Forsøk

Forsøkslæreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift - språklige minoriteter

Gjelder fra 01.09.2017 til 31.07.2023.

Denne forsøkslæreplanen er utviklet for utprøving med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne på videregående nivå. Utprøvingen foregår fra 2017 til 2023 og er en oppfølging av Meld. St. 16. "Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring".

Modul 1 inneholder kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra gjeldende læreplaner i fellesfagene samfunnsfag Vg1/Vg2 og norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Modulene 2-7 omfatter kompetansemålene i gjeldende læreplan for fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift med tillegg av enkelte kompetansemål fra programfaget for Vg1 og Vg2 (se tilbudsstruktur).

Modulene 2-7 inneholder også kompetansemål som er relevante for yrkesutøvelsen i lærefaget fra én eller flere av gjeldende læreplaner i fellesfagene norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og matematikk P Vg1, naturfag Vg1 og engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Formålet for faget, grunnleggende ferdigheter og bestemmelser for sluttvurdering er likelydende med gjeldende læreplan i fiske og fangst.

Formål

Fiskeren utøver sitt yrke i en næring preget av stort mangfold når det gjelder driftsformer og arbeidsforhold, og leverer sine produkter i et konkurranseutsatt internasjonalt marked. Næringen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som kan inngå som mannskap eller selvstendig næringsdrivende i fiskeflåten.

Faget fiske og fangst skal legge grunnlag for å utdanne yrkesutøvere med kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst. Faget skal bidra til å utvikle fleksibilitet og forståelse for de særlige forholdene som preger yrkesutøvelsen. Faget fiske og fangst skal medvirke til å utvikle kompetanse om det marine miljøet, ressursgrunnlaget og kvalitetskrav til produkter. Faget skal bidra til deltakerens personlige utvikling og legge grunnlag for videre kompetanseutvikling.

Opplæringen i fiske og fangst skal legge til rette for arbeidsoppgaver innen fiskeri basert på moderne og framtidsrettede driftsformer. Videre skal opplæringen fremme forståelse for hvilke utfordringer som kan knyttes til bruk av teknologi og bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene. Opplæringen skal hjelpe deltakeren til å utvikle forståelse for de særlige kravene til sikkerhet, samarbeidsevne og organisering som stilles i yrkesutøvelsen, og ivareta både krav til dyktighet som matros på dekk og som yrkesutøver innen fiske- og fangst.

Opplæringen på båter over 500 bruttotonn skal trene deltakeren i de deler av fartøyets operative drift som inngår i en matros' arbeidsoppgaver, i tråd med kravene for brovakt i STCW-78 med endringer. Sikkerhetsforståelse og sikkerhetsprosedyrer skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal bidra til å utvikle den enkeltes fagstolthet og respekt for mennesker, miljø og fartøy.

Opplæringen på båter over 500 bruttotonn gjennomføres i henhold til den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW) med endringer, herunder fagopplæring etter regel II/5 og sikkerhetsfamiliarisering etter regel VI/1.

Fullført og godkjent opplæring i alle modulene fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er fisker.

Struktur

Fiske og fangstfaget tilrettelagt for voksne deltakere består av 7 moduler. Modul 1 gjennomføres og godkjennes først. Dersom det er nødvendig, kan modul 1 gjennomføres samtidig med én eller flere av modulene 2 til 5 og dermed godkjennes senere i modulløpet. Modulene 2 til 6 kan tas i tilfeldig rekkefølge. Modul 7 forutsetter godkjent opplæring i modul 1 til 6.

Oversikt over modulene
ModulNavn på modulen
Modul 1 Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
Modul 2 Redskap og utstyr
Modul 3 Grunnleggende sjømannskap
Modul 4 Ressurshåndtering og kvalitet
Modul 5 Sikkerhetsstyring og HMS
Modul 6 Drift av fartøy
Modul 7 Utøvelse av fiske

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I fiske og fangst forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i fiske og fangst innebærer å forklare og begrunne valg for medarbeidere og diskutere forslag og løsninger. Det innebærer også å kommunisere presist i risikosituasjoner. Videre vil det si å forklare og beskrive prosesser og produkter for kunder og myndigheter. Det betyr også å kommunisere via maritim radio både på norsk og på engelsk.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i fiske og fangst innebærer å rapportere om og dokumentere drift, produksjon og levering av produkter. Det vil også si å presentere produkter og prosesser for kunder og andre.

