Naturfag på barnetrinnet - eksempel på læring av begreper

Dette eksempelet er hentet fra en videostudie Haug og Ødegaard gjennomførte av to læreres undervisning knyttet til læring av begreper i naturfag på 1.- 4. trinn. Den ene lærerens undervisning brukes som eksempel her. Temaet er fordøyelsen og læreren brukte en utforskende metode for at elevene skal lære om de ulike fordøyelsesdelenes struktur og funksjon.

Kompetansemål og læringsmål

Kompetansemålet i læreplanen er at elevene skal kunne beskrive form og funksjon til fordøyelsessystemet. Læringsmålet læreren hadde tilpasset for elevgruppa med utgangspunkt i læreplanen, var at elevene skulle forstå hvordan hver del av fordøyelsessystemet fungerte og bli i stand til å forklare de ulike funksjonene.

Eksempel på innlæring av fagbegrepet funksjon

I dette eksempelet jobbet elevene i grupper på fire og hadde ulike konkreter til disposisjon. De jobbet med å lære fagbegrepet «funksjon».  

Trinn 1

Læreren presenterte begrepet «funksjon» og modellerte begrepet ved å sette det i sammenheng med fordøyelsessystemet generelt og dets ulike funksjoner spesielt. For å aktivere elevenes forkunnskaper knyttet til begrepet «funksjon», ba læreren elevene bruke en think-pair-share strategi.

Think-pair-share strategi

Elevene satt i små grupper der de først tenkte over hva de trodde begrepet betydde, så snakket de sammen i par og til slutt snakket de sammen i gruppen om det. På denne måten ble alle elevene engasjert i diskusjonen. Læreren sirkulerte, stilte gruppene oppfølgingsspørsmål for å hjelpe dem med å knytte begrepet «funksjon» til egne hverdagserfaringer, før hun oppsummerte med hele klassen.

Differensiering

Differensieringen i dette trinnet var primært knyttet til lærerens bruk av think-pair-share strategien. Den enkelte eleven fikk muligheten til å tenke individuelt om begrepet ut fra sitt ståsted, før eleven delte ideene sine med en medelev og så med hele klassen.

Trinn 2

Elevene utforsket begrepet «funksjon» gjennom å bruke konkreter, i form av et ball-sorteringssystem. Det tilgjengelige materialet besto av en pumpe, et rør, ulike typer filtre, en oppsamlingspose, og små baller i to størrelser. Gjennom denne utforskende delen var målet å forstå og forklare at de ulike delene av fordøyelsessystemet har ulike funksjoner, ved hjelp av konkretene som de skulle settes sammen.

Muntlig presentasjon

De skulle forberede en muntlig presentasjon. Gjennom arbeidet fulgte læreren nøye med på gruppene. Hun ba dem sette ord på hva de gjorde underveis når de satte sammen delene og oppfordret dem samtidig til å ta i bruk begrepene for de ulike delene og funksjonene.

Differensiering

Differensieringen i dette trinnet lå i hvordan lærer veiledet de enkelte gruppene underveis og fikk alle til å forklare for seg selv og andre ut fra sitt ståsted.

Trinn 3

I denne fasen anvendte elevene begrepet i en faglig presentasjon, der selve modellen de hadde laget ble et viktig redskap for å forklare de ulike funksjonene i fordøyelsessystemet. Læreren oppfordret elevene til å bruke begrepet «funksjon» i sin presentasjon og modellerte hvordan begrepet kunne brukes i en setning.

I diskusjonen under og etter den muntlige presentasjonen var det elevene som snakket, men læreren støttet dem underveis, minnet dem på å anvende begrepet «funksjon» og utrykke sin forståelse av begrepet.

Utfordringen fra læreren fikk elevene til å bli oppmerksomme på fagbegrepene de brukte og hjalp dem til å forbedre presentasjonene sine og dermed også fagspråket.

Differensiering

Differensieringen i dette trinnet lå også i hvordan læreren tilpasset støtten sin til elevene slik at den enkelte kunne videreutvikle språket og bruken av begrepet.

Forståelse og bruk av fagbegreper - differensiert undervisning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!