Eksempel på læringsstrategi: Tre minutters essay

Det er viktig at læreren legger til rette for at elevene får reflektere over egen læring, både hva de har lært og hvordan de lærer. Det er mange måter å gjøre dette på, og nedenfor presenteres en innfallsvinkel kalt "Tre minutters essay". Teksten er utarbeidet for Utdanningsdirektoratet av Mette Bunting.

La oss si at man jobber med et tema i naturfag eller norsk.

I naturfag på VG1 har elevene hatt et forskningsprosjekt som innebar både en rapport og et framlegg etterfulgt av diskusjon. Prosjektet bygger på disse kompetansemålene:

  • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger

I norskfaget på 10. trinn på en ungdomsskolen, har elevene derimot fordypet seg i temaer rundt samisk språk. Dette har resultert i framlegg i klassen, og bygger på dette kompetansemålet:

  • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene og for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norge

Både elevene på VG1 og i 10. klasse har gjennomført et selvstendig arbeid som har resultert i en produksjon. Samtidig har de fått høre og vært med på å diskutere andre elevers innlegg innenfor samme tematikk.

Hvorfor bruke tre minutters essay?

Ved å bruke tre minutters essay i etterkant av en slik lang og omfattende prosess, kan læreren både få oversikt hva elevene har lært rent faglig og hva de trenger å jobbe mer med. Elevene vurderer sin egen læringsprosess og sitt arbeid, noe som også kan være et viktig bidrag til lærerens underveisvurdering. Elevenes refleksjoner tydeliggjør elevenes ståsted og hjelper læreren i å kunne gi relevante tilbakemeldinger som fører til læring.

Framgangsmåte

Læreren ber elevene skrive et essay der de trekker fram det de har lært ved å jobbe med et tema (både faglig og om det å arbeide på denne måten), og hva de trenger å lære mer om.

Det er viktig at oppgaven er formulert tydelig og at elevene forstår oppdraget.

Elevene får tre minutter på oppgaven. Dersom det er første gang en slik oppgave brukes, er det lurt å legge inn noe mer tid enn de 3-4 minuttene som kreves for å få tid til å modellere og si noe om hvorfor en slik oppgave er nyttig for dem.

Vær nøye med tiden

Det er et poeng at dette ikke skal ta lang tid, så vær nøye med tiden. Siden tiden er så knapp, tvinges elevene til å fatte seg i korthet. Dette er noe flere trenger å trene seg på. Gjennom oppgaven blir elevene bevisste på hva de har lært, og de trener seg på å sammenfatte lærdommen på et overordnet nivå.

Essayene gir en god oversikt over hva klassen har lært

Skulle du som lærer ønske å lese det de skriver, vil du få en god oversikt over hvor klassen som helhet ligger. Du vil også kunne se om det er noen som trenger ekstra oppføging.

Ved å reflektere rundt hvilke prosesser en slik oppgave setter i gang, vil elevene senere kunne ta denne strategien i bruk som del av etterarbeidet på en læringsøkt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!