Eksempel på læringsstrategi i fag: Utvikle fagspråk

Alle fag har sitt eget språk. For å utvikle seg i fagene må elevene utvikle, forstå og kunne bruke sentrale faglige begrep. Å utvikle forståelse og øve seg i å bruke begrepene er derfor en viktig del av undervisningen i faget. Teksten er utarbeidet for Utdanningsdirektoratet av Mette Bunting.

Alle fagene i skolen har kompetansemål som enten direkte eller indirekte krever utvikling av faglige begreper. I samfunnsfag på ungdomstrinnet for eksempel, er noen mål tydelige på forventingene om utvikling av begrep.

  • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
  • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre

noe lignende finner vi også i engelsk i kompetansemålene for  5.-7. trinn:

  • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner

I matematikk for 1.-2. trinn finner vi i kompetansemål som innebærer bruk og forståelse av fagspesifikke matematiske begrep.

  • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
  • doble og halvere
  • kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster

Se læringsstrategier og tilpasset opplæring for å lese om viktige prosesser når det gjelder å bevisstgjøre elevene i å utvikle eget ordforråd. Eksemplene under viser hvordan dette kan gjøres i praksis.

Ordliste

Det kan være lurt å la elevene lage sin egen ordliste i faget. Dette kan være en del av prosessen rundt det å utvikle elevenes begrepsforståelse. De første gangene kan det vært hensiktsmessig at du som lærer plukker ut de viktigste begrepene som elevene må jobbe med. Etter hvert som elevene blir vant til denne måten å jobbe på og mer bevisste på hvorfor dette er viktig, kan de selv lete fram viktige begrep. Du må selvfølgelig kvalitetssikre og følge opp.

I denne ordlisten skriver du inn alle faguttrykkene i kolonnen til venstre. I kolonnen til høyre skal elevene skrive inn hva faguttrykkene betyr. Elevene kan skrive en forklaring, en definisjon eller lage en modell eller tegning. På denne måten får elevene både en oppgave som tvinger dem til å sette ord på hva begrepene betyr, og samtidig en liste å gå tilbake til når de kanskje senere strever med å forstå uttrykket eller repeterer.

Eksempel fra naturfag

I læreplan for naturfag på 5. til 7. trinn finner vi dette kompetansemålet

  • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler

På ungdomstrinnet finner vi følgende kompetansemål

  • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

På 5. til 7 trinn skal elevene lære begrepene atomer og molekyler. Det periodiske system står ikke nevnt i kompetansemålet, men dukker opp for ungdomstrinnet. Slik sett er begrepsopplæringen både indirekte og direkte. For å kunne bruke det periodiske system, må elevene vite mer enn begrepene atomer og molekyler, blant annet begrepene nedenfor i eksemplet. Men dette er ikke spesifisert i kompetansemålene. Slik må du som lærer hele tiden vurdere hvilke sentrale fagbegrep dere bør jobbe med for å sikre at elevene utvikler et tilstrekkelig fagspråk.

Eksempel på ordliste naturfag
Ord fra teksten  Forklaring

Åtteregelen

 

Alle atomer i det periodiske system bestreber seg på å ha åtte elektroner i sitt ytterste skall.

Elektroner

 

Negative ladde partikler som er rundt kjernen til atomet.

Protoner

 

Positive ladde partikler i atomets kjerne. Atomets nummer i det periodiske system forteller oss hvor mange protoner det er i kjernen.

Nøytroner

 

Nøytrale partikler i atomets kjerne.

 

Elevene kan bruke denne listen også når de øver eller vurderer sin egen fremgang. Ved å brette arket mellom kolonnene, kan de lese kun ordet. Deretter kan de forsøke å forklare eller definere begrepet med egne ord og til slutt sjekke sin egen forståelse.

Eksempel fra engelsk

En variant innen språkfagene, som for eksempel engelsk, er å dele tabellen inn i tre. Norske ord, engelske ord og en setning med det engelske ordet. På den måten får elevene jobbet med mer enn bare å kunne oversette ordet, de får også brukt ordet i en setning. Dette krever mer av elevene og forbereder dem til å bruke språket aktivt både skriftlig og muntlig. Hvis du samler inn ordlistene i etterkant, vil de også kunne være et utgangspunkt for underveisvurdering av å skrive på engelsk.

 Eksempel på ordliste engelsk
NorwegianEnglishMake a sentence

skole

school

I love my school.

by

town

The nearest town from where I live is Brevik.

lilla

purple

My favourite colour is purple.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!