norsk 10. trinn)
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte noen viktige fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn (norsk)
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (norsk)

Modul 2

Truckopplæring og sikkerhet

Deltakerne opparbeider seg kompetanse som truckfører. Modulen tilfredsstiller kravene gitt i Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2.

Deltakeren opparbeider kompetanse i engelsk og naturfag som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • håndtere og transportere varer med truck etter gjeldende forskrifter
 • utføre livreddende førstehjelp, sikre skadesteder ved trafikkulykker og slukke mindre branner
 • gjøre rede for regelverk for håndtering av farlig gods
 • gjøre rede for rutiner ved uhell i forbindelse med håndtering av gods

 • bruke et faglig ordforråd knyttet til eget fagområde (engelsk)

 • gjøre rede for ulik bruk av energikilder (naturfag)

Modul 3

Lover, regler og HMS

Deltakeren opparbeider kompetanse i bruk av lover, regler og etiske retningslinjer for logistikkfaget. Modulen gir også kompetanse i bruk av regelverk for helse, miljø og sikkerhet, samt avtaler som regulerer arbeidsforhold.

Deltakeren opparbeider kompetanse i naturfag og norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • velge ut, bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk ved håndtering av varer og gods
 • behandle ordrer i tråd med bedriftens rutiner
 • utføre førstehjelp på et skadested
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • planlegge og utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpemidler
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte
 • kartlegge bedriftens bruk av materiell og tjenester og argumentere faglig og etisk for valg som kan bidra til en bærekraftig utvikling (naturfag)

 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster, og bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i egnede sammensatte tekster, og vurdere tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer (norsk)

 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er nødvendig (norsk)

Modul 4

Drift og planlegging

Deltakeren opparbeider seg kompetanse til å følge krav til kvalitet og til gjeldende regelverk.

Deltakeren opparbeider kompetanse i engelsk, samfunnsfag og naturfag som er relevant for yrkesutøvelsen.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i tråd med godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav
 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje
 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med innholdet i sendingen
 • behandle toll- og frakt dokumenter i samsvar med gjeldende regelverk

 • lese for å tilegne seg fagkunnskap fra eget fagområde (engelsk)
 • skrive relevante tekster tilpasset formål og situasjon (engelsk)
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer tekster om emner knyttet til eget fagområde (engelsk)

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag (samfunnsfag)
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling (naturfag)

Modul 5

Internlogistikk og lager

Deltakeren opparbeider seg kompetanse i å håndtere gods og varer. Deltakeren opparbeider kompetanse i internlogistikk og lager.

Deltakeren opparbeider kompetanse i engelsk, matematikk og norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk
 • behandle ordrer i tråd med bedriftens rutiner
 • planlegge og utføre lasting, lossing og sikring av transportmidler etter gjeldende regelverk
 • klargjøre varer og gods for videre produksjon
 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet
 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser
 • velge og bruke tekniske hjelpemidler ved mottak, lagring, klargjøring og levering av varer
 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere lagerplassering for varene
 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport

 • bruke ulike digitale plattformer (engelsk)

 • beregne vekt, lengde, vinkel, areal og volum (matematikk)

 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • velge ut og vurdere informasjon fra digitale informasjonskanaler (norsk)
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster (norsk)
 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker (norsk)

Modul 6

Service og kundebehandling

Deltakeren opparbeider seg kompetanse i kundebehandling i samsvar med bedriftens krav.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsettinger
 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering
 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart
 • veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav
 • vurdere betydningen av logistikkfunksjonen for bedriftens produktivitet

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)

Modul 7

Økonomi

Deltakeren opparbeider seg kompetanse i prisfastsetting og lønnsomhetsvurdering.

Deltakeren opparbeider kompetanse i matematikk, norsk og samfunnsfag som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • beregne og vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart
 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger
 • gjøre rede for den plassen logistikkfunksjonen har i produksjonskjeden
 • beregne omløpshastigheten for varer og vurdere hva den har å si for effektiv og lønnsom drift

 • regne praktiske eksempler med og uten digitale verktøy, presentere resultater og vurdere hvor rimelige de er (matematikk)
 • regne med utnyttingsforhold og vekstfaktor (matematikk)
 • vurdere forbruk og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark (matematikk)

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)

 • vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift (samfunnsfag)

Vurdering

Vg3 logistikk

Regler for vurdering av modulene

Deltakerne i modulforsøket skal etter opplæring i hver modul ha en vurdering og dokumentasjon av vurderingen.

Vurderingen skal foretas lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 og 4-7.

Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er godkjent/ikke godkjent. Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

Vurdering av modulene
ModulVurdering
Modul 1 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 2 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 3 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 4 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 5 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 6 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 7 Godkjent / Ikke godkjent


For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakerne i forsøket ha fått vurderingen "godkjent" i alle modulene. Vilkåret for å få utskrevet fag-/svennebrev er i enkelte lærefag knyttet til offentlige nasjonale eller internasjonale sertifiseringer. Slike sertifiseringsforutsetninger gjelder derfor også i forsøket, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-67 sjette ledd.

Bestemmelse for sluttvurdering
FagprøveOrdning
Vg3 logistikk Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager


De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringslov

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!