Å kunne lese i fiske og fangst innebærer å forstå værmeldinger, bruksanvisninger, HMS-datablader og fagstoff. Det betyr å orientere seg i gjeldende regelverk og reguleringer og meddelelser fra myndighetene. Videre vil det si å følge med i debatter om næring og næringsinteresser i dagspresse og medier.

Å kunne regne i fiske og fangst innebærer å beregne volum, areal, lengde, vekt, kurs, hastighet, tid og distanse. Det betyr å foreta enkle målinger av fysiske og kjemiske parametere og sette opp og tolke tabeller, diagrammer og enkel statistikk.

Å kunne bruke digitale verktøy i fiske og fangst innebærer å formidle og presentere, kalkulere og hente og utveksle informasjon. Det innebærer å bruke yrkesrelevante digitale instrumenter til målinger, kartlegging, kommunikasjon, posisjonsbestemmelse og navigasjon. Det betyr også å bruke digitale kart.

Modulene

Modul 1

Inngang til modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Deltakeren opparbeider kompetanse om flerkulturelle samfunn, verdien av likestilling og om hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Deltakeren opparbeider kompetanse om verdier og prinsipper som arbeidslivet bygger på, organisasjonene i arbeidslivet og om arbeidsledighet.

Deltakeren opparbeider kompetanse om sammenheng mellom styreform, rettsstat, menneskerettigheter og det politiske systemet, om hva som kan true demokratiet og om velferdsstaten.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene (samfunnsfag)
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi (samfunnsfag)
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer (samfunnsfag)
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette (samfunnsfag)
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø (samfunnsfag)
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet (samfunnsfag)
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår (samfunnsfag)
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked (samfunnsfag)
 • gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urfolk og minoriteter (samfunnsfag)
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskeretter (samfunnsfag)
 • gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet (samfunnsfag)
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor (samfunnsfag)

 • kjenne til arbeidsmiljøloven og drøfte verdien av HMS i arbeidslivet

 • forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå hovedinnholdet i opplæringen og diskusjonene på arbeidsplassen/praksisplassen (norsk)
 • lytte til og vise åpenhet overfor andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner (norsk)
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff (norsk)
 • uttrykke seg med forståelig uttale og språkføring i ulike kommunikasjonssituasjoner (norsk)
 • vise noe mottakerbevissthet ved å tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner (norsk)
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • prøve ut ulike roller i samtaler og diskusjoner (norsk)
 • vurdere egne muntlige ferdigheter og arbeide målbevisst og aktivt for å forbedre dem (norsk)

 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster, og bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)

 • skrive enkle argumenterende tekster med begrunnede synspunkter (norsk)
 • skrive med funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning (norsk)
 • beskrive ut fra egne erfaringer hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger (norsk)
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende (norsk 10. trinn)
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte noen viktige fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn (norsk)
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (norsk)

Modul 2

Redskap og utstyr

Deltakeren opparbeider kompetanse i bruk og virkemåte til fiskeredskaper, dekksmaskineri, fiskeletingsinstrumenter og annet utstyr om bord, og til maskineri brukt i ombordproduksjon.
Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • utføre vedlikehold og enkel reparasjon av fiske- og fangstredskaper
 • utføre rutinemessig vedlikehold og enkel reparasjon av fiske- og fangstredskaper, fartøy, produksjonsutstyr og instrumenter
 • identifisere, klassifisere og presentere et utvalg materialer (Vg1 naturbruk)
 • velge og bruke maskiner, instrumenter og redskaper i tråd med gjeldende regelverk

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner (norsk)

 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff (norsk)
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster og referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i egnede sammensatte tekster, og vurdere tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer (norsk)

 • løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum (matematikk)
 • regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er hensiktsmessige, og vurdere måleusikkerheten (matematikk)
 • tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og begrunne løsninger (matematikk)

Modul 3

Grunnleggende sjømannskap

Deltakeren opparbeider kompetanse i å håndtere et fartøy med tilhørende maskineri og instrumenter, og å gjennomføre en sikkert seilas der kommunikasjon med maritim radio inngår.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • vurdere virkningen av lasting og lossing på fartøyets stabilitet
 • foreta daglig ettersyn av motorer, produksjonsutstyr og instrumenter om bord
 • beregne og utføre sikker seilas ved bruk av navigasjonsinstrumenter og andre navigasjonshjelpemidler
 • utføre vakthold og utkikkstjeneste i samsvar med instruks, og motta rorkommando på norsk og engelsk
 • bruke og vedlikeholde fortøynings- og ankringsutstyr
 • kommunisere ved å bruke maritim radio
 • planlegge, gjennomføre og vurdere fangstoperasjoner med utgangspunkt i meteorologiske, oseanografiske og biologiske forhold (fra Vg2)

