Govlesadteme, gïele jïh teekste – sørsamisk

Darjoeh plakaatem

Ussjedidie ektesne jïh darjode plakaatem govlesadteme, gïele jïh teeksten bïjre dijjen maanagïertesne.

Govlesadteme, gïele jïh teekste

Mannasinie daate vihkeles?

Maam mijjieh darjobe?

Barkoem vuarjasjidh