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster, og bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)

 • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv (matematikk)
 • regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er hensiktsmessige, og vurdere måleusikkerhet (matematikk)
 • løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum (matematikk)

 • vurdere og bruke egnede lytte- og talestrategier tilpasset formål og situasjon (engelsk)
 • forstå og bruke et bredt formålstjenlig, generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram (engelsk)
 • tolke og bruke yrkesrelevant teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon (engelsk)

Modul 4

Ressurshåndtering og kvalitet

Deltakeren opparbeider kompetanse i å håndtere, videreforedle og omsette fangst med sikte på optimal kvalitet og økonomisk utbytte. Deltakeren opparbeider også kompetanse om marine arter, produkter og markeder for sjømat, og om kvalitetssikrings- og rapporteringssystemer.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og matematikk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • omsette sjømat av høy kvalitet og til optimal pris i markedet
 • forklare sammenhenger mellom fangstinntekter, kostnader, lott og hyreoppgjør
 • dokumentere omsetning av sjømat etter gjeldende regelverk
 • vurdere og velge metode for oppbevaring av råstoff og fiskeprodukter om bord
 • vurdere råstoff og levere sjømatprodukter til landanlegg etter gjeldende kvalitetsforskrifter og markedskrav
 • ivareta hygiene og renhold i hele verdikjeden etter gjeldende regelverk og standarder
 • bruke det gjeldende kvalitetssikringssystemet for valgt driftsform
 • utføre førstehåndsbehandling av råstoff og oppfylle krav til renhold og hygiene etter gjeldende regelverk (Vg2 fiske og fangst)
 • identifisere, klassifisere og presentere et utvalg arter (Vg1 naturbruk)

 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i egnede sammensatte tekster, og vurdere tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer (norsk)

 • regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor (matematikk)
 • gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, og beregne inntekt, skatt og avgifter (matematikk)
 • vurdere forbruk og bruk av kreditt og sette opp enkle budsjett og regnskap ved hjelp av regneark (matematikk)

Modul 5

Sikkerhetsstyring og HMS

Deltakeren opparbeider kompetanse i risikovurdering, iverksetting av sikkerhetstiltak, og å bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr om bord på båt. Deltakeren opparbeider kompetanse til å handle i tråd med fartøyets sikkerhetsstyringssystemer. Modulen tilfredsstiller grunnleggende sikkerhetsopplæring etter STCW-F konvensjonen.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og engelsk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • vurdere risiko og ivareta egen og andres helse og sikkerhet om bord etter gjeldende regelverk
 • utføre arbeidsoppgaver om bord på en ergonomisk riktig måte
 • betjene redningsutstyr, bruke nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon
 • håndheve regler for adgang til skipet i tråd med ISPS
 • beskrive egen beredskapsfunksjon om bord
 • finne fram og bruke produkt- og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • bruke alarmsystem i forbindelse med brannvarsling
 • betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder
 • betjene nødstrømsanlegg og nødlensepumpe
 • identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter
 • informere, rapportere og dokumentere arbeidsoppgaver og situasjoner på engelsk og norsk
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i fiskerinæringen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre daglig ettersyn og vedlikehold av fartøy og utstyr i tråd med gjeldende egenkontrollsystem

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster og bruke egne ord til å referere, oppsummere og reflektere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag, etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)

 • vurdere og bruke egnede lytte- og talestrategier tilpasset formål og situasjon (engelsk)
 • forstå og bruke et bredt formålstjenlig, generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram (engelsk)
 • lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram (engelsk)

Modul 6

Drift av fartøy

Modulen tilsvarer hovedområdet Drift av fartøy, programfag Vg2 Fiske og fangst, med unntak av kompetansemål som omhandler etablering av egen bedrift.

Deltakeren opparbeider kompetanse i å navigere fartøy. Deltakeren opparbeider kompetanse i fartøyets stabilitet, sjøveisregler og observasjoner og vurderinger som er nødvendige for å utføre sikker seilas.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • planlegge og gjøre rede for gjennomføring og dokumentasjon av en kystreise og bestemme posisjon
 • gjøre rede for krav til dokumentasjon av spesielle hendinger og uhell under kystreise
 • velge og bruke sjøkart og navigasjonsinstrument som hjelpemiddel for å gjennomføre sikker seilas innenskjærs og i kystfarvann under varierende forhold
 • forklare prinsippene for astronomisk navigasjon
 • bruke farvannsbeskrivelser, seilveiledninger og kartrettinger
 • utføre meteorologiske observasjoner og bruke resultatene til å planlegge gjennomføringen av en seilas med fartøy inntil 500 bruttotonn
 • beskrive og bruke sjømerker og utføre bruvakt på fartøy inntil 500 bruttotonn etter gjeldende sjøveisregler og i samsvar med godt sjømannskap
 • gjøre rede for hva det vil si å være øverste ansvarlige om bord
 • forebygge ulykker og gjøre rede for hvordan fartøyet kan opereres trygt, basert på gjeldende regelverk for fartøy inntil 500 bruttotonn
 • vurdere risiko og utføre oppgaver som leder i krise- og nødssituasjoner
 • manøvrere fartøy inntil 500 bruttotonn, med veiledning, og bruke mindre skipsmaskiner etter gjeldende regelverk
 • føre tilsyn med og beregne stabiliteten til fartøy inntil 500 bruttotonn før og etter lasting, og overvåke lasting, lossing og sikring av lasten etter gjeldende regelverk
 • planlegge lasting og lossing i samsvar med gjeldende miljøregelverk

Modul 7

Utøvelse av fiske

Deltakeren opparbeider kompetanse i å fiske med aktive og passive redskaper på ulike fartøy.

Deltakeren opparbeider kompetanse i norsk og matematikk som er relevant for yrkesutøvelsen i lærefaget.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere fisket under varierende forhold og i tråd med gjeldende regelverk og reguleringer
 • velge driftsformer knyttet til fartøy, fiskeredskaper og fangst på bakgrunn av sesongfiske
 • vurdere økonomiske resultater ut fra hvert enkelt fiske
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidsprosesser om bord
 • velge og bruke maskiner, instrumenter og redskaper i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidsoppgaver om bord, selvstendig og i samarbeid med andre
 • bruke digitale verktøy knyttet til fartøy, fangst og fangstbehandling
 • velge og bruke riktig redskap, utstyr og instrumenter i tilknytning til produksjonen
 • vurdere fangstpotensialet for et aktuelt redskap i forhold til kapasiteten til fartøyet
 • gjøre rede for økologiske konsekvenser av fiskeri og drøfte etiske problemstillinger i forbindelse med utøving av yrket (Vg2 fiske og fangst)

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget lærefag og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og diskusjoner om utdanning, samfunn og arbeidsliv (norsk)
 • lese et relevant utvalg egnede sakprosatekster og bruke egne ord til å reflektere, oppsummere og referere over innhold, form og formål (norsk)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget lærefag etter mønster fra ulike eksempeltekster (norsk)
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er nødvendig (norsk)

 • velge ut og vurdere informasjon digitale informasjonskanaler (norsk)
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster (norsk)
 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker (norsk)

 • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er (matematikk)
 • undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing (matematikk)

Vurdering

Vg3 fiske og fangst

Regler for vurdering av modulene

Deltakerne i modulforsøket skal etter opplæring i hver modul ha en vurdering og dokumentasjon av vurderingen. Vurderingen skal foretas lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 og 4-7.

Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er godkjent/ikke godkjent. Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.

Vurdering av modulene
ModulVurdering
Modul 1 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 2 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 3 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 4 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 5 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 6 Godkjent / Ikke godkjent
Modul 7 Godkjent / Ikke godkjent

For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakerne i forsøket ha fått vurderingen "godkjent" i alle modulene. Vilkåret for å få utskrevet fag/svennebrev er i enkelte lærefag knyttet til offentlige nasjonale eller internasjonale sertifiseringer. Slike sertifiseringsforutsetninger gjelder derfor også i forsøket, jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-67 sjette ledd.

Bestemmelse for sluttvurdering
FagprøveOrdning
Vg3 fiske og fangst Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.

Fagprøven skal gjennomføres i henhold til kravende i regel II/5 i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW), for alle med læretid på båter over 500 bruttotonn.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.
 
 